Foirm chuardtha

Jɔ̌n 11:48

48Mbák sɛ́ndɔ́ yi andɔk ambɨ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu anoko yi. Nɛ mbák ɛ́mfákárí ɛnyu yɔ, bǒ Rom bátwɔ́ mánchɔŋti ɛkɛrákap Mandɛm ɛyɛsɛ nɛ ɛtɔk ɛyɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index