Foirm chuardtha

Jɔ̌n 10:8

8Bǒ mankɛm abhɛn bayambɨ bátwɔ́ kɛ mɛ̌twɔ̀, chí baghɛ́p nɛ baghɛ́p bataŋ bataŋ. Baghɔŋɔmɛn ábhɨ́kɨ́ ghók bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index