Foirm chuardtha

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 20:13

Pɔ̌l akɔ bɛ́fú Troas bɛ́rɔ́ŋ Milɛ́tɔs

13Sɛ́yámbɨ ndu áchwí sɛnok bɛrɔŋ Asɔs. Yímbɔŋ anaŋa atɨ nyaka bɛ́kɔ́ amɨk. Sɛ́ré rɔ́ŋ nɛ́ nkaysí bɛ́ Pɔ̌l arɔbhɛ tɛmɛri bhɛsɛ́ ɛtɔk Asɔs nɛ sɛ́nsɔt yí arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index