Foirm chuardtha

Marcos 8

Tu nammangán ne Jesus kadatu appát ríbu wa tolay

(Mat 15:32-39)

1Ay akkan pikam ma nabayág ka panda, ay nagguurnung manin datu tolay kitu giyán ne Jesus. Ay áwan da nga kanan nin. Ay tútu kirrawán ne Jesus datu tù-tùgúdán na, ay se na nán kaggída, 2“Makalakkán nà kadedi ya tolay ta tallu nga algaw da ngin na nebul-bulun kadàtada, ay áwan da nga kanan. 3Ay nu papannan kuda nga sibbibisin, ay get mullaullap da kiya dálen. Adayyu pe din ya naggayatán daya duddúma,” nán na.

4Ay tútu nán datu tù-tùgúdán na kaggína, “Ay mapaanna ya amangán tada kídi ya ir-ir-er kiya ummán kídi kaadu nga tolay?” nán da. 5Ay tútu nán ne Jesus kaggída, “Piga bukal sinápay ya atán kadakayu ta?” nán na. Ay nán da, “Atán pittu,” nán da.

6Ay díkod pinagtugaw ne Jesus sin datu tolay kitu lusà. Ay se na inalà datu pittu wa sinápay se na la nga nagiyáman ke Dios, ay se nada sinappitappig, ay se na nepekípát kadatu tù-tùgúdán na kadatu tolay. 7Ay uwad da pe ya bittè a bibittì a sissida da. Ay inalà pe ne Jesus se na la pe ya nagiyáman ke Dios, ay se na pe nepekipakípát kadatu tù-tùgúdán na kadatu tolay. 8Ay nangán da ngámin, ay nabtug da ngámin pe. Ay nakùnud da pikam ka pittu baki nga bunna da. 9Ay moli appát ríbu datu tolay ya nagkakán. Ay se la pinapan ne Jesus datu tolay. 10Ay nagtakay da pe se datu tù-tùgúdán na kitu biray, se da makìtuway kadatu tolay. Ay nawe da ka Dalmanuta.

Tu agpepassingan datu Pariseo ka nakas-kasdáaw ke Jesus

(Mat 16:1-4)

11Ay kane din na isa ngalgaw, ay inumbet manin datu Pariseo wa makisuw-suwáy kaggína ta piyán da nga sisímán. Ay ittu tu agpàwa da kaggína ka nakas-kasdáaw wa maggayát ka lángit.+ 12Ay tútu nakapangtád de Jesus nga nán na, “Taanna, tura piyán pikam mala dedi ya tolay nu atán mepassingan kaggída nga nakas-kasdáaw. Ngamay kurug idi ya nán ku kadakayu nga áwan nin ya mepassingan na pagilasínán nu wa tolay,” nán na.

13Ay tútu nagtakay da kammin kitu biray se da panáwan da, ay seda mawe ka dammáng natu pisung.

Ya Pamalbád daya Pariseo

(Mat 16:5-12)

14Ay kane din na atán da ngin kitu dammáng, ay nadamdam da nga naligpanán da ya nagbálun ka sinápay, ay tang-tangabukal tu atán kaggída kitu biray da. 15Ay nán ne Jesus kaggída, “Sin-sinnan nu se taronan nu ya pamal-palabbád daya Pariseo se Ari Herodes,” nán na. 16Ay tútu binàbànán da tu kinagi ne Jesus nga nán da, “Kinagi na tun ta ammu na nga áwan tada bálun nga sinápay,” nán da.

17Ngamay nammuwán ne Jesus tu kinagi da. Ay tútu nán na kaggída, “Tura nu pagbàbànánan ya áwan nakapangitúgut kadakayu ka sinápay? Akkan kayu agpà makaaw-áwat pikam ta! Kumulnit pe yin daya ur-uray nu ta?” nán na. 18“Simmamata kayu, ay tura nu di masingan! Se sittatalínga kayu pe, ay tura kayu di makagìna! Naligpanán nu win ta, 19tu inannappitappig ku ka limma bukal sinápay nga para kadatu limma ríbu wa tolay! Ay piga baki datu napnu kitu bunna da nga inùnudán nu ta?” nán na. “Sangapúlu se duwa,” nán da nga summungbát. 20“Ay ummán pe kitu pittu wa bukal la sinápay ya sinappitappig ku para kadatu appát ríbu wa tolay. Piga baki tu bunna nga naurnung nu?” nán na. Ay, “Pittu baki,” nán da nga summungbát. 21Ay se na la nán kaggída, “Ay akkan nu nád pikam mala maawátan tu nán ku?” nán na.

Tu inammakasingan ne Jesus kitu iBetsaida

22Ay kane atán da ngin ka Betsaida, ay uwad da tolay ya nangilbet ka kúláp ke Jesus, ay nakim-imallà da kaggína nga immán na din. 23Ay díkod binaybay ne Jesus tu kúláp, se na ilawán kitu babalay. Ay se na luluwán tu mata na se na iparotun tu íma na kaggína, ay se na saludsúdan, “Makasingan ka ngin?” nán na.

24Ay tútu, “Ò. Masingan ku daya tolay may ummán da ka magdal-dalen na káyu,” nán na.

25Ay tútu inimmán manin ne Jesus tu mata natu tolay, ay se kappiyánan tu tolay tu isissingan na. Ay tútu nagwada kammin nin tu isissingan na kadatu ngámin nin. 26Ay se la pinapan ne Jesus sin tu tolay kitu balay da, ay binil-bílin na nga nán na, “Akkan ka tagge maw-awe kiya íli,” nán na kitu tolay.

Tu inangngagi ne Pedro nu iinna kurug ge Jesus

(Mat 16:13-20; Luc 9:18-21)

27Ay netul-túluy de Jesus se datu tù-tùgúdán na tu nagdal-dalen ta mawe da ka íli Cesarea nga sakúpan na Filipos. Ay kaggída nga magdal-dalen, ay sinaludsúdán ne Jesus da nga nán na, “Iinna ngà kanu wa nán daya tolay?” nán na.

28Ay tútu nán da nga summungbát, “Nán daya duddúma nga ikaw kanu tu Juan na marammawtisár. Ay e Elias ka kanu wa nán daya duddúma. Ay nán pe daya duddúma nga isa ka nga pagbàbànánan ne Dios kitun nga linumtu,” nán da.

29Ay, “Dakayu, iinna ngà ka nán nu?” nán na kaggída na. Ay e Pedro tu summungbát nga nán na, “Ikaw ya Cristo,” nán na. 30Ay binílin ne Jesus da tutu wala nga akkan da kag-kagiyan tun na mepanggap kaggína ki oray iinna nga tolay.

Tu nunna nga angngagi ne Jesus kiya katay na

(Mat 16:21-28; Luc 9:22-27)

31Ay nanggayát kitun na oras, ay ginayatán ne Jesus sin tu mangipakammu kadatu tù-tùgúdán na, nga masápul la adu ya kapal-palakkán naya nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Ta lùsawan daya pangmanàman da nga Judyu se daya ap-apu daya pappádi se daya maragtùgud ki lintag. Patayan da ngamay lumtu kammin kiya mekàlu wa algaw. 32Ay kinagi na tutu wala yán nga akkan na nepà-pàlíli. Ay tútu inaptán ne Pedro we Jesus nga neadudduwa kitu ad-adayyu se na lùsawan. 33Ay nagbaliwág ge Jesus se umàráng kadatu tù-tùgúdán na se na nga kinalùsaw we Pedro nga nán na, “Umadayyu ka kiyà, Sairu!” nán na. “Ta akkan na panaglam-lammat nga gayát ke Dios ya panaglam-lammat mu, nu di gayát ki tolay yala,” nán na.

34Ay pinaadanni ne Jesus datu tù-tùgúdán na se datu adu wa tolay kaggína, se na nán kaggída, “Ay nu iinna ya maminya nga magbalin ka tolay ku, ay masápul la kaligpanán na ya mepanggap ki baggibaggi na kampela ngin nin. Ay se na bugtúngan ya krus na, ay se la kumíwid kiyà. 35Ata ngámin daya magkikenga kiya biyág da ka mepanggap kiyà, ay tú dayán daya mangiwágà kiya pakabiyágan da kuma ka áwan panda. Ngamay daya akkan magkikenga kiya biyág da gapu kiyà se kiya Napiya nga Dámag, ay tú dayán daya makasmà kiya pakabiyágan da ka áwan panda. 36Ata áwan wayya nga magun-gun-ud naya isa nga tolay oray nu kuw-kuwa na ya ngámin na atán kídi ya kalawagán, nu killotán na ya pakabiyágan na ka áwan panda. 37Ay áwan pe wayya nga mabalin na idde naya isa tolay ta senu málà na ya pakabiyágan na ka áwan panda.

38Ay nu kìpattán nà ya isa nga tolay se iya bàbànán ku kiya pagad-aduwán daya maragbásul se áwan angngurug ga tolay, ay kìpattán ku pe, iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, nu umbet tà a sittuturáy kiya turáy ne Dios nga Ama ku. Ay kiyán na ilalbet ku ay kabul-bulun ku daya anghel ku,” nán na.