Foirm chuardtha

Genesis 7

Tu nagdallis na

1Ay se yala nán ne APU kitu Noa, “Magunag kayu win se daya akkobung mu kiya biray. Biyágan taka, áta sissa ka nga nasingan ku wa kurug ga namáru kadaya ngámin tolay kadedi nga al-algaw. 2Alà mu pe yin datu agtangapagatawán kadatu ngámin ulolag ga pálà ku kikaw. Ngamay kadaya mabalin pagbasu wa áyam, ay mangalà ka ka agpipittu wa pagattawán. 3Ay ummán pe kadaya an-anù a mabalin pagbasu, mangalà ka pe ka agpipittu nga pagattawán, ta senu gumánab da manin kiya kalawagán.+ 4Ata kalpasán naya pittu walgaw, ay pagudanan ku ka appát púlu wa algaw se appát púlu wa gabi. Rapúnan ku ngámin daya pinarsuwà a sibbibiyág kid kalawagán,” nán na. 5Ay díkod kinuwa tu Noa datu ngámin na nebílin ne APU kaggína.

6Annam gatut tu dagun tu Noa kitu nilalbet natu dallis kídi kalawagán, 7ay kitun pe tu nagunag de Noa ngin na magatáwa, se datu annánà da, se datu attáwa da kitu kinuwa na nga biray, ta senu melísi da kitu dallis. 8Ay ngámin datu nagbal-baláki nga ulolag ga pálà ne Apu Dios kitu Noa, datu mabalin pagbasu se akkan, ay naglalbet da pe yin kitu biray. Ummán pe kadatu an-anù se datu ulolag ga kumar-káray ki útun lusà. 9Agtangapagatawán da nga inumbet, se da nagunag pe yin na kabulun tu Noa. Ta ittu tu bílin ne Dios kaggína. Ngamay datu mabalin na nga pagbasu wa ulolag se an-anù, ay agpipittu wa pagattawán da. 10Ay kane malpás ya pittu wa algaw, ay ittu tu inanggayát na nga magdallis.

11Ay kitu annam gatut ta dagun tu Noa ngin, kitu mekasangapúlu se pittu walgaw kitu mekàduwa búlán, ay ittu tu inanggayát tutu wala natu udán. Ay ginumbuwà pe ya danum ki taggad. 12Appát púlu ngalgaw se appát púlu gabi tu naggudán na. 13Kitu nanggayát natu udán, ay atán pe yin de Noa nga tangabalay kitu unag natu biray da. Atán ngámin nin pe datu magwawági. Tu Sem, se tu Ham, se tu Jafet se datu attáwa da. 14-15Nagunag ngámin pe yin datu ngámin baláki ulolag nga alsádu, se ngámin baláki daya naámu, se ngámin baláki daya magkar-káray ya ulolag, se ngámin baláki daya an-anù, se daya nagpayà a ibulun na kaggína. Agtangapagatawán da nga inumbet. 16Nagunag da ngámin nin ta ittu tu nán ne Dios kitu Noa. Ay se negitap ne APU pe yin tu gagyangán tu biray.

17Ummabay yala nga ummabay tu danum panda kitu appát púlu wa algaw. Ay tu abay ya biray, ay maglalattát pe yin. 18-19Ay ummabay tutu wala pànang tu danum panda kitu nekalnap datu ngámin na alingúdu wa ban-bantay. Nalnap tutu wala ngámingámin ya kalawagán. Ngamay itu abay biray, ay maglalattát tala. 20Datu alingúdu wa bantay, ay nalnap da pikam ka moli pittu mitru ya kadallam da. 21Ay díkod narápun ngámingámin datu sibbibiyág kídi kalawagán kitu danum. Natay ngámin datu tolay, se datu ngámin ulolag ga alsádu se naámu, se datu ngámin na an-anù, se datu mamalábal nga ul-ulullag. 22Oray nágan na kadatu sibbibiyág kid útun lusà, ay nalimat da ngámin. 23Ummán kiyán tu nangrápun na kadatu ngámingámin na sibbibiyág kid kalawagán, tolay, ulolag, daya kumar-káray ya ul-ulullag, se da an-anù. Tittu de Noa se datu kabbulun na kitu abay ya biray na datu nabiyág. 24Limma búlán tu dallis.