Foirm chuardtha

Exodus 27:11

11Ay páda na pe kiya panidáya. Maabut pe ya amuwág ka kurtína nga appát púlu se annam mitru ya kadaddu na. Ay duwa púlu pe ya adígi na nga mesíin pe. Ay màwa dayán ka bága. Ngamay daya sáwit da se daya saríkáw da, ay màwa da ka silber.