Foirm chuardtha

1 Pita 1:1

1Alia e Pita, a aposol tere Iesu Kristo. Alia e hala menagi a kalanloun teka i tamilimiu u katun tere Sunahan ti tsuga bar i han i tamilimiu me na ka kalakala mia tara man provins i Pontas ni Galesia ni Kapadosia ni Eisia ni Bitinia.