Foirm chuardtha

Marc 7

Nyan-ndó ke ɔje dè nyangirkà

(An-in Matt 15.1-9 tɔ)

1Pharisienge se njékɔrgir gute-nduge ke nange in-in kêm ɓee-bò ke Jérusalem reei kebi nan ra Jésu’t. 2Ei an-in njékuwe-gir-Jésuge ke nange ndii usei nyan se ji de ke mine anje togo se go nyangirkà le Pharisienge. 3Pharisienge se gute Juipge ke rang malang nga togoi ji de tchák-tchák undei kil de’t dɔ ɓita usei nyan ɓai. E nyangirkà le de bè. 4Loo ke Juipge se Pharisienge in-in nata teli reei kêm kei ɓaa, ndogi mann ɓita usei nyan ɓai. Nyangirkàge ke rang ngain ke tite togo nyankain mannge se jó gɔrge se jó ke ninge-kasege nga, d’an go de sêw-sêw. E ke nè á se kar lé; gute nyangirkàge nain ɓai.

5Gir’n ke nè á Pharisienge se njékɔrgir gute-nduge deji Jésu edi nè:

– Ké bain á njékuwe-girige inyei go nyangirkà le bɔ dege ɓaa, usei nyan se ji de ke yoro wa?

6Jésu ede de ede nè:

– Sei njé kede gosge! Tà ke ndɔ ke Esaie njèribe-dè-tà ke tà Nube’t tam kété mari ɔje’n dè si nga è kum kuwe. Oiyo, ndɔ ke è ndang kêm magtub’t ede nè:

«Kosdooge le Nube nè nga ɗɔyi man se tà de karè,

nè ngarankêm de ndii heb se’m.

7Dé ɗɔi’m ke non-non karè,

tede dé ndó dooge nyangirkà le de

titeke ei ndukunnge le’m man Nube bè.»

8Jésu ede nè:

– Sei inyei go ndukunnge le Nube ɓaa, nyangirkà le dooge karè tá i tɔsi kum si dè’t.

9Jésu aw se de ke kété-kété ede nè:

– Kerɔte kuwe, sei surei go ndukunnge le Nube inyei tede le liger dè nyangirkà’t le si tá lagr-lagr. 10Ndɔ ke kété Moise tam ede nè: «I ɗɔi bɔi se koin.» Taɓai ndɔ ke è tam ede nè: «Doo ke nede bɔ’n éké kon’n ɓaa, d’ade tɔl’n kɔke gar-gar.» 11Nè sei tami edi nè: «Ke nè á doo karé ede bɔ’n éké kon’n ede nè: Nyan nè nga kété m’ayé ra’n sei, nè ɗarinè loo’n goto tede m’unn m’ade Nube ta.» 12Sei inyei loo adi doo nè nga le kade ra se bɔ’n éké kon’n lé ta. 13Titeke bè á, sei teli tà le Nube ke nyan ke raikarè tede nyangirkà le si ke i ndói nan ke kété-kété nga. E ke nè á se kar’n lé, nè sei rai nyange ke rang ke titeke bè ngain ɓai.

Nyan ke ade doo mine

(An-in Matt 15.10-20 tɔ)

14Go’t gugu, Jésu tel ɓar doobulege rann’t ede de ede nè:

– Sei malang uri mbi si ooi tà ke m’a m’tam nè tede kade i giri gir’n njai. 15Nyan ke doo use nga, è karé bè ke à tel’n ke doo ke mine goto. Nè nyan ke in ɓengre doo’t á à tel’n ke doo ke mine. [ 16Nanan ke ka mbi’n tò tutu le koo’n tà baa, maje kade nel mbi’n oo’n tà le’m.]

17Loo ke Jésu inye doobulege tel ree kei ɓaa, njékuwe-girnge deji nin gir gostà nè. 18E ede de ede nè:

– Sei géa ké kêm si tɔ kuju tà lé titeke bè tɔ wa? Nyan ke doo use nga à tel’n ke doo ke mine lé. 19Kerɔte kuwe, nyan ke doo use nga aw kêm ɓengrenn’t lé, nè aw kêm jebelenn’t ade go’t gugu ɓaa, è aw ede’n yide. Jésu tam tà nè nga titeke bè tede è tel nyankuse malang ade è ke unju tede le njétaa-kêmnge.

20Jésu ede de ɓai ede nè:

– Nyan ke in kêm ɓengre doo’t á tel’n ke doo ke mine. 21Tàgirge ke majelé in-in kêm ɓengre dooge’t kei. Titeke bè á dooge teli ei njé tooi se nan ke kaiya’t, njéɓog-ge, njé tɔl dooge, 22njé sang neen dooge, njékêmkeinge, njékêmyêrge, njé ra nyan pás-pàsge se njé tête tàge, njé ti rage a, se njé tam tàge ke raikarè a tɔ. 23Nyange ke majelé malang nè nga in-in kêm ɓengre doo’t kei á adi doo mine’n tanm-tanm.

Kundekêm le dinye ke è doo ke dɔ

(An-in Matt 15.21-28 tɔ)

24Jésu in loon’t nè aw kêm ɓeekon ke Tyr. E aw ndi kêm kei karé’t bè. E ndige le kade doo karé bè géa ger lé, nè è asekum ndi kêm kei nè nga se go ngein lé. 25Ke loon’t nè kuwe, dinye karé ke ndil ke majelé tò kêm ngonn’n ke dinye’t nga oo ser Jésu. E ree oso nang njann’t gɔrɔk. 26Dinye nga è Grec, doo ke dɔ ke d’oje’n kêm ɓee ke Phénicie ɓeekon ke Syrie. E deje Jésu le kade rɔ ndil ke majelé kêm ngonn’n ke dinye’t kɔke. 27Jésu ede dinye nè nga ede nè:

– Inye loo ade ngann njéɓeege usei nyan ndanni ɓita. Kunn nyankuse le ngann njéɓeege kile kade ngann bisege nga è loon’t lé.

28Dinye nè nga tel ile jésu dè’t ede nè:

– Ngar i tam è kum kuwe, nè ngann bisege nga tooi gir table’t le kuse nyon-nyon mur le ngann njéɓeege ke toso nang.

29Jésu tel ede dinye nè nga ede nè:

– Se go tà ke i tam ede’m nè nga, maje kade i tel aw ɓéee. An! ndil ke majelé nga unde loo tee kêm ngonni ke dinye’t nga ɓá ta.

30Loo ke dinye nè tel aw ɓéee ɓaa, è inge ngonn’n nè nga tò dè tire’t jêke^ tede ndil ke majelé nga unde loo tee kêmn’t ɓá ta.

Jésu aje njè mbi mbe ke tam tà lé

31Go’t gugu ɓaa, Jésu in kêm ɓee-bò ke Tyr aw kêm ɓeekon ke Sidon. E unde kêm ɓeekon ke Décapole gang tel ree kum’n ke tà ba ke Galilée gugu. 32Dooge ke nange reei se dingem karé ke njè mbi mbe ra Jésu’t. Dingem nè nga gaker tà ngain. Dé ndête Jésu le kade ile ji’n dènn’t aje’n ade de. 33Jésu ɔr njè mbi mbe nè nga njɔl dann doobulege’t se kar’n aw se’n ngang loo’t nata. E ra mann tà’n ngaw-jinn’t tule mbi dingem’t nè nga. 34Go’t gugu Jésu an loo ke dɔ danrán, ile kêm’n puun ɓaa, è ede njè mbi mbe nè ede nè:

– Ephrata! tel se tà koje jéi ɓaa, è «Ka mbi dingem i gang reng.»

35Ke loon’t nè kuwe, ka mbi dingem nè gang reng a, ndon’n ɗile ra’n ade unn gir tam tà njai-njai a tɔ. 36Jésu unn ndu’n ade dooge ke ndai loon’t ede nè:

– Adi ta nè nga tee tà si’t ade doo ke rang karé bè géa oo lé.

Nè loo ke è tam se de tà nè bè ɓaa, lotbè á d’unn tà nè nga d’ase’n loo nák-nák. 37Ndil de tee an-in soin-soin ade dé tam d’ede nè:

– N’ra nyange ke dum kum. N’ade njé mbi mbege teli ooi tà ɗarinè a, n’ade njé ke kété asikum tami tà njai lé géa, teli tami tà njai-njai ɗarinè a tɔ.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index