Foirm chuardtha

Matayo ma Peba 8:29

29Ɨ odenja ket ton obailitonda odede yɨt kɨma da, “God ma B'ɨga! Nangga e man singi yomnyɨt sowa pɨlɨnd? Sowa makaya ogeni wɨn yokas, ajɨ rɨngma, ma man naska kana e metket sɨn bebɨgɨnd oramitenam?”