Foirm chuardtha

Luk ma Peba 11

Yɨr Opmita gatab Ouyaena

(Mat 6:9-15; 7:7-11)

1Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨpa pɨpmet yokatonj, ɨ ket yɨr opmitenonj. Ɨ re Ton yɨr opmita seg awonj, Tina b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Tin yomnonj da, “Yonggyam! Sɨda nouyaenine rɨdede e yɨr opmitena odede rɨja na re Yoan tina b'auyaena rɨga auyaeninonj!” 2Sɨ Yesu ten yɨt etainonj da, “Ra wɨn yɨr topmisindam, odede tendenindam da,

‘Abu! Moina nyɨ b'ogla yɨnam rain.

Ɨ Moina wɨp omnenapu pumb tungg b'ogla rinɨk onggɨt gowukoi wa.

3Ɨ bibɨr weanjweanj sowa owou notgoneneninyɨt

bibɨr rɨrɨrɨnd.

4Ɨ sɨn komkesa rɨga wa negɨr mɨle awɨr amnɨkaenindam yepim re sowa pɨlɨnd negɨr mɨle amnɨkenenanj,

sɨ onggɨt paemb Man sowaina negɨr mɨle awɨr omnɨka teyeninyɨt.

Ɨ Man goro sɨn wɨp niyinɨm negɨr ma b'atonkena wa!’”+

5Ɨ Yesu ten amninonj da, “Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam ɨta ti yɨpa ti rɨga, ɨ ton yik onggɨt ti rɨgam met wa sɨdɨrɨnd, dɨde tin omɨny da, ‘Kor rɨga! Nowa sana nganja nokaine, yɨmta ke toko mɨra metendainɨn. 6Nokɨp yɨpa kor rɨga kor pɨlwa ik paja tungg ke, ajɨ kor awɨr e kwa nangga e kor yɨmɨnd yɨbɨm ti okawam.’ 7Ɨ ti rɨgat met wɨngɨr ke tin yɨsmonggawonj da, ‘Goro nɨtɨsakawɨm! Mora daka re kea ɨdoki e yɨbɨm, ɨ sɨn koina b'ɨgawar kɨma ke yɨpa nasim b'ɨkangɨndi yutungi wekenyɨn. Sɨ kon ma rɨrɨr e ket tutnyisɨn mor ogonam.’ 8Sɨ Kon wen tamninyɨn da nangga ma jɨ rada ton re ti rɨga e yɨbɨm, ton ma ɨta tutnyis tinɨm ogonam ti rɨga map. Ajɨ ra ton ɨngar kesa ti rɨgand ɨjenenawai, ton ɨta ket tutnyis ti ogonam nangga ma ton singi yoramis. 9Ɨ Kon kwa wen tamninyɨn da wɨn erkena yiyena, ɨ wɨn ɨta okasya. Ɨ wɨn oraka yiyena, ɨ wɨn ɨta ket odarya. Ɨ wɨn mora odounena yiyena, ɨ ɨta mora wanɨm tɨpangenj. 10Mop nokɨp komkesa rɨga yepiya ra erkena iyenyi, ton ɨta okasi, ɨ oraka iyenyi, ton ɨta odari, ɨ dɨde mora odounena iyenyi, mora ɨta towanɨm tepangenj. 11Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete re b'ɨga b'uwam, rada ti b'ɨgat erkis kabumɨm, sɨ rɨngma, ton gɨrem e okau, o mɨnda ma kabum e? 12Ɨ kwa rada paurokɨpɨm erkis, sɨ ton ɨta okau wɨrmogmog? 13Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn negɨrjog mɨle rɨga im, ajɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt rɨdede e wa b'ɨgawar wa ogonam b'ogɨl gasa. Sɨ Abu yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton re ma ɨja e ɨt re wɨn re dɨde, ajɨ Ton opima ɨmɨnjogjog Yɨnayɨna Wɨngawɨnga towanɨm takainy yepim re Tin yerkenyi.”

Yesu dɨde Beeljebul

(Mat 12:22-30, 43-45; Mak 3:20-27)

14Ɨ Yesu yewaikitonj negɨr wɨngawɨnga yet re yɨpa rɨgand yɨt kesa yomnɨkenenonj. Sɨ re onggɨtyam negɨr wɨngawɨnga opendonj, ɨtemb yɨt kesa rɨga kea yɨt apureninonj. Seg ket rɨga bobo kea kɨd kesa aento. 15Ajɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga endento da, “Ton negɨr wɨngawɨnga eaukeniny re negɨr wɨngawɨnga waina mopyam Beeljebulɨmna danda kaim.” 16Ɨ nɨnda rɨgap odede erkena kɨma Yesund yotonkeno da, “Man yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨket rɨnte ra pumb tungg ke ik. Sɨ ɨngkaimemb sɨn Men gar ke motkasu.” 17Ajɨ re Yesu towaina nonyɨk b'amdena wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Ra yɨpa kantrind rɨga towalenggyam b'itpouranj gangga b'akalendam, ɨtemb kantri ɨta negɨr tainy. Ɨ kwa ra b'ubɨgawar wɨngɨrɨnd rɨga towalenggyam b'itpouranj, onggɨt b'ubɨgawar waina wɨmena re ɨta negɨr tawɨk. 18Ɨ ra Satanamna kantrind, Satana Ti wɨrand negɨr wɨngawɨnga teaukeniny, ɨ towalenggyam b'itpouranj gangga b'akalendam, sɨ rɨngma, rɨrɨr e ɨtemb tina kantri tonyis? Kon nindenyɨn onggɨtyam yɨt, mop nokɨp wɨn endenindam da Kon negɨr wɨngawɨnga eaukeninyɨn re Beeljebulɨmna danda kena. 19Sɨ wɨn apurenindam da Kon Beeljebulɨmna danda kena negɨr wɨngawɨnga eaukeninyɨn, sɨ daka waina b'ɨgawar wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga, ton yaina danda kaim eaukenenanj? Godɨmna danda kaim. Sɨ onggɨt mop paimemb ton ket taukanj ra wanɨm b'ɨsagɨka rɨga im onggɨtyam waina negɨr opurena gatab. 20Ajɨ ra Kon negɨr wɨngawɨnga teaukeninyɨn Godɨmna danda yɨm ke, sɨ God ma pumb tungg re kemb wa pɨlɨnd au. 21Ɨ ra yɨmmasa kɨkɨb kɨma danda rɨga tinajog met aba yɨrgong omnɨka iyeny, tina gasa re b'ogɨl ima tekeny. 22Ajɨ ra yɨpa ukoijog danda rɨga ik dɨde onggɨt danda rɨgand gou wa omɨny, tina geja gasa ɨsamburiny rɨngkae re ton b'uwoga yikeny. Ngɨrpu ton onggɨt rɨgamna gasa komkesa b'asos tuweny ti rɨgawar kɨma. 23Ɨ yet ra maka Kon kɨma tainy, ton re Koina geja rɨga tab nate yɨbɨm. Ɨ kwa yet ra maka Kon kɨma yɨpand b'eomkena ikeny, ton re wetaweta omnɨka rɨga e.

24“Ɨ ra negɨr wɨngawɨnga topenj yɨpa rɨgam pɨlke, ton ket b'ugumarena ikeny nyɨ kesa pɨpmet nata dɨde oraka iyeny wɨram wɨmenam pɨpmet, ajɨ makwa ɨta odar. Sɨ ton ket indeny da, ‘Kon kwa ama tɨtenjɨn koina met wa rɨna re kon yɨraren.’ 25Ɨ ra ton tɨtenj, ton met odar ra b'obogɨl ɨsagɨki e dɨde b'obogɨl gasa ongonjeni im. 26Sɨ ton ket yikeny dɨde arondeniny nɨnda seben (7) negɨr wɨngawɨnga yepim re ukoi kana negɨr mɨlend wekeny ti pɨlke, ɨ ket ton kɨma yɨpand b'ɨgarkanj ɨ dɨde dea de wɨmena wuweny. Sɨ onggɨt rɨgamna kikitumpu wa wɨmena re ma ɨja e ɨt re naskand re dɨde, ajɨ ɨtemb re ket negɨrjog e yɨbɨm.”

27Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurenand yɨbnonj, rɨga bobo wɨngɨr ke yɨpa kongga ara wikenonj da, “God ma b'ogɨl onggɨt komɨm pɨlɨnd yet re Men komɨnd mowamonj dɨde rɨnggɨt ngompiya re Men ngom mokonda.” 28Ajɨ Yesu yindonj da, “Ɨmɨnjog e, ajɨ tonsim ɨmɨnjogjog God ma b'ogɨl kɨma rɨga yepim re God ma yɨt utkundenanj dɨde b'ingawand aramitenenanj.”

Rɨgaina B'arkita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko gatab

(Mat 12:38-42)

29Ɨ re rɨga bobo b'aikɨndento, Yesu yindonj da, “Rɨga yepim re yu negɨrjog mɨlend wekeny onggɨt gowukoyɨnd, re negɨrjog mɨle rɨga im, ton Ken nɨgekenyi kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re Yonam pɨlɨnd aukonj. 30Mop nokɨp onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Yonam pɨlɨnd aukonj re yɨpa mal na awonj Ninebe rɨga wa pɨlwa, sɨ Rɨgamna B'ɨga Toda kwa odede yɨpa wɨp mal emb tainy towanɨm yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd. 31Ɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, bargubo gatab ke kwin ɨta yɨpand gɨlgɨl towɨnyis dem onggɨt rɨga kɨma yepim re yu wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ton ɨta yɨr ungata rɨga tainy dem wanɨm negɨr ma b'ɨsagɨka okatam. Mop nokɨp naskand ton tikonj re ma wuswus kantri kena Solomonɨmna b'ogɨl multekɨp ke yɨtkak utkundam, ajɨ ɨta yete yɨbɨm dɨkɨnd, Ton re ma sobijog b'ogɨl multekɨp kɨma e Solomonɨm pɨlke, ajɨ wɨn makaima Tina b'ogɨl multekɨp ke yɨtkak singi eyenindam utkundam. 32Ɨ kwa Ninebe rɨga re kea Yonamna pɨtapɨta omnenyi God ma yɨtkak yutkundeno, ɨ ɨngkenaemb ket negɨr mɨlem pɨlke gar b'engento Godɨm pɨlwa. Ajɨ ɨta dɨkɨnd ukoijog rɨga yɨbɨm, sɨ Ton re ma odede ukoi rɨga e ɨt re Yona re dɨde. Ajɨ rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ton ma opima Tina yɨt utkundenanj dɨde negɨr mɨlem pɨlke gar b'engkɨranj Godɨm pɨlwa. Sɨ onggɨt paimemb Ninebe rɨga opima towɨnkanj dem Godɨmna b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd yɨpand ton kɨma yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, dɨde ket onggɨt Ninebe rɨgaina b'ogɨl mɨlep ten negɨr ma b'ɨsagɨkand taramitenanj dem.

Jɨwɨm pɨlɨnd Ngaya

(Mat 5:15; 6:22-23)

33“Makwa yɨpa rɨgat ɨta lampa so omɨny kopakak ke utwangkam o mɨnda dar ke ɨkangɨndam. Ajɨ ton lampa so omɨny ra uwonyitapu ororɨnd oramita ma, nokɨm da ɨdenat ngaya yɨr ongi yepiya ra rɨga met wɨngɨr wa b'ɨtgarenanj. 34Ɨ waina yɨrkɨp re waina jɨwɨm lampa e. Sɨ rada waina yɨrkɨp b'ogɨljog im, waina kupkakupka jɨ ra ngaya pɨta nasim tekeny. Ajɨ rada waina yɨrkɨp negɨrjog im, sɨ waina jɨ ra sɨbɨb ke ɨkangɨndi im tekeny. 35-36Sɨ onggɨt paemb rada moina kupka jɨ ngaya nate yɨbɨm, dɨde makwa yɨpa kɨpear sɨbɨb ke ɨkangɨndi e yɨbɨm, sɨ kupkakupka jɨ re ngaya pɨta nate yɨbɨm, odede ɨt re rɨngma ra lampa ngayat men mɨtnyomareny.”

God ma Sake Parisai Rɨga dɨde Gog Wɨko Rɨga wa pɨlɨnd

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)

37Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt apureninonj, yɨpa Parisai rɨgat Tin yɨngaukonj ton kɨma diyam awowɨm. Seg Yesu tina met wa b'ɨgaronj dɨde ket omitonj diyamɨm. 38Ajɨ re onggɨt Parisai rɨgat yɨr yongonj Yesumna diyam mɨle, ton kɨd kesa na awonj, mop nokɨp Ton maka naska yɨm b'ɨseka mɨle yomnɨkonj diyam awowɨm Ju rɨga waina ɨseka mɨle rɨrɨrɨnd. 39Ɨ Yonggyam tin yomnonj da, “Yu wɨn Parisai rɨga re kapo dɨde pleto b'obogɨl im ɨseka eyenindam waina mɨle rɨrɨrɨnd, ajɨ wɨngɨr ke re wɨn nonygor mɨle dɨde negɨrjog mɨle ke yɨndangɨr im wekenyɨt. 40Wɨn wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga! Godɨt gɨm ke yɨr ongong gasa atobarkinonj, sɨ rɨngma, ma Tonɨt kwa atobarkinonj wɨngɨr ke yɨr ongi kesa gasa? 41Ajɨ wɨn kear gasa na agoninam gasa kesa rɨga wa rɨnsim re wekeny waina kapo dɨde pleto borand, sɨ ɨngkaimemb ket komkesa gasa wanɨm kɨlkesa tekeny. 42Ajɨ God ma sake wɨn kɨma Parisai rɨga, mop nokɨp wɨn opima erngokenenindam kɨma ɨ sili ɨ dɨde b'engabenga wɨp b'eag, ɨ ket onggɨtyam sobijog gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab Godɨnd wulpok yomnɨkenenya. Ajɨ wɨn yɨukenenya dɨmdɨm mɨle omnɨkam rɨga wa pɨlwa dɨde singi b'iyena mɨle omnɨkam Godɨm pɨlwa. Ajɨ wɨn b'ogla omnɨkenenya onggɨtyam mɨle, dɨde Godɨm yɨpa bobo wulpok omnɨka mɨle toda kwa b'ogla omnɨkenenya. 43God ma sake wɨn kɨma Parisai rɨga, mop nokɨp wɨn singi aukenenindam ɨsnawa kɨma pɨpmet okatam Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata, dɨde ɨsnawa kɨma simesime okatam rɨga wa pɨlke maketpu nata. 44God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn re gopmet pɨla im rɨnsim re wɨgawɨga yɨr ongi kesa egurki wekeny, dɨde rɨgap nony kesa pɨs b'amdena wuweny onggɨt kumbɨnd. Sɨ ɨngkaimemb rɨga kɨl kɨma aukenenanj Godɨm wɨpɨnd.”

45Ɨ gog yɨt wumɨrjog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpat Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Re man onggɨtyam yɨt apureninyɨt, Man ma sobijog negɨr yɨt na sɨn nomninyɨt.” 46Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Wɨn gog yɨt wumɨrjog rɨga! God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn gog yɨt kaim rɨga wa pɨlɨnd bebɨg angurka eyenindam, ajɨ wɨn walenggyam makwa ngai opima ekak aramitenenindam onggɨtyam gog yɨtɨmna bebɨg urowatenam. 47God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn opima bageyam wa b'ogɨl gopmet arangkaenenindam, ajɨ ton re wa b'uwar waina uj ondrɨki im. 48Sɨ wɨn kemb yɨr b'ungasindam, dɨde wa b'uwar waina omnɨki mɨle yɨpand wa b'uwar kɨma yɨmjatenya, mop nokɨp tonpiyamb ten naska uj andrɨkto, ajɨ wɨnpim kwa ket gopmet arangkaindam. 49Sɨ onggɨt mop paemb God Tina multekɨp ke yindonj da, ‘Kon opima tetmɨkeninyɨn towa pɨlwa bageyam dɨde ɨtmɨkitijog rɨga, sɨ rɨgap opima onggɨtyam rɨga wɨngɨr ke nɨnda rɨga uj ondrɨka teyenindam dem, ɨ ket bebɨg dɨde b'ɨsadrena taramitenauranj dem.’ 50Sɨ onggɨt paimemb rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, tonsim kokob takatanj komkesa bageyam waina kus rɨna re ɨgmarkɨto onggɨt gowukoi otomapu ke ngɨrpu yu. 51Sɨ naskajog kus yɨgmarkonj re Abelɨt, ɨ ɨngkenaemb ket rɨgap ma yɨpa kɨma bageyam na kus ɨgmarka teito, ngɨrpu kikitum kus yɨgmarkonj re Jakariyat yena re rɨgap yongando yɨna sɨ omnɨkapu kap dɨde yɨna pɨpmet ganggand yɨnamet wɨngɨrɨnd. Owɨ, Kon nitinjɨn da rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd re, tonsima onggɨtyam komkesa mɨle kokob takatenanj dem. 52God ma sake wɨn kɨma, gog yɨt wumɨrjog rɨga, mop nokɨp wɨnpiya Godɨm gatab wumɨr ki yewaikitonda, sɨ wɨn walenggyam maka onggɨtyam wumɨr wa b'ɨgarkɨtondam, dɨde kwa da wɨnpiya ogoka eyentondam rɨga yepiya re onggɨt wumɨr wa b'ɨgaram wuwenonj.” 53Ɨ re Yesu opendonj onggɨt met ke, Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨgap ket Tin soro kɨma ɨwatɨnti yiyo dɨde ket Tin erkena yiyo jogjog gasa gatab Tin bebɨgɨnd oramitam. 54Sɨ ton Yesumna opureni yɨtkak gatab mana yɨpya b'ɨtkiti wekenonj da ra Ton opulis nanggamog gog erbeka yɨt, sɨ ɨngkaim ket Tin yɨmɨnd okasi.