Foirm chuardtha

Yoan ma Peba 12:48

48Ɨ yet ra Ken nɨtɨsai dɨde maka Koina opureni yɨtkak takasiny, sɨ ɨta jɨ ti b'ɨsagɨkam rɨga. Sɨ onggɨtyam yɨtkaktemb rɨna re Kon apulisinond, tin negɨr ma b'ɨsagɨkam omɨny dem kikitum bibɨrɨnd.