Foirm chuardtha

Ɨtaikena Peba 5:23

23Sɨ ton yɨt useka yiyeno da, “Re sɨn wuyɨn, sɨn yɨr yongu sɨbɨbmet mora re b'obogɨl ɨdoki na yɨbɨm, dɨde sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨga owɨnki na wekeny yɨpayɨpa morand. Ɨ re sɨn mora epangkindam, ajɨ sɨn makwa daka yena adarkindam onggɨt sɨbɨbmet wɨngɨr borand.”