Foirm chuardtha

Luka 3

Zan batizelikɛla ka waajuli

(Mat 3.1-6; Mar 1.1-6)

1Ɔrɔmu masacɛ Tibɛri ka masaya saan tan ni duurunan na, o y'a sɔrɔ Pɔnsi Pilati tun be Zude mara kunna, *Erɔdi tun be Galile mara kunna, a balimacɛ Filipu tun be Iture ni Tarakoniti maraw kunna, ani Lizaniyasi tun be Abilɛni mara kunna. 2O waati kelen na, Anɛ ni Kayifu tun ye sarakalasebagaw kuntigibaw ye. O tuma na, Ala kumana Zakari dencɛ Zan fɛ k'a to kongokolon kɔnɔ. 3O la, Zan ye Zurudɛn baji dafɛ duguw bɛɛ yaala ka mɔgɔw waaju ko u ka nimisa ka faran u ka kojuguw la ka batize waasa u ka hakɛw ka yafa. 4- O kɛra i n'a fɔ kira Ezayi tun y'a sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ cogo min na ko:

«Mɔgɔ dɔ be pɛrɛnna kongokolon kɔnɔ ko:

‹Aw ka Matigi ka sira dilan,

aw k'a ka tɛmɛyɔrɔw tilen.

5Dingɛw bɛɛ bena fa,

kuluw ni tintinw bɛɛ bena ci ka dakɛɲɛ.

Tɛmɛyɔrɔ gɔngɔrɔninw bena tilen,

sirajuguw bena dilan.

6Ala be adamadenw kisi cogo min na, bɛɛ bena o ye.› »

7- Jamaba min tun be taga Zan fɛ ko a k'u batize, a tun b'a fɔ u ye ko: «Aw fɔnfɔnnidenw, jɔn y'aw lasɔmi ko aw ka boli Ala ka kiti nata ɲa? 8- Aw ka kɛwaliɲumanw kɛ k'a yira ko aw nimisara ka faran aw ka kojuguw la. Aw kana miiri ko Ala bena aw kisi bari Ibrayima ye aw faa ye. Ne b'a fɔ aw ye ko Ala be se ka kabakuru nunu yɛlɛma k'u kɛ Ibrayima deenw ye. 9- Jende labɛnna ka ban yiriw tigɛ kama. Yiri o yiri te denɲuman kɛ, o bɛɛ bena tigɛ ka fili tasuma na.»

10Jama tun b'a ɲininga ko: «O tuma na, an ka kan ka mun kɛ?»

11A tun b'u jaabi ko: «Ni deleke fila be mɔgɔ min fɛ, deleke te min fɛ, a ka kelen di o ma. Ni dumunifɛn be mɔgɔ min fɛ, a k'o tilan ni kɔngɔtɔ ye.»

12- Lɛnpominɛla dɔw fana tagara Zan fɛ ko a k'u batize. Olu y'a ɲininga ko: «Karamɔgɔ, anw ka kan ka mun kɛ?»

13A y'u jaabi ko: «Wari hakɛ min fɔra aw ye, aw k'o dama minɛ, aw kana dɔ wɛrɛ minɛ ka fara o kan.»

14Sɔlidasi dɔw fana y'a ɲininga ko: «Anw do, anw ka kan ka mun kɛ?»

A y'u jaabi ko: «Aw kana mɔgɔ si ka wari minɛ fanga la, aw kana mɔgɔ si tɔɲɔ fana, nga aw ka sara ka aw wasa.»

15Mɔgɔw tun be kisibaga nali makɔnɔna minkɛ, u bɛɛ tun b'u yɛrɛ ɲiningana yala ni Zan le te Ala ka Mɔgɔ wolomanin nin ye. 16O la, Zan y'a fɔ u bɛɛ ye ko: «Ne b'aw batize ni jii ye, nga min bena na ne kɔ, o ka sebagaya ka bon ni ne ta ye. K'a ka sanbara juru foni, ne kuun ka dɔgɔ o ma. Ale bena aw batize ni Nii Senuman ni tasuma ye. 17A ka sumanfiyɛminan b'a bolo. A ben'a ka *bile gosinin fiyɛ k'a kisɛ don a ka bondo kɔnɔ k'a ɲaga jɛni tasuma fagabali la.»

18Zan tun be mɔgɔw ladi n'o kuma ɲɔgɔn caaman ye. O cogo la, a tun be kibaru diman fɔ mɔgɔw ye.

19- Nga Zan ye Zude mara kuntigi Erɔdi kɔrɔfɔ, bari a tun y'a balimacɛ muso Erodiyadi bɔsi a la k'a kɛ a yɛrɛ ta ye. A tun ye kojugu wɛrɛw kɛ fana. 20A m'a dan olu ma, a ye Zan yɛrɛ minɛ k'a don kaso la.

Yezu batizeko

(Mat 3.13-17; Mar 1.9-11)

21Zan ye mɔgɔw bɛɛ batize, ka Yezu fana batize. Ka Yezu to Aladali la, sankolo dayɛlɛla, 22- Nii Senuman y'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ jɛnɛtuba, ka jigi a kan. Kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «I ye ne Dencɛ kanunin ye, i koo ka di ne ye haali.»

Yezu Krista buruju

(Mat 1.1-16)

23Yezu y'a ka baara daminɛ tuma min na, a sii tun be saan bi saba ɲɔgɔn bɔ. Mɔgɔw tun be miiri ko Yezu ye Yusufu deen ye. Yusufu tun ye Eli deen ye. 24Eli tun ye Matati deen ye, Matati fana tun ye Levi deen ye, Levi fana tun ye Mɛliki deen ye, Mɛliki fana tun ye Zannayi deen ye, Zannayi fana tun ye Yusufu deen ye. 25Yusufu fana tun ye Matatiyasi deen ye, Matatiyasi fana tun ye Amɔsi deen ye, Amɔsi fana tun ye Nawumu deen ye, Nawumu fana tun ye Ɛsili deen ye, Ɛsili fana tun ye Nagayi deen ye. 26Nagayi fana tun ye Maati deen ye, Maati fana tun ye Matatiyasi deen ye, Matatiyasi fana tun ye Semeyini deen ye, Semeyini fana tun ye Zozɛki deen ye, Zozɛki fana tun ye Zoda deen ye. 27Zoda fana tun ye Zowanan deen ye, Zowanan fana tun ye Ereza deen ye, Ereza fana tun ye Zorobabɛli deen ye, Zorobabɛli fana tun ye Salatiyɛli deen ye, Salatiyɛli fana tun ye Neri deen ye. 28Neri fana tun ye Mɛliki deen ye, Mɛliki fana tun ye Adi deen ye, Adi fana tun ye Kozamu deen ye, Kozamu fana tun ye Ɛlimadan deen ye, Ɛlimadan fana tun ye Ɛri deen ye. 29Ɛri fana tun ye Zozuwe deen ye, Zozuwe fana tun ye Eliyezɛri deen ye, Eliyezɛri fana tun ye Zoramu deen ye, Zoramu fana tun ye Matati deen ye, Matati fana tun ye Levi deen ye. 30Levi fana tun ye Simeyɔn deen ye, Simeyɔn fana tun ye Zuda deen ye, Zuda fana tun ye Yusufu deen ye, Yusufu fana tun ye Zonamu deen ye, Zonamu fana tun ye Eliyakimu deen ye. 31Eliyakimu fana tun ye Meleya deen ye, Meleya fana tun ye Mɛnna deen ye, Mɛnna fana tun ye Matata deen ye, Matata fana tun ye Natan deen ye, Natan fana tun ye Dawuda deen ye. 32Dawuda fana tun ye Zese deen ye, Zese fana tun ye Zobɛdi deen ye, Zobɛdi fana tun ye Boozi deen ye, Boozi fana tun ye Sala deen ye, Sala fana tun ye Naasɔn deen ye. 33Naasɔn fana tun ye Aminadabu deen ye, Aminadabu fana tun ye Adimɛn deen ye, Adimɛn fana tun ye Aramu deen ye, Aramu fana tun ye Ɛsirɔn deen ye, Ɛsirɔn fana tun ye Pɛrɛti deen ye, Pɛrɛti fana tun ye Zuda deen ye. 34Zuda fana tun ye Yakuba deen ye, Yakuba fana tun ye Isiyaka deen ye, Isiyaka fana tun ye Ibrayima deen ye, Ibrayima fana tun ye Tera deen ye, Tera fana tun ye Nawɔri deen ye. 35Nawɔri fana tun ye Serugi deen ye, Serugi fana tun ye Arago deen ye, Arago fana tun ye Falɛki deen ye, Falɛki fana tun ye Ebɛri deen ye, Ebɛri fana tun ye Sala deen ye. 36Sala fana tun ye Kayinan deen ye, Kayinan fana tun ye Aripakisadi deen ye, Aripakisadi fana tun ye Sɛmu deen ye, Sɛmu fana tun ye Nuhun deen ye, Nuhun fana tun ye Lamɛki deen ye. 37Lamɛki fana tun ye Matusalɛmu deen ye, Matusalɛmu fana tun ye Enɔki deen ye, Enɔki fana tun ye Yerɛdi deen ye, Yerɛdi fana tun ye Maleleyɛli deen ye, Maleleyɛli fana tun ye Kayinan deen ye. 38Kayinan fana tun ye Enɔsi deen ye, Enɔsi fana tun ye Sɛti deen ye, Sɛti fana tun ye Adama deen ye, Adama fana tun ye Ala deen ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index