Foirm chuardtha

Sar 8

Arɔn n'a deenw doncogo sarakalasebaara la

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 2«Na ni Arɔn n'a dencɛw ye, n'u ka faniw, ni tulu min be kɛ mɔgɔ kan, ni tura min be kɛ hakɛ yafa saraka ye, ani sagajigi fila. Fununan te buru min na, i k'o fana ta cɛrɛ kɔnɔ ka na n'o ye, 3ka jama bɛɛ lajɛn Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la.»

4Masaba ye min fɔ Musa ye, a y'o kɛ. Jama lajɛnna Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. 5Musa y'a fɔ jama ye ko: «Masaba ko min ka kan ka kɛ, o filɛ nin ye.» 6O kɔ, Musa gwɛrɛla ni Arɔn n'a dencɛw ye k'u ko ni jii ye. 7A ye forocaba don Arɔn na, k'a cɛɛ siri n'o cɛsirilan ye, ka forocadennin l'a kan, ka sarakalasebagaw kuntigi ka fani don a la, k'a cɛɛ siri n'o cɛsirilan ye. 8A ye disilafani siri a disi la ka *Urimu ni *Tumimu don disilafani na. 9O kɔ, a ye fani meleke Arɔn kuun na ka feeren jaa sanulaman kɛ o fani nin ɲafɛla la, i ko Masaba tun y'a fɔ a ye cogo min na. O feeren jaa ye taamasiɲɛ ye k'a yira ko a kɛra Masaba ta ye.

10Musa ye tulu nin ta k'a kɛ fanibugu n'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ kan k'u kɛ Ala ta ye. 11A y'a dɔ seriseri sarakabɔyɔrɔ kan siɲɛ wolonwula, ka dɔ kɛ sarakabɔyɔrɔ n'a minanw bɛɛ kan, ni jidaga n'a bilafɛn, k'u kɛ Ala ta ye. 12A ye tulu nin dɔ bɔn Arɔn kuun na janko k'a kɛ Ala ta ye.

13O kɔ, a gwɛrɛla ni Arɔn dencɛw ye. A ye forocaba don u la k'u cɛɛ siri ni cɛsirinanw ye, ka fani siri u kuun na, i ko Masaba tun y'a fɔ a ye cogo min na.

14O kɔ, a nana ni tura ye min bena kɛ hakɛ yafa saraka ye. Arɔn n'a dencɛw y'u bolo la o kuun na. 15Musa y'a kaan tigɛ k'a joli dɔ ta n'a bolokunnaden ye k'a mɔ sarakabɔyɔrɔ nɔnkɔnw kan janko ka sarakabɔyɔrɔ saniya. A y'o joli tɔɔ bɔn sarakabɔyɔrɔ juu kɔrɔ k'a kɛ Ala ta ye, k'a saniya. 16A ye tura kɔnɔnatulu bɛɛ bɔ, n'a biɲɛ yɔrɔ ɲanaman, n'a kɔkili fila n'u gɛrɛfɛ tulu, k'o jɛni sarakabɔyɔrɔ kan. 17Nga a ye tura nin jɛni jama sigiyɔrɔ kɔfɛ: a golo, a sogo, n'a boo, i ko Masaba tun y'a fɔ a ye cogo min na.

18O kɔ, a nana ni sagajigi ye, min bena kɛ saraka jɛnita ye. Arɔn n'a dencɛw y'u bolow la a kuun na. 19Musa y'a kaan tigɛ k'a joli seriseri sarakabɔyɔrɔ faan bɛɛ kan. 20A ye sagajigi nin tigɛtigɛ, k'a kunkolo, n'a sogo tigɛninw, ani a tulu jɛni. 21A y'a nugu n'a seenw ko, ka sɔrɔ ka sagajigi nin bɛɛ jɛni sarakabɔyɔrɔ kan saraka jɛnita ye i ko Masaba tun y'a fɔ a ye cogo min na. Saraka lo min be jɛni Masaba ye pewu, a kasa ka di Masaba ye.

22O kɔ, a nana ni sagajigi tɔ kelen ye, min bena kɛ saraka ye Arɔn n'a dencɛw donko la sarakalasebaara la. Arɔn n'a deenw y'u bolo la a kuun na. 23Musa ye sagajigi kaan tigɛ k'a joli dɔ ta k'o mɔ Arɔn kinibolo tulo dakun kan, ka dɔ mɔ a kinibolo bolokunnadenba kan, ani ka dɔ mɔ a kinibolo senkunnadenba kan. 24O kɔ, a gwɛrɛla ni Arɔn dencɛw ye ka joli nin dɔ mɔ u kinibolo tulo dakun na, ka dɔ mɔ u kinibolo bolokunnadenba kan, ani ka dɔ mɔ u kinibolo senkunnadenba kan. O kɔ, a ye joli nin tɔɔ seriseri sarakabɔyɔrɔ faan bɛɛ kan. 25A y'a tulu ta, n'a kukala, ani a kɔnɔnatulu bɛɛ, n'a biɲɛ yɔrɔ ɲanaman, n'a kɔkili fila n'u gɛrɛfɛ tulu, ani a kinibolo woto. 26Fununan te buru minw na, olu be don cɛrɛ min kɔnɔ n'a bilanin be Masaba ɲafɛ, a ye burumisɛn kelen bɔ o kɔnɔ, ni buru min dilanna ni tulu ye, o kelen, ani furufuru kelen, k'u la tuluyɔrɔw ni kinibolo woto kan. 27A y'o bɛɛ don Arɔn n'a dencɛw bolo k'u k'u fifa Masaba ɲakɔrɔ. 28O kɔ, a y'o fɛɛn nunu minɛ u bolo k'u jɛni sarakabɔyɔrɔ kan, ani saraka jɛnita. O kɛra saraka ye, Arɔn n'a dencɛw donko la sarakalasebaara la. Saraka lo min jɛnina Masaba ye pewu. A kasa ka di Masaba ye. 29O kɔ, a ye sagajigi disi ta k'a fifa Masaba ɲakɔrɔ. O kɛra Musa niyɔrɔ ye sagajigi nin na, min bɔra saraka ye sarakalasebagaw donko la u ka baara la i ko Masaba tun y'a fɔ a ye cogo min na. 30O kɔ, joli min tun be sarakabɔyɔrɔ kan, a y'o dɔ ta. U be tulu min kɛ fɛɛn kan, a y'o dɔ fana ta, k'u seriseri Arɔn n'a ka faniw kan, n'a dencɛw n'u ka faniw kan. A kɛra ten, a ye Arɔn n'a ka faniw, n'a dencɛw n'u ka faniw kɛ Ala ta ye.

31O kɔ, Musa y'a fɔ Arɔn n'a dencɛw ye ko: «Aw ka sogo nin tobi Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la. Buru min be cɛrɛ kɔnɔ, n'a kɛra saraka ye, aw k'o ni sogo nin ɲimi o yɔrɔ la i ko ne y'a fɔ cogo min na ko: ‹Arɔn n'a dencɛw ka kan k'o ɲimi. 32Ni sogo ni buru nunu tɔɔ tora, aw k'o jɛni. 33Aw kana bɔ Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la fɔɔ tile wolonwula, fɔɔ aw donlon sarakalasebaara la ka dafa, bari o be bɛn tile wolonwula le ma. 34Koo min kɛra bii, Masaba le y'a fɔ k'o ka kɛ waasa k'aw ka hakɛ yafa daali. 35Aw ka to Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu daa la ka tile wolonwula, ni suu wolonwula kɛ. Masaba ye min fɔ, aw k'o bato janko aw kana sa, bari a y'o cii nin fɔ ne ye.› »

36Masaba tun ye koo min bɛɛ fɔ u ye Musa barika la, Arɔn n'a dencɛw y'o bɛɛ kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index