Foirm chuardtha

Eze 8

Josɔnko, Alabatoso kɔnɔ

1An minɛnin kɔ ka taga, o saan wɔɔrɔnan kalo wɔɔrɔnan tile duurunan loon, ka ne siginin to n ka soo kɔnɔ, ni Zuda mara cɛkɔrɔbaw siginin be n ɲakɔrɔ, Matigi, Masaba ka sebagaya sera ne ma.

2- Ne ye filɛli kɛ, ne ye mɔgɔ bisigi dɔ ye. K'a ta a cɛ la ka jigi, o tun be i ko tasuma. Ka bɔ a cɛ la ka yɛlɛ sanfɛ, o tun be manamana haali i ko zira jɔsinin. 3A y'a bolo kɛ ka ne minɛ ne kunsigi ma. Ala Nii ye ne kɔrɔta sanfɛ, ka taga ni ne ye Zeruzalɛmu yelifɛn nin kɔnɔ fɔɔ ka taga se Alabatoso kɔnɔnalu daa la min ɲasinnin be kɔgɔdugu ɲafan fɛ. Joo min ye keliya bila Ala la, o tun be o yɔrɔ la. 4- Isirayɛli ka Ala y'a ka nɔɔrɔ yira ne la o yɔrɔ la i n'a fɔ ne tun y'a ye yelifɛn kɔnɔ cogo min na kɔkɛnɛ na. 5A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, filɛli kɛ kɔgɔdugu ɲafan fɛ.» Ne ye filɛli kɛ, ne y'a ye ko joo nin, min be keliya bila Ala la, o tun be donda la, min be sarakabɔyɔrɔ daa kɔgɔdugu ɲafan fɛ. 6A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, Isirayɛlidenw be kokolon minw kɛra ka ne yɔrɔ jaɲa n ka sigiyɔrɔ la, i y'o ye wa? Ayiwa, i bena kokolon wɛrɛw ye minw ka jugu ni nin ye.»

7O kɔ, a tagara ni ne ye luu donda la. Ne ye filɛli kɛ ka woo dɔ ye kogo la. 8A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, kogo nin sɔgɔ.» Ne ye kogo sɔgɔ, o kɛra donda dɔ ye. 9A y'a fɔ ne ye ko: «Kokolon minw be kɛra yan n'u ka jugu, i ka don k'o filɛ.» 10O la, ne donna ka filɛli kɛ. Ne ye fɛɛn fofotaw, ni sogokolon sifaw bɛɛ jaaw ye kogow kan faan bɛɛ la, ani Isirayɛlidenw ka joow bɛɛ jaaw. 11Isirayɛli cɛkɔrɔba mɔgɔ bi wolonwula lɔnin tun b'u kɔrɔ. Safan dencɛ Yazanyawu lɔnin tun be u cɛma. Wusulandaga tun b'u kelen kelen bɛɛ bolo, wusulan kasadiman sisi tun be wilila. 12A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, Isirayɛli cɛkɔrɔbaw kelen kelen bɛɛ be dogo ka min kɛ u ka josow kɔnɔ, i y'o ye wa? U b'a fɔra ko Masaba ɲaa t'u la, ko Masaba ye jamana nin bila.» 13A y'a fɔ ne ye tugu ko: «U be kokolonba wɛrɛ minw kɛra, i bena o ye tugu.»

14O kɔ, a tagara ni ne ye Masaba ka soo donda la kɔgɔdugu ɲafan fɛ. Ne ye muso dɔw ye o yɔrɔ la n'u be kasira joo dɔ kosɔn, min tɔgɔ ko Tamuzi.b 15A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, i ye nin ye wa? I bena koo wɛrɛw ye minw ka jugu n'o ye.»

16O kɔ, a tagara ni ne ye Masaba ka soo kɔnɔnalu kɔnɔ. Mɔgɔ mugan ni duuru ɲɔgɔn tun be soo nin donda la, bulonda ni sarakabɔyɔrɔ cɛ. O tun ye u kɔɔ sin Alabatoso nin ma k'u ɲaa sin kɔrɔn faan fɛ. U tun be birila ka tile bato kɔrɔn fɛ. 17A y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, i ye nin ye wa? Zuda mara mɔgɔw be kokolon minw kɛ, o ka dɔgɔ u ɲana wa? Fɔɔ u be fariyakow kɛ jamana faan bɛɛ la, ka to ka ne dusu dimi tuma bɛɛ. A filɛ, u be yiribolo lara u nuun kɔrɔ!c 18O kama, ne dimininba le bena u sara. Ne tena makari u la, ne tena hinɛ u la. Hali n'u be kule ne tulo kɔrɔ ka dɛmɛ ɲini, ne tena mɛnni kɛ u fɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index