Foirm chuardtha

Kɛw 16

Timote be fara Pɔli ni Silasi kan taama na

1Pɔli nunu sera Dɛribe, ka taga Lisitɔrɔ. Kalanden dɔ tun b'o yɔrɔ la, a tɔgɔ ko Timote. A bamuso tun ye zuwifu ye, ka na la Yezu la. Nga a facɛ tun ye girɛki ye. 2Balima minw tun be Lisitɔrɔ ani Ikoniyɔmu, u tun b'a tɔgɔɲuman fɔ. 3Pɔli tun b'a fɛ k'a kɛ a taamaɲɔgɔn dɔ ye. O la, a y'a kɛnɛkɛnɛ o mara zuwifuw kama. Bari, bɛɛ tun b'a lɔn ko Timote facɛ ye girɛki ye.

4Cidenw ni Krista ka jama ɲamɔgɔ minw tun be Zeruzalɛmu, olu tun ye koo minw ŋaniya, Pɔli ni Silasi tun mana se dugu min na, u b'o ɲafɔ o yɔrɔ kalandenw ye, k'a ɲini u fɛ k'u k'o kuma nunu bato. 5Dugu o dugu la, Krista ka jama jigi tun be sabatira ka taga ɲa. Loon o loon, dɔ tun be fara u kan.

Pɔli ye yelifɛn min ye k'a to Torowasi

6Nii Senuman ye Pɔli ni Silasi bali ka Ala ka kuma fɔ Azi mara la. U tɛmɛna ka taga Firizi ni Galati maraw yaala. 7U sera Mizi mara faan fɛ, u tun b'a fɛ ka tɛmɛ ka taga Bitini mara la, nga Yezu ka Nii ma sira d'u ma. 8O la, u ye Mizi mara cɛtigɛ ka taga Torowasi. 9Loon dɔ sufɛ, Pɔli ye Maseduwanika dɔ ye siko la. Cɛɛ nin ye Pɔli daali kosɔbɛ ko a ka sabali ka na bɔ olu fɛ Maseduwani ka olu dɛmɛ. 10O kɔ, an y'a laɲini o yɔrɔnin bɛɛ ko an be taga Maseduwani, bari an lanin tun b'a la ko Ala le b'an welela o yɔrɔ la, waasa k'a ka kibaru diman fɔ.

Pɔli be taga Maseduwani mara la

11An ye kurun ta Torowasi k'an kuun sin Samotarasi mara la. O dugusagwɛ, an sera Neyapolisi. 12An bɔra o yɔrɔ la ka taga Filipi. Filipi le tun ye Maseduwani mara duguba ye. Ɔrɔmukaw le tun siginin be yen. An ye tile damani kɛ yen. 13Lafiɲɛlon sera, an bɔra dugu kɔfɛ ka taga kɔɔ dɔ faan fɛ. An y'a miiri ko an bena zuwifuw ka Ala batoyɔrɔ sɔrɔ yen. An tagara muso dɔw lajɛnnin sɔrɔ, an sigira k'u waaju. 14Muso dɔ tun be u cɛma, a tɔgɔ ko Lidi, jagokɛla tun lo. A tun be fani sɔngɔgwɛlɛnw le feere. Tiyatirika tun lo, a tun be siran Ala ɲa. Matigi barika la, a y'a tulo malɔ Pɔli ka kuma na ka ɲa. 15Ale n'a ka somɔgɔw bɛɛ batizenin kɔ, a y'a fɔ an ye ko ni an y'a lɔn ko ale lanin be Matigi la tiɲɛ na, an ka sɔn ka na jigi ale ka luu kɔnɔ.

A laban, an sɔnna a ta ma.

U be Pɔli ni Silasi don kaso la Filipi

16Loon dɔ, an tun be tagara Ala batoyɔrɔ la, jɔnmuso dɔ y'an kunbɛn. Jinatigi tun lo. A ka jina ka yeli tun kɛra sababu ye ka to ka nafoloba don a kuntigiw fɛ. 17A tugura an ni Pɔli kɔ ka to ka pɛrɛn ko: «Mɔgɔ nunu ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka baarakɛlaw ye, u be kisili sira le yirala aw la.»

18A tora o la fɔɔ tile damani. A laban, Pɔli ma se k'a muɲu. O la, a y'a ɲaa yɛlɛma k'a fɔ muso nin ka jina ye ko: «Yezu Krista tɔgɔ barika la, ne b'a fɔ i ye, bɔ muso nin na.»

O yɔrɔnin bɛɛ, jina bɔra muso la. 19Jinatigi nin kuntigiw y'a ye k'u ka dumuniyɔrɔ nagasira minkɛ, u ye Pɔli ni Silasi minɛ ka taga n'u ye u ka jama kafoyɔrɔ la, u ka ɲamɔgɔw fɛ, 20k'a fɔ olu ye ko: «Mɔgɔ nunu b'an ka dugu ɲagamira. Zuwifuw lo fana. 21U be mɔgɔw kalanna u ka landaw le la fana. An Ɔrɔmukaw fɛ, an man kan k'o mɛn, an man kan k'o sira taama.» 22O la, jama murutira Pɔli nunu ma. Faamaw ko k'u ka faniw bɔ k'u bugɔ ni golokamiw ye. 23U y'u bugɔ ka ban tuma min na, u y'u don kaso la. U y'a fɔ kasobon kɔlɔsibaga ye ko a k'u kɔlɔsi ka ɲa kosɔbɛ. 24O kuma nunu kosɔn, ale y'u bila kasobon juguman kɔnɔ ka tila k'u seenw dɛrɛ ni lɔgɔ ye.

U be Pɔli ni Silasi bila ka bɔ kaso la

25Dugutilama, Pɔli ni Silasi tun be dɔnkili lara ka Ala tanu. Kasoden tɔw tulo malɔnin tun be u fɛ. 26O yɔrɔnin bɛɛ, dugukolo yɛrɛyɛrɛla, boon bɛɛ lamagara, daa nunu bɛɛ yɛlɛla, kasodenw bɛɛ ka jɔrɔkɔw tigɛra ka bɔ u seenw na. 27Kasobon kɔlɔsibaga kununna ka daa nunu yɛlɛnin ye minkɛ, a y'a miiri ko kasodenw bolila. A y'a ka murujan sama ka bɔ ko a b'a yɛrɛ faga. 28Nga Pɔli pɛrɛnna ko a kana foyi kɛ a yɛrɛ la, ko u bɛɛ be yen. 29A ye fitinɛ mana ka boli ka don n'a be yɛrɛyɛrɛ, ka taga kunbiri gwan Pɔli ni Silasi kɔrɔ. 30A bɔra n'u ye kɛnɛma k'u ɲininga ko: «Kɔrɔw, ne ka kan ka mun kɛ janko ka kisi?»

31U y'a jaabi ko: «E ka la Matigi Yezu la, e n'i ka somɔgɔw bɛɛ bena kisi.»

32U ye Matigi ka kuma fɔ ale n'a ka somɔgɔw bɛɛ ye. 33A tagara u ka joliw furakɛ o suu nin bɛɛ la. O kɔ, ale n'a ka somɔgɔw bɛɛ batizera. 34A ye dumuni d'u ma a ka soo. Ale n'a ka somɔgɔw bɛɛ nisɔn diyara, bari u lara Ala la.

35Dugu nana gwɛ tuma min na, kititigɛlaw ye cidenw bila ka taga fɔ a ye ko kasoden minw dira a ma kunu, ko a k'u bila.

36A fana tagara o fɔ Pɔli nunu ye ko: «Kititigɛlaw ka kira nana ko n k'aw bila. O la, aw ye bɔ ka taga hɛrɛ la.» 37Nga Pɔli y'a fɔ u ye ko: «U y'an bugɔ jama ɲana k'an don kaso la k'a sɔrɔ an ye Ɔrɔmukaw ye. Jalakikun fana ma sɔrɔ an na. Sisan, u b'a fɛ k'an bɔ dogodogo la. O te kɛ! Fɔɔ olu yɛrɛ ka na an bɔ.»

38Ciden nunu tagara o kuma nunu fɔ faamaw ye. Olu bɛɛ kɔnɔ gwanna bari u ko Ɔrɔmukaw lo. 39U nana hakɛto ɲini Pɔli nunu fɛ, k'u daali k'u ka dugu bila. 40Pɔli ni Silasi bɔra kaso la tuma min na, u tagara Lidi ka soo. U ye balimaw ladi k'u jaa gwɛlɛya. O kɔ, u sɔrɔla ka taga.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index