Foirm chuardtha

Lok 2nan 36

1Jamana kɔnɔ mɔgɔw ye Zoziyasi dencɛ Yowakazi sigi masaya la Zeruzalɛmu a facɛ nɔɔ na.

Masacɛ Yowakazi ka koo

(Mas 2nan 23.31-34)

2Yowakazi tun ye saan mugan ni saba sɔrɔ ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye kalo saba kɛ masaya la Zeruzalɛmu. 3Ezipiti masacɛ y'a bɔ masaya la Zeruzalɛmu, ka nisɔngɔ la Zuda mara mɔgɔw kan, min tun ye warigwɛ kilo waa saba ye, ani sanu kilo bi saba. 4- Ezipiti masacɛ ye Yowakazi balimacɛ Eliyakimu kɛ masacɛ ye Zeruzalɛmu dugu ni Zuda mara kunna. A ye Eliyakimu tɔgɔ yɛlɛma ko Yoyakimu. Neko y'a balimacɛ Yowakazi minɛ ka taga n'a ye Ezipiti jamana na.

Masacɛ Yoyakimu ka koo

(Mas 2nan 23.36—24.6)

5- Yoyakimu tun ye saan mugan ni duuru sɔrɔ, ka sɔrɔ ka kɛ masacɛ ye. A ye saan tan ni kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A ye kojugu kɛ Masaba a ka Ala ɲakɔrɔ. 6- Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri wilila ka n'a kama. K'a minɛ k'a siri ni zirajɔrɔkɔw ye ka taga n'a ye Babilɔni. 7Nabukodonozɔri ye Masaba ka soo kɔnɔ minan dɔw ta ka taga n'u ye Babilɔni, k'u bila a ka soo kɔnɔ.

8Yoyakimu ka kɛwali tɔw, a ye kokolon minw kɛ, ani koo min bɛɛ y'a sɔrɔ, olu be sɔrɔ Isirayɛli ni Zuda mara masacɛw ka kitabu kɔnɔ.

O kɔ, a dencɛ Yoyakin sigir'a nɔɔ na masaya la.

Masacɛ Yoyakin ka koo

(Mas 2nan 24.8-17)

9Yoyakin tun ye saan seegi sɔrɔ, ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye kalo saba ni tile tan kɛ masaya la Zeruzalɛmu. A ye kojugu kɛ Masaba ɲakɔrɔ.

10- Saan yɛlɛmatuma na, masacɛ Nabukodonozɔri ye mɔgɔw bila ka ta'a minɛ ka na n'ale, ani Masaba ka soo kɔnɔ minan sɔngɔgwɛlɛnw ye Babilɔni. A ye Yoyakin balimacɛ Sedesiyasi sigi masaya la Zeruzalɛmu dugu ni Zuda mara kunna.

Masacɛ Sedesiyasi ka koo

(Mas 2nan 24.18—25.21; Zer 39.1-10; 52.1-27)

11- Sedesiyasi tun ye saan mugan ni kelen sɔrɔ, ka sɔrɔ ka sigi masaya la. A ye saan tan ni kelen kɛ masaya la Zeruzalɛmu. 12A ye kojugu kɛ Masaba a ka Ala ɲakɔrɔ. A m'a yɛrɛ majigi kira Zeremi kɔrɔ, min tun be Masaba ka kuma fɔ. 13- A murutira masacɛ Nabukodonozɔri ma, min tun y'a wajibiya ka kali Ala tɔgɔ la. A y'a tulo gwɛlɛya k'a dusu gwɛlɛya, a ma sɔn k'a ɲaa yɛlɛma Masaba, Isirayɛli ka Ala faan fɛ. 14Sarakalasebagaw ɲamɔgɔw bɛɛ ni jama ye dɔ fara u ka tilenbaliyako kan, ka to ka siya wɛrɛw ka landajuguw bɛɛ kɛ, ani ka Masaba ka soo nɔgɔ, a tun ye min saniya Zeruzalɛmu.

15Masaba u faaw ka Ala tora k'u lasɔmi a ka cidenw sababu la, bari a ka jama makari y'a minɛ, ni a tun b'a fɛ a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ ka to yen. 16Nga u ye Masa Ala ka ciden nunu lɔgɔbɔ, k'a ka kuma mafiɲɛya, ani ka yɛlɛ a ka kiraw ma, fɔɔ a dimin'a ka jama kɔrɔ, cogo ma sɔrɔ k'o dimi ban. 17- A y'a kɛ Babilɔnikaw ka masacɛ nana u kama. Ale y'u ka kanbelenw faga ni murujan ye Alabatoso kɔnɔ. A ma kanbelen to, a ma sunguru to, hali mɔgɔkɔrɔbaw ni kunsigigwɛtigiw. Masaba y'u bɛɛ don a bolo. 18Nabukodonozɔri ye Ala ka soo kɔnɔ minanw bɛɛ ta, a minanba fara a fitiniw kan, ni Masaba ka soo kɔnɔ nafolo, ani masacɛ an'a ka dakɔrɔsigiw ka nafolow, ka taga n'u ye Babilɔni. 19U ye Ala ka soo jɛni, ka Zeruzalɛmu laminikogo ci, ka masasow bɛɛ jɛni, ani k'o yɔrɔ minan ɲanamanw bɛɛ cɛn. 20Nabukodonozɔri ye mɔgɔ tɔw minɛ, minw kisira murujan ma, ka taga n'u ye Babilɔni. U kɛra ale n'a dencɛw ka jɔɔnw ye fɔɔ ka taga se pɛrɛsiw ka fanga tawaati ma. 21- Jamana ye lafiɲɛ sɔrɔ, a lafiɲɛna a ka dusukasiwaati bɛɛ la, fɔɔ ka saan bi wolonwula dafa. Masaba tun ye kuma min fɔ Zeremi ye n'a y'o fɔ, o dafara ten.

Sirusi be sira di ko Alabatoso ka lɔ

(Ɛsi 1.1-3)

22Kira Zeremi tun ye kuma min fɔ Masaba barika la, janko o koow ka kɛ, Masaba ye hakili di Pɛrɛsi masacɛ Sirusi ma, a ka masaya saan fɔlɔ la ko a ka nin kuma nin fɔ ani k'a kɛ sɛbɛ ye k'a ci a ka mara bɛɛ la ko: 23- «Pɛrɛsi masacɛ Sirusi le ye nin kuma nin fɔ ko: ‹Masaba, Sankolotigi Ala ye ne kɛ masa ye jamana bɛɛ kunna, ale yɛrɛ fana le y'a ɲini ne fɛ ko n ka ta'a batoso lɔ Zeruzalɛmu, Zuda mara la. Aw jamanadenw cɛma, mɔgɔ o mɔgɔ kɛr'a ka mɔgɔ ye, aw ka taga Zeruzalɛmu, Zuda mara la. Masaba aw ka Ala ka to n'aw ye.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index