Foirm chuardtha

Lok fɔlɔ 25

Dɔnkililabagaw ka jɛnkuluw

1Masacɛ Dawuda n'a ka ɲamɔgɔw ye Azafu kɔmɔgɔw ni Eman taw ani Yedutun taw woloma. Olu le tun be kiraya kɛ ka to ka gɔni ni kolonjo fɔ, ani ka nigɛw gosi. Mɔgɔ minw tun be o baara kɛ, olu filɛ.

2Azafu deenw tun ye Zakuri ni Yusufu, ani Netaniya ni Azarela ye. Ale Azafu yɛrɛ le tun be u kunna, n'a be to ka kiraya kɛ ka kɛɲɛ ni masacɛ ka latigɛcogo ye.

3Yedutun deenw ye: Gedaliyawu ni Seri, ani Yesayawu ni Asaniyawu, ani Matitiyawu ni Simeyi ye. Olu tun ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye. U facɛ Yedutun le tun be u kunna n'a be to ka kiraya kɛ, ka to ka gɔni fɔ ka Masaba tanu k'a boɲa.

4Eman deenw tun ye Bukiyawu ye, ni Mataniyawu, ani Uziyɛli ni Sebuyɛli, ani Yerimɔti ni Ananiya, ani Anani, ni Eliyata, ani Gidaliti, ni Oromantezɛri, ani Yɔsibekasa ni Malɔti, ani Otiri, ni Maaziyɔti ye. 5Olu bɛɛ tun ye Eman deenw ye, ale min tun be to ka Ala ka kuma fɔ masacɛ ye, janko a ka see sɔrɔ. Ala tun ye dencɛ tan ni naani ni denmuso saba di Eman ma. 6Ale lo tun b'a deen nunu kunna, n'u be to ka dɔnkili la ka kolonjo ni gɔniw fɔ, ani ka nigɛw gosi Masaba ka soo kɔnɔ, ka kɛɲɛ ni masacɛ ka latigɛcogo ye, ani Azafu ni Yedutun ni Eman ta ye. 7Dɔnkililabaga nunu n'u balima minw tun labɛnna n'u be se dɔnkili la Masaba ye kosɔbɛ, u bɛɛ lajɛnnin tun ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi seegi ani seegi ye.

8U ye kala la ka sɔrɔ k'u ka baarako latigɛ, kɔrɔw ni dɔgɔw ta, ani kalanfa ni kalandenw ta. 9Kala lako fɔlɔ benna Azafu deen Yusufu kan. Filanan ka kɛ Gedaliyawu ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila. 10Sabanan ka kɛ Zakuri ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila. 11Naaninan ka kɛ Yiseri ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

12Duurunan ka kɛ Netaniyawu ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

13Wɔɔrɔnan ka kɛ Bukiyawu ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

14Wolonwulanan ka kɛ Yezarela ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

15Seeginan ka kɛ Yesayawu ye, ale n'a ka deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

16Kɔnɔntɔnnan ka kɛ Mataniyawu ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

17Tannan benna Simeyi kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

18Tan ni kelennan benna Azarɛli kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

19Tan ni filanan benna Asabiya kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

20Tan ni sabanan benna Subayɛli kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

21Tan ni naaninan benna Matitiyawu kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

22Tan ni duurunan kɛra Yeremɔti ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

23Tan ni wɔɔrɔnan kɛra Ananiyawu ye, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

24Tan ni wolonwulanan benna Yɔsibekasa kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

25Tan ni seeginan benna Anani kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

26Tan ni kɔnɔntɔnnan benna Malɔti kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

27Mugannan benna Eliyata kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

28Mugan ni kelennan benna Otiri kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

29Mugan ni filanan benna Gidaliti kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

30Mugan ni sabanan benna Maaziyɔti kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

31Mugan ni naaninan benna Oromantezɛri kan, ale n'a deenw n'a balimaw, mɔgɔ tan ni fila.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index