Foirm chuardtha

Marqqoossa 12:1

Woyiniyaa Turaa Tokkiyaa Oosanchchatuwaa Leemisuwaa

(Mat 21:33-46; Luq 20:9-19)

1Yesuusi unttunttoo oduwaa leemisuwan yaagiide doommeedda; “Itti bitani woyiniyaa giyaa turaa tokkiide, dirssaa yuushshi aathiide direedda; qassi he woyiniyaa gumi77iyaa ollaakka bookkeedda; hewaa naagiyaa asaw naagiyaasaa keexxeedda; hewaappe guyyiyan, kothaa oothiyaa asaw immiide, hara gade beedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index