Foirm chuardtha

Juan 16

1Eropa arĩtuha gʉare õpa arĩ werenemomi:

—Pʉhrʉ yʉ buherire yʉ sãre mʉa cóãbiriburire õpa weregʉra mʉare. 2Mari buheri wirigue mʉa ñajadiacʉ̃ ñajadoresome mʉare yaharã mʉa árĩri dipuwaja. Eropirã mʉare gajisubu wejẽ “Goãmʉ gamerire iirã iiaa,” arĩ pepirãcoma gajirã. 3Yʉ Pagʉre, yʉ sãre erã masibeama. Eropa masibirã mʉare ñero iirãcoma erã. 4Eropirã mʉare erã ñero erã iicʉ̃ ĩarã, “Erã õpa iiboro core ta Jesu gʉare weremʉhtayutuhami,” arĩ guñarãca mʉa. Mʉa eropa arĩ guñaburire dohpaguere ire weremʉhtagʉ iiaa mʉare, arĩ weremi Jesu.

Espíritu Santo ĩgʉ iiburire wereñumi Jesu

Eropa arĩtuha õpa arĩ werenemomi:

—Neguere mʉa mera árĩgʉ ire mʉare werebiribʉ. 5Dohpaguepʉre yʉre obeodigʉ pohrogue wagʉca. “¿Nohogue wagʉcuri mʉhʉ?” arĩ ne yujugʉ yʉre serẽpibeaa mʉa yʉre. 6Eropa serẽpibiriquererã ta yʉ waborore mʉare werecʉ̃ mʉa ñero sĩporãcʉa. 7Mʉa ñero sĩporãcʉquerecʉ̃ mʉare õpa diaye ta werea: Yʉ wara pʉhrʉ mʉare õacãroca. Yʉ ʉmarogue wabiricʉ̃ mʉare itamubupʉ aribiribocumi. Eropa wagʉ eja mʉare ĩgʉre obeogʉca yʉhʉ. 8Yʉ eropa obeocʉ̃ ĩgʉ arigʉcumi. Eropa eragʉ i yeba majarãre ñerire iirã erã árĩcʉ̃ masicʉ̃ iigʉcumi ĩgʉ. Eropigʉ õaro árĩricʉburire buhegʉcumi ĩgʉ. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moaborore weregʉcumi masare itamubupʉ. 9Yʉre umupeobirã ãhrima i yeba majarã. Eropigʉ itamubupʉ masa erã ñero iiricʉrire erãre masicʉ̃ iigʉcumi. 10Yʉ Pagʉ pohrogue wagʉca. Yʉ eropa wara pʉhrʉ masa yʉre ĩanisome. Eropigʉ itamubupʉ arigʉ õaro árĩricʉri sãre buhegʉcumi. 11I yeba majarã opʉre watĩre Goãmʉ dipuwaja moadoretuhami. Eropigʉ Goãmʉ masare ĩgʉ dipuwaja moaburi sãre weregʉcumi itamubupʉ.

12“Wʉaro ãhraa mʉare yʉ wereburi. Yʉ eropa werenemodiaquerecʉ̃ ta ire yʉ werecʉ̃ dohparagã masisome mʉa. 13Yʉ eropa werenemobiricʉ̃ Espíritu Santopʉ irire werenemogʉ arigʉcumi. Ĩgʉ ĩgʉ gamero mʉare weresome. Yʉ Pagʉ ĩgʉ weredorerare mʉare weregʉcumi. Eropigʉ mʉare diaye majare werepehogʉcumi. Eropiro pʉhrʉgue waburire mʉare masicʉ̃ iigʉcumi ĩgʉ. 14Eropigʉ ĩgʉ yare mʉare weregʉcumi. Eropa weregʉ yʉre umupeocʉ̃ iigʉcumi mʉare. 15Árĩpehreri yʉ Pagʉ ya sã yaha ãhraa. Eropigʉ “Espíritu Santo yahare weregʉcumi,” arãbʉ mʉare, arĩ weremi Jesu.

Bʉjawererã árĩquererã ta pʉhrʉ mucubirirãca mʉa, arĩ wereñumi Jesu

16Eropa arĩtuha õpa arĩ werenemomi gʉare daja:

—Bajamenʉri yʉre ĩasome mʉa. Eropirã pʉhrʉgã ta daja mʉa yʉre ĩarãca, arĩmi Jesu.

17Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, gʉapʉ bajamerãgã õpa arĩ wereniguibʉ gʉa basi:

—“Bajamenʉri yʉre ĩasome mʉa. Eropirã pʉhrʉgã ta daja mʉa yʉre ĩarãca,” arĩgʉ ¿dohpa arĩgʉ eropa arãri marire? Eropigʉ “Yʉ Pagʉ pohrogue wagʉca,” ¿dohpa arĩronore eropa arãri ĩgʉ? 18“Bajamenʉri pʉhrʉ,” arĩgʉ ¿dohpa arĩgʉ eropa arãri ĩgʉ? Ĩgʉ wererare õaro pee masibeaa mari, arĩbʉ gʉa basi.

19Gʉa eropa arĩ wereniguicʉ̃ Jesu ĩgʉre gʉa serẽpidiarire masigʉ gʉare õpa arĩ weremi:

—“Bajamenʉri yʉre ĩasome mʉa. ¿Eropirã pʉhrʉgã ta yʉre ĩarãca daja,” yʉ arĩrare serẽpidiari mʉa? ¿Irire yʉ arĩrare masibeari mʉa? 20Diaye mʉare arĩgʉ iiaa: Yʉhʉ sĩricʉ̃ ĩarã mʉa orerãca. Eropirã bʉrigã bʉjawererãca. Yʉre umupeobirinirãpʉ mucubirirãcoma. Mʉapʉ bʉjawerenirã árĩquererã pʉhrʉ mucubirirãca mʉa. 21Õpa ãhraa iri: Nomeo niji wahgũgo igo ñero tariburisubu ãhraa. Eropigo igo turaro bʉjaweremo. Eropa bʉjawerequerego, igo magʉgã dehyoacʉ̃ ĩago mucubirimo. Eropigo igore pũrirare guñabeamo igo pare. 22Eropa ta mʉa dohpaguere bʉjawererãca. Pʉhrʉ mʉa yʉre ĩarãca daja. Eropirã mʉa turaro mucubirirãca. Mʉa eropa mucubiririre gajirã mʉare bʉjawerecʉ̃ iimasisome.

23“Irinʉ yʉre mʉa ĩarinʉre yʉre serẽpisome mʉa. Yʉ Pagʉpʉ mʉa serẽrire ogʉcumi. Diaye ta mʉare arĩgʉ iiaa. Yʉre mʉa umupeocʉ̃ ĩagʉ yʉ Pagʉre yʉ waĩ mera mʉa serẽrire ĩgʉ mʉare ogʉcumi. 24Yʉ õpa waboro core mʉa yʉre waĩpeo Goãmʉre serẽnibiribʉ mʉa. Dohpaguere yʉre waĩpeo Goãmʉre serẽque. Mʉa eropa serẽcʉ̃ mʉare ĩgʉ ogʉcumi mʉa turaro mucubiriburire, arĩmi Jesu gʉare.

Ñerãre Jesu ĩgʉ tarinʉgarire wereñumi ĩgʉ buherãre

25Eropa arĩtuha õpa arĩnemomi:

—Werenigui queori mera mʉare weremʉrabʉ. Eropa werequeregʉ ta pʉhrʉ mʉare werenigui queori mera weresome pare yʉhʉ. Yʉ Pagʉpʉre mʉa õaro peeboro dopa weregʉra mʉare. 26Irinʉre mʉa ya árĩburire mʉare serẽbasasome yʉhʉ. Yʉre umupeorã yaha waĩ mera mʉa basi ĩgʉre serẽrãca. 27Mʉa yʉre mahirã ãhraa. Eropirã yʉ Pagʉ pohrogue yʉ aridigʉ árĩcʉ̃ “Diaye ta ãhraa,” arãa mʉa. Eropa arĩrã mʉa árĩcʉ̃ ĩagʉ, yʉre mahirã mʉa árĩcʉ̃ ĩagʉ yʉ Pagʉ sã mʉare mahimi. Ĩgʉ eropa mahicʉ̃ mʉa ĩgʉre serẽrãca. 28Yʉ Pagʉ pohro árĩdigʉ árĩgʉ i yebaguere aribʉ yʉhʉ. Eropigʉ dohpaguere i yebague árĩdigʉ árĩgʉ yʉ Pagʉ pohrogue dujagʉca daja, arĩmi Jesu.

29Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ gʉa ĩgʉ buherã õpa arĩbʉ:

—Dohpague tamerare werenigui queori mariro wereniguigʉ õaro diaye wereniguigʉ iiaa mʉhʉ gʉare. 30Mʉhʉ õaro masipehogʉ mʉ árĩcʉ̃ gʉa dohpague ta õaro masia. Eropirã gajirã mʉre buhemasibeama. Eropirã irire gʉa dohpaguere õaro masia. Gʉa irire õaro masirã árĩrã Goãmʉ pohrogue mʉ aridigʉ árĩcʉ̃ “Diaye ta ãhraa,” arãa, arĩbʉ gʉa Jesure.

31Gʉa eroparĩcʉ̃ Jesu yʉhrimi gʉare:

—Dohpaguere “Diaye ta ãhraa,” ¿arĩri mʉa pare? 32Pʉhrʉñari mʉa ya wirigue wasirirã yʉre cóãrãca mʉa. Mʉa eropa cóãquerecʉ̃ ta yʉ Pagʉpʉ yʉ mera ãhrimi. Eropigʉ yʉhʉ yujugʉ ta árĩbeaa. 33Ire mʉare wereyubʉ yʉre mʉa guñaturari mera mʉa õaro árĩboro dopa. I yeba árĩrisubu Goãmʉre gamebirã pohrogue mʉa árĩcʉ̃ mʉare ñero iirãcoma erã. Erã eropa iiquerecʉ̃ ta guñaturaque mʉa. I yeba majarã erã ñero iirare tarinʉgagʉ ãhraa yʉhʉ. Eropirã yʉre guñatura mucubirique mʉa, arĩmi gʉare ĩgʉ buherãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index