Foirm chuardtha

Hechos 18

Pablo Corintogue árĩpʉ

1Eropigʉ Pablo Atenague árĩdigʉ waha Corinto waĩcʉri macague ejapʉ. 2Erogue ejagʉ judio masʉ Aquila waĩcʉgʉre bocajapʉ ĩgʉ. Arĩpehrerã weca opʉ Claudio waĩcʉgʉ judio masare Romague árĩrãre ĩgʉ cóãcʉ̃ Aquilapʉ ĩgʉ marapo Priscila mera waha, Corintogue ejapʉ. Aquilapʉ Ponto waĩcʉri yeba masa dehyoadigʉ árĩpʉ. Eropirã erã Corintogue árĩcʉ̃ Pablo erã pohrogue ejapʉ. 3Aquila sã suhri wirire iirã árĩñorã. Pablo sã suhri wirire iigʉ ta árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉ erã mera mohme ero dujapʉ. 4Eropigʉ Pablo Sabado árĩcʉ̃ semanari nʉcʉ judio masa erã buheri wihigue judio masare, judio masa árĩbirã sãre Goãmʉ yare werepʉ.

—Ihĩ ĩgʉ wereniguiri diaye ta ãhraa, arĩñorã masapʉ erã peera pʉhrʉ.

5Eropigʉ Sila, Timoteo mera Macedoniague árĩnirã Pablo pohrogue ejañorã. Erogue erã ejara pʉhrʉ, Pablo suhri wiri mohmerire duhucã ʉmʉri nʉcʉ judio masare buhemʉripʉ.

—Jesucristo marire taubu mari coredigʉ ta ãhrimi, arĩ werepʉ erãre.

6Ĩgʉ eropa arĩ buhequerecʉ̃ ta judio masapʉ ĩgʉre peediabiriñorã. Eropirã erã ñero quere goroweoñorã ĩgʉre. Erã eropa iicʉ̃ Pablo erãre ĩgʉ turibodiro dopa ta, ĩgʉ suhri maja mera pasiri mehpipʉ.

—Mʉa ya dipuwaja peamegue warãca. Goãmʉ ĩgʉ dorediro dopa ta mʉare buherabʉ yʉhʉ. Mʉapʉ yʉre peediabirabʉ. Dohpaguere yʉpʉ judio masa árĩbirãre buhegʉ wagʉra, arĩpʉ Pablo judio masare.

7Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ĩgʉ erogue árĩdigʉ waha, Tito Justo waĩcʉgʉ ya wihigue ejapʉ. Justo Goãmʉre umupeogʉ árĩpʉ. Ĩgʉ ya wihipʉ judio masa buheri wihi pohro árĩyoro. 8Eropirã Crispo waĩcʉgʉ iri buheri wihi opʉ, ĩgʉ marapo, erã porã mera mari Opʉ Jesure umupeoñorã. Eropirã gajirã Corinto majarã bajarã Goãmʉ yare peerã, Jesure umupeoñorã. Erã eropa umupeorã árĩcʉ̃ erãre waĩyepʉ. 9-10Yuju ñami Goãmʉ quẽrogue werepʉ Pablore. Ĩgʉre õpa arĩpʉ:

—Mʉ mera ãhraa. I macare yaharã bajarã ãhrima. Eropirã gajirã masa mʉre ñero iimasibeama. Eropigʉ güibita mʉhʉ. Eropigʉ yahare bʉrigã wereque. Eropa pepibiricãque, arĩ werepʉ Goãmʉ Pablore.

11Eropigʉ yuju bojori õaro gaji bojori deco gohra ero majarãre Goãmʉ yare buhe, árĩmʉripʉ Pablo.

12Ĩgʉ eropa árĩrisubu Galiõ waĩcʉgʉ Acaya yeba majarã opʉ ĩgʉ árĩcʉ̃, judio masa árĩpehrerã yujuropa ta Pablore ñero weresãrã erañorã. Ĩgʉre ñeha dipuwaja moadorerã pohrogue aĩgãñorã erã Galiõ pohrogue. 13Aĩgã õpa arĩ weresãñorã ĩgʉre:

—Ihĩ masare Goãmʉre umupeodoregʉ i yeba maja doreripʉre cóãdoremi, arĩ weresãñorã judio masa dipuwaja moadorerãre.

14Erã eropa arĩ weresãcʉ̃ peegʉ Pablopʉ erãre werediaripʉ. Eropigʉ Galiõ opʉpʉ judio masare werepʉ.

—Ihĩ ñerire iidigʉ árĩcʉ̃ gʉa Romano majarã ya dorerire tarinʉgagʉ árĩcʉ̃, mʉare yʉhriboaya yʉhʉ. 15Mʉa ya doreripʉre ihĩ tarinʉgagʉ ĩgʉ árĩcʉ̃ mʉa basi ire amuque. Ire masibeaa yʉhʉ mʉa mera, arĩ werepʉ ĩgʉ judio masare.

16Eropa arĩgʉ ta erãre Pablore weresãnirãre ĩgʉ ya taribugue árĩrãre cohã wiucãpʉ ĩgʉ. 17Ĩgʉ eropa cohã wiura pʉhrʉ árĩpehrerã iri wihi árĩrã Sóstenere judio masa buheri wihi opʉre Jesu yagʉre ñeha, dipuwaja moadorerã pohrogue pañorã ĩgʉre. Erã eropa pacʉ̃ ĩagʉ Galiõ eropa ĩacãpʉ.

Pablo Antioquíague dujaa wapʉ daja

18Eropigʉ Pablo Corintogue yoari boje árĩdigʉ “Wagʉ iiaa,” arĩ goeriserepʉ ĩgʉ Jesu yarãre.

Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ĩgʉ Priscila, Aquila mera Siria yebague árĩri macague taribuja wapʉ. Cencrea waĩcʉri macague erã taribujara pʉhrʉ Pablo Goãmʉre “Õpa mʉre iibasagʉra,” ĩgʉ arĩrare iituhajagʉ árĩpʉ. Eropigʉ eropa iigʉ judio masa erã iiro dopa ta ĩgʉ poarire wʉapehocãdorepʉ. 19Eropirã erã Efeso waĩcʉri macague eja, Priscilare, Aquila sãre apipʉ Pablopʉ. Erãre ero api, ĩgʉpʉ judio masa erã buheri wihigue wapʉ. Iri wihigue eja, Goãmʉ yare werepʉ. Eropa weregʉ judio masa mera dʉyaso wereniguipʉ. 20Ĩgʉ eropa werera pʉhrʉ ĩgʉre erã mera dujadoreriñorã erã. Erã eroparĩquerecʉ̃,

—Dujabeaa mʉa mera, arĩpʉ Pablo erãre. 21Eropa arĩgʉ ta,

—Jerusaléngue yʉre waro gahmea. Bosenʉre ĩagʉ wabu iiaa. Eropigʉ wagʉ iiaa. Goãmʉ gamecʉ̃ dipaturi dujariboca, arĩpʉ erãre.

Ĩgʉ eropa arĩtuhaja Efesogue árĩdigʉ taribuja wapʉ. 22Eropigʉ Cesareague taribujaja tarigã, Jerusaléngue ejapʉ. Erogue eja, ero majarã Jesu yarãre “¿Ne ãhriri mʉa?” arĩ, erãre ĩha taria Antioquíague ejapʉ daja. 23Ero bajamenʉri árĩpʉ. Ero árĩdigʉ tariapʉ. Galacia yeba árĩri macarigue, Frigia yeba árĩri macarigue dipaturi eja, iri macari majarãre Jesu yarãre buhe õaro mucubiricʉ̃ iipʉ.

Apolo waĩcʉgʉ Efesogue buhepʉ

24Irisubure, judio masʉ Apolo waĩcʉgʉ, Alejandría maca majagʉ Efesogue ejapʉ. Ĩgʉ õaro weremehregʉ árĩpʉ. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ gojarare õaro masipʉ. 25Gajigʉ ĩgʉre Goãmʉ yare weretuhamʉripʉ. Eropigʉ ĩgʉ Ñu waĩyegʉ ĩgʉ buheri dihtare masipʉ. Eropa árĩqueregʉ ĩgʉ bʉrigã mucubiriri mera Jesu yare õaro buhepʉ. 26Eropigʉ judio masa erã buheri wihigue ĩgʉ güiro mariro erãre buhenʉgapʉ. Ĩgʉ eropa buhecʉ̃ erã peera pʉhrʉ Priscila Aquila mera ĩgʉre erã mera aĩgãñorã. Goãmʉ yare õaro diaye õaro ĩgʉ werepehobiricʉ̃ ĩarã diaye werepehocãñorã erã ĩgʉre. 27-28Eropigʉ ĩgʉ Apolopʉ Acaya yebague ĩgʉ wadiacʉ̃ Jesu yarã ĩgʉre “Õaro waque,” arĩ, erã gojarapũrire oñorã ĩgʉre. Iripũri Acayague árĩrã Jesu yarãre Apolore õaro bocatĩridoreripũri árĩyoro. Eropigʉ Apolo erogue ejagʉ ero majarãre Jesure umupeorãre Goãmʉ mahiri mera õaro itamupʉ. Judio masare iri maca árĩrãre õpa arĩ werepʉ:

—Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ mʉa coredigʉ ãhrimi Jesu. Cristo gohra ãhrimi, arĩ werepʉ judio masare gajirã masa erã ĩaro.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃, Goãmʉ wereniguiri gojarapũre õaro queroro werecʉ̃ erã pee “Diaye árĩbeaa,” arĩmasibiriñorã erã. Eropigʉ Jesu mahiri mera Jesure umupeorãre ĩgʉ õaro itamupʉ erãre Apolo.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index