Foirm chuardtha

Masayo 22

Simwe da dugila da zengele

(Luka 14:15-24)

1Yesu kalonga nawo kaidi kwa masimwe. 2“Ufalume wa kuulanga ulinga vino. Kukala na mfalume yaweng'hile mwanage dugila da zengele. 3Maabaho kawatuma wasang'hani wake wawatange waja wowagonikigwe kunaisola, mbali wowagonikigwe walema kwiza. 4Kawatuma kaidi wasang'hani wamwenga, kawalongela wakawalongele, ‘Dugila jangu disasaligwa dimala, ng'ombe lume na dang'ang'a wanenehe wachinjigwa wamala, na chila chinhu chikigwa goya chimala. Izoni kuna didugila!’ 5Mbali wawo wowagonekigwe hawagesile, wahita imwe kumgunda wake na imwenga kuna ibiashala yake, 6na wamwenga wawamha wasang'hani waja, wawaliga na kuwakoma. 7Mfalume ija kapata ludoko, kawatuma wakalizi wake wahite kuwakoma wakomaji wawo na kusoma bululu jawo. 8Maabaho kawalongela wasang'hani wake, ‘Ndiya ya zengele isasaligwa imala, mbali waja wowagonikigwe hawafaya bule. 9Ivo hiteni kudikulugumbi, na wose wondamuwawone watangeni kuna isola.’ 10Watumigwa waja wahita kuna zinzila mhanda, wawagala wanhu wose wowawaonile, wehile na wanogile, dugila da zengele dikala dimemile wageni.

11“Mfalume kengila mnyumba kuwalola wageni, kamuwona munhu hayawale walo da zengele. 12Kamuuza, ‘Mbwiyangu kwingilaze muno na weye kwabule chiwalo cha zengele?’ Mbali munhu ija kakala hupi. 13Baho mfalume kawalongela wasang'hani, ‘Mumfunge migulu na makono, maabaho mumwase kunze kudiziza, uko kezalila na kudunda meno.’ ”

14Maabaho Yesu kakomeleza kwa kulonga, “Watangigwe wengi mbali wasaguligwe wadodo.”

Mbuza kusonhela kuliha kodi kwa mfalume wa Loma

(Maliki 12:13-17, Luka 20:20-26)

15Maabaho Mafalisayo wahita kunze kutenda usaguzi muladi wadahe kumtega Yesu kwa mbuli zake. 16Wawatuma wanahina wawo kumwake na wanahina wa chibumbila cha Helodi. Walonga, “Mfundiza, chovimanya kuwa weye kwa munhu mkweli, na iviya kofundiza nzila ya Mulungu chiukweli. Humdumba munhu yoyose, na iviya hulola ukulu wa munhu. 17Lelo chilongele, kogesaze? Vinoga kumwing'ha kodi mfalume wa Loma hebu havinogile?”

18Mbali Yesu kavimanya wihi wawo, kawalongela, “Mweye mwawadelenya! Mbona monigeza? 19Nilaguseni hela yoisang'haniligwa kuliha kodi!”

Wamgalila sente. 20Yesu kawauza, “Chihanga chino na zina dino va yelihi?”

21Wamwidika, “Va mfalume wa Loma.”

Yesu kawalongela, “Mwing'heni mfalume wa Loma vili va mfalume wa Loma na mwing'heni Mulungu vili va Mulungu.”

22Viwahulike ivo wazanywa, wamuleka na wasegela.

Mbuza kusonhela uzilibuko

(Maliki 12:18-27; Luka 20:27-40)

23Siku iyo Masadukayo wamwenga, wanhu wowolonga kuwa wanhu wowadanganike hawadaha kuzilibuka, wamuhitila Yesu, 24wamuuza, “Mfundiza, Musa kalonga munhu yahadanganika bila kuleka wana, ndugu yake yamsole mgane iyo muladi yanpatile wana ndugu yake yoyadanganike. 25Lelo kukala na ndugu saba, wa mwanduso kasola, maabaho kadanganika bila kupata wana, kamulekela ndugu yake muke iyo. 26Ndugu wekaidi ikala ivo ivo, na wekatatu, mbaka wose saba. 27Kuuhelelo mama ija nayo kadanganika. 28Lelo muna isiku ya kuzilibuka, mama iyo kezakuwa muke wa yelihi? Ndugu wose saba wamsola.”

29Yesu kawedika, “Mweye mokwaga kwaviya hamuyamanyile Maandiko Yelile wala udaho wa Mulungu. 30Kwaviya wanhu wowadanganike vondawazilibuke, hawezasola wala kusoligwa, mbali wezakuwa fana msenga wa kuulanga. 31Na kwa mbuli ya kuzilibuka, vino hamusomile bule muna ichitabu Mulungu viyalongile, 32‘Niye Mulungu wa Bulahimu na Mulungu wa Isaka na Mulungu wa Yakobo.’ Sili Mulungu wa wanhu wowadanganike, mbali Mulungu wa wanhu weli wagima.”

33Lung'husesa viwahulike ivo, wazanywa ng'hani na mafundizo yake.

Lagilizo kulu

(Maliki 12:28-34; Luka 10:25-28)

34Mafalisayo viwahulike kuwa Yesu kowatenda Masadukayo wanyamale, waiduganya hamwe. 35Imwe wawo, yoyakalile mfundiza Malagilizo kamuuza Yesu kwa kungeza. 36“Mfundiza, Lagilizo dilihi dili kulu kufosa yose?”

37Yesu kamwidika, “ ‘Mulonde Mndewa Mulungu wako kwa moyo wako wose, na kwa muhe wako wose, na kwa nzewele zako zose.’ 38Dino ijo lagilizo dili kulu na da mwanduso. 39Na lagilizo dekaidi ijo dino, ‘Mulonde mkaya miyago fana viuilonda mwenyewo.’ 40Malagilizo yose ya Musa na maandiko yose ya walotezi wa Mulungu vohuwila malagilizo yano maidi.”

Mbuza kusonhela Chilisito?

(Maliki 12:35-37; Luka 20:41-44)

41Mafalisayo viwaiduganye hamwe, Yesu kawauza, 42“Mweye mogesa choni kwa mbuli ya Chilisito Mkombola? Vino mwelekwa wa yelihi?”

Wawo wamwidika, “Mwelekwa wa Daudi.”

43Yesu kawauza, “Lelo habali Daudi kamtanga Mndewa kwa udaho wa Muhe Yelile? Kwaviya Daudi kalonga, 44‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,

Kala hano ubanzi wangu wa kulume,

mbaka niweke wehi wako hasi ya magulu yako.’

45One Daudi komtanga iyo ‘Mndewa,’ Chilisito kokuwaze mwelekwa wa Daudi?”

46Habule munhu yoyose yoyadahile kumwidika Yesu, na kusongela siku ija habule munhu yoyose yoyagezile kumuuza Yesu kaidi.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index