Foirm chuardtha

Luka 22

Mpango wa kumkoma Yesu

(Masayo 26:1-5; Maliki 14:1-2; Yohana 11:45-53)

1Dugila da magate hayanagumigwa lusu doditangigwe Dugila da Pasaka dikala habehi. 2Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo wakala wozahila nzila ya kumkoma Yesu chinyele, mbali wakala wowadumba wanhu.

Yuda kotogola kumkoma Yesu

(Masayo 26:14-16; Maliki 14:10-11)

3Maabaho Lufyende kamwingila Yuda yoyatangigwe Isikaliyoti, imwe wa iwaja wanahina longo na waidi. 4Ivo kahita kwa wakulu wa nhambiko na wakalizi wa kaye ya Mulungu, kalonga nawo viya vondayamuhinduke Yesu. 5Nawo wadeng'helela na watogola kumwing'ha hela. 6Yuda katogola na kandusa kuzahila nzila ya kumuhinduka Yesu bila wanhu kuvimanya.

Yesu koisasala kuja ndiya ya Pasaka

(Masayo 26:17-25; Maliki 14:12-21; Yohana 13:21-30)

7Siku ya magate hayanagumigwa lusu ifika. Iviya ikala siku yoilondeka kuchinja wana ng'hondolo wa dugila da Pasaka. 8Ivo Yesu kawatuma Petili na Yohana, kawalongela, “Hiteni mkachisasalile Pasaka chije.”

9Nawo wamuuza, “Kolonda chikasasale kulihi?”

10Kawedika, “Vondamuhite kudibululu, mwizaiting'hana na mulume kaitwika nongo ya mazi. Mumsondelele mbaka muna ikaye yonda yengile, 11mulongeleni mwene kaye, ‘Mfundiza kokuuza, chakulihi chiheleto cha wageni, nije Pasaka hamwe na wanahina wangu?’ 12Nayo kezawalagusani chiheleto chikulu chili uchanyha chochikigwe goya. Na mweye sasaleni umo.”

13Wahita na wafika chila chinhu fana Yesu viyawalongele, nawo wasasala ndiya ya Pasaka.

Ndiya ya Mndewa ya ichigulogulo

(Masayo 26:26-30; Maliki 14:22-26; 1 Wakolimso 11:23-25)

14Saa viifikile, Yesu kawasola watumigwa wake na kukala nawo mwiimeza. 15Kawalongela, “Nolonda ng'hani kuja ndiya iyo ya Pasaka hamwe na mweye ning'hali sinagazigwa! 16Kwaviya nowalongelani, Ino iyo Pasaka ya uhelelo noja na mweye mbaka honda ikamilike muna Ufalume wa Mulungu.”

17Maabaho Yesu kasola nhungo, kamwing'ha hewela Mulungu, maabaho kalonga, “Soleni muig'we wose. 18Nowalongelani, kusongela sambi sizakung'wa bule divai ya mzabibu mbaka Ufalume wa Mulungu vondawize.”

19Maabaho kasola gate, kamwing'ha hewela Mulungu, kadimogola na kaweng'ha wanahina wake, kalonga, “Luno ulo lukuli lwangu woulavigwa kwa ichimu chenu. Tendeni vino kwa kunikumbuka niye.” 20Iviya viyakomeleze kuja, kaweng'ha inhungo na kulonga, “Nhungo ino ni lagano da sambi da Mulungu dodigubikigwe na damu yangu yoikwitika kwa ichimu chenu.

21“Mbali loleni! Munhu ija yonda yanihinduke kabahano koja hamwe na niye! 22Mwana wa Munhu kezadanganika fana Mulungu viyalondile, mbali kezagaya ng'hani munhu ija yoyomuhinduka!”

23Wandusa kuiuzagiza wenyewo yelihi viweli kezatenda chinhu icho.

Yelihi yeli mkulu

24Iviya wandusa kuibishila yelihi kezakuwa mkulu mwa iwawo wose. 25Yesu kawalongela, “Wafalume wa wanhu weli siyo Wayahudi wowatawala wanhu kwa ludabwa, na waja wene udaho kumwawo wotangigwa ‘Mbwiya wa wanhu.’ 26Mbali kumwenu mweye si ivo bule. Ija yeli mkulu nayawe fana mdodo kuwafosa wose, na mulangulizi yawe fana mtumigwa. 27Kwaviya yelihi yeli mkulu? Ija yokala hasi yoja, hebu ija yosasala ndiya? Ni ija yokala hasi yoja. Mbali niye ni munhu yoyosang'hanila mgati yenu.

28“Na mweye iyo womukalile na niye munaukugezigwa kwangu. 29Na niye nomwing'hani mweye ufalume, fana Tati yangu viyaning'hile niye. 30Mwizakuja na kung'wa mwiimeza yangu muna ufalume wangu, na kukala muna ivigoda va chifalume na kuwatagusa makabila longo na maidi ya Isilaeli.

Yesu kolonga kuwa Petili kezambela

(Masayo 26:31-35; Maliki 14:27-31; Yohana 13:36-38)

31“Saimoni, Saimoni! Nitegeleze! Lufyende kawalonda yapate kuwagola wanogile na wehile fana mulimi viyobeta uhemba. 32Mbali nikutambikila weye, Saimoni, muladi uhuwilo wako sekeuhunguke, na weye vondaubwele kaidi wagangamize ndugu zako.”

33Petili kamulongela, “Mndewa, niye natayali kugenda na weye mwiichifungo, na hata kudanganika na weye!”

34Yesu kamulongela, “Nokulongela Petili, diyelo nzogolo yang'hali hanakwika bule, weye kwizanibela miyanza mitatu kuwa hunimanyile bule.”

Muisasale kwa chipindi cha magayo

35Maabaho Yesu kawauza wanahina wake, “Baho vinimtumileni mweye mwabule mfuko hebu mkoba hebu vilatu, muhungukiligwa na chinhu chochose?”

Wamwidika, “Hachihungukiligwe na chinhu bule.”

36Yesu kawalongela, “Mbali sambi yoyose yeli na mfuko nayausole, na umkoba iviya. Na yoyose yelibule zele, nayachuuze koti jake yakagule zele. 37Nowalongela maandiko yoyolonga, ‘Nayo kezapetigwa hamwe na wanhu wabananzi,’ yezakuwa kweli. Kwaviya yose yandikigwe kwa ichimu changu yolondeka kulawilila.”

38Wanahina walonga, “Mndewa, lola, hano hana mazele maidi!”

Kawalongela, “Ifaya.”

Yesu kotosa kulugongo lwa Mizaituni

(Masayo 26:36-46; Maliki 14:32-42)

39Yesu kahita kunaumulima wa Mizaituni fana viyazowele, wanahina wake nawo wamsondelela. 40Viyafikile uko, kawalongela, “Toseni muladi sekemugezigwe.”

41Maabaho kawaleka, kahita hanhu hatali chidogo ha munhu kwasa dibwe. Katumbala mavindi, katosa, 42“Tata, ihadahika, unisegezele nhungo ino ya manhesa. Mbali siyo fana vonilonda niye, mbali youlonda weye yatendeke.” 43Baho mtumigwa kulawa kuulanga kamulawilila na kumwing'ha ludabwa. 44Nayo kwaviya viyakalile muna uzidilwa, kaiyoha ng'hani kutosa. Fuguti jake diwa fana viya madondo ya damu yoyolagala hasi.

45Viyakomeleze kutosa, kawahitila wanahina wake. Kawafika wagona nhongo, wakala na usungu. 46Kawalongela, “Habali mogona? Lamkeni toseni muladi sekemugezigwe”

Yesu kogwiligwa

(Masayo 26:47-56; Maliki 14:43-50; Yohana 18:3-11)

47Yesu viyakalile kogendelela kulonga, lung'husesa lwa wanhu weza na munhu imwe yotangigwa Yuda, imwe wa wanahina longo na waidi kawalongolela. Kamkwenhukila Yesu kamulamsa kwa kamnonela. 48Mbali Yesu kamulongela, “Yuda, kombiduka Mwana wa Munhu kwa kumnonela?”

49Na wanahina wowakalile hamwe na Yesu viwawone yoyalawilile, wauza, “Mndewa, chiwatowe na mipanga?” 50Imwe wawo kamtowa mbande mtumigwa wa Mkulu wa nhambiko, kamkanha gutwi da kulume.

51Mbali Yesu kalonga, “Sekemutende ivo kaidi!” Kamwamha gutwi na kumuhonya.

52Maabaho Yesu kawalongela wakulu wa nhambiko na wakalizi wa kaye ya Mulungu na walala wowezile kumgwila, “Vino mwiza na mapanga na malungu fana niye nambavi? 53Chila siku nikala hamwe na mweye mwi Ikaye ya Mulungu, hamunigwilile bule. Mbali ino iyo saa yenu, ludabwa lwa ziza lotawala.”

Petili kombela Yesu

(Masayo 26:57-58, 69-75; Maliki 14:53-54, 66-72; Yohana 18:12-18, 25-27)

54Wamgwila Yesu na wamsola, wahita nayo kwiikaye ya mkulu wa nhambiko. Petili kawasondelela kwa kutali. 55Wakong'ha moto hagati ya luhelengo, wakala hamwe. Nayo Petili kakala nawo. 56Msang'hani imwe mwanamke viyamuwone kakala baho kokotela moto, kambunhulila meso, kalonga, “Munhu ino kakala hamwe na Yesu!”

57Mbali Petili kabela mbuli iyo, “Mwanamke weye, simmanyile bule iyo youmulonga!”

58Hamwande chidogo munhu imwenga kamuwona Petili na kalonga, “Weye nayo iviya kwa imwe wawo!”

Mbali Petili kedika, “Aweye, siyo niye bule!”

59Maabaho hamwande chidogo, munhu imwenga chidogo kamkanhamiza kulonga, “Ukweli munhu ino kakala hamwe na Yesu kwaviya yeye nayo ni Ngalilaya!”

60Mbali Petili kedika, “Aweye munhu weye, sichimanyile bule choulonga!”

Bahobaho viyakalile kolonga, nzogolo keka. 61Mndewa kahinduka kamulola Petili. Petili kakumbuka mbuli ija iyalongeligwe na Mndewa, “Diyelo nzogolo yang'hali hanakwika bule, weye kwizanibela miyanza mitatu kuwa hunimanyile bule!” 62Petili kalawa kunze na kalila kwa usungu.

Yesu kozehigwa na kutowigwa

(Masayo 26:67-68; Maliki 14:65)

63Wanhu waja wowakalile womkaliza Yesu, wakala wonzeha na kumtowa. 64Wamgubika yameso na kumuuza, “Lotela! Yelihi yakutowile?” 65Na walonga vinhu vingi va kumuliga.

Yesu mwiidilundo da wakulu wa isi wa Chiyahudi

(Masayo 26:59-66; Maliki 14:55-64; Yohana 18:19-24)

66Siku isondelele imitondo, walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito waiting'hana, wakala wakulu wa nhambiko magogogo na wafundiza Malagilizo ya Musa yoyamwing'hile Mulungu. Yesu kagaligwa haulongozi wa chila. 67Walonga, “Chilongele, weye iyo Chilisito, Mulopozi?”

Yesu kawedika, “Fana nahamulongelani, hamwizanitogola bule, 68iviya nahawauza, hamwiza kwidika. 69Mbali kusongela sambi na kugendelela, Mwana wa Munhu kezakala ubanzi wa kulume Mulungu yeli na Ludabwa.”

70Wose wamuuza, “Vino, weye kwa Mwana wa Mulungu?”

Nayo kawedika, “Mweye molonga. Iyo niye.”

71Walonga, “Lelo hachilonda wakalangama kaidi? Cheye wenyewo chihulika chiyalongile kwa mulomo wake mwenyewo!”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index