Foirm chuardtha

Lucas 12:32

Dios jiwexuni pepatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 6.19-21)

32Jesúsun jawen tsumabu yusinkubainkin yuikin:

—En matu mekeawen taea man en chaxuwan keskabuki. Ja inun, man ikunwainbu ichapamabiaken matun Epa Diosun jawenabu matu watan jabe matu jiwemakubainxanikiki. Jaskawen taea jawawen dateyamakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index