Foirm chuardtha

Metiyu 12:23

23Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga gun-gata birripa gubi-nana minypa Jesus burr-barlmarrk jama a-ji. Aburr-wena, “An-guna waygaji Daybit murna a-wuna arrburrwa!”