Foirm chuardtha

San Mateo 24

“Diore yirʉ̃cʉbʉoriavire jud'io masa me ñarã caguerocacõarʉarãma”, Jesús ĩ yire queti

(Mr 13.1-2; Lc 21.5-6)

1Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ ñacõari, budiacami Jesús. Ĩre ẽmʉcõari, ado bajiro ĩre yicajʉ yʉa:

—Adi vire ĩaña mʉ —ĩre yicajʉ yʉa.

2To bajiro yʉa yirone, ado bajiro yʉare yicami Jesús:

—¿Adi vire quẽnaro ĩati mʉa? Mʉa ĩarivi ti bajirotire riojo mʉare gotigʉagʉ yaja yʉ. Adi vi mʉa ĩarivi ñaro cõrone cagueroca ecorʉaroja. To bajiri adi viaye gajea gʉ̃ta joere, gajea jesabeticõarʉaroja —yʉare yicami Jesús.

“Macarʉcʉro ti jediroto rĩjoro ado bajiro bajirʉaroja”, Jesús ĩ yire queti

(Mr 13.3-23; Lc 21.7-24; 17.22-24)

3Tijʉ bero, Olivo vãme cʉti buro joejʉ rujicami Jesús. To ĩ rujirone, gãjerã ĩna mano ĩacõari, ado bajiro ĩre sẽniĩacajʉ yʉa:

—¿Divato cagueroca ecoroti Diore yirʉ̃cʉbʉoriavi? ¿No bajiro ti bajisere ĩacõari, “Jesús ejagʉagʉ yigʉmi”, yimasirãti yʉa? ¿No bajiro ti bajiro ĩacõari, “Adi macarʉcʉro jediato yaja”, yimasirãti yʉa? —Jesúre yisẽniĩacajʉ yʉa.

4To bajiro yʉa yisere ajicõari, ado bajiro yʉare cʉdicami Jesús:

—Roori ñarʉarãja mʉa, “Socarãne, gãjerã manire yitoroma” yirã. 5Jãjarã yitorã ñarʉarãma, “Yʉne ñaja ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõagʉ̃” yirã. To bajiro ĩna yisocasere jãjarã masa ĩnare ajisʉyaboarʉarãma. 6Mʉa tʉana, to yicõari, gajeroana quẽne gãjerã rãca ĩna gãmerã sĩasere ajirʉarãja mʉa. Tire ajicõari, güibetirʉarãja mʉa. “Bajirʉaroja” Dios ĩ yiriarore bajirone bajirʉaroja. To bajiro ĩna gãmerã yiñaboajaquẽne, adi macarʉcʉro jediro me bajirʉaroja. 7Cojo sitana gaje sitana rãca gãmerã sĩarʉarãma. Cojo maca me ñioñarʉaroja. To yicõari bʉto sita saberʉaroja. 8To bajiri, rojose tãmʉosʉorʉarãma masa. Ĩna tãmʉose rẽtobʉsaro rojose tãmʉoroana yirãma yuja.

9Tirodori, gãjerã, mʉare ñejecõari, ĩsirearʉarãma, gãjerãre, “‘Rojorã ñaama’ yiĩacõari, rojose ĩnare yato” yirã. To bajiri, gãjerãjʉa, rojose mʉare yigajanocõari, mʉare sĩarʉarãma. Yʉre ajitirʉ̃nʉrã mʉa ñajare, mʉare ĩaterʉarãma adi macarʉcʉroana jediro. 10To bajicõari, jãjarã yʉre ajitirʉ̃nʉrã, ajitirʉ̃nʉ tʉjarʉarãma ĩna. To yicõari, yʉre ajitirʉ̃nʉrã, sĩgʉ̃ri, gãmerã ĩaterʉarãma. Gãjerã, ĩna rãcanare ĩatecõari, ĩsirearʉarãma ĩna. 11“Diore gotirẽtobosarimasa ñaja yʉa” yitorã, jãjarã ñarʉarãma. To bajiro ĩna yisocasere jãjarã masa ĩnare ajisʉyaboarʉarãma. 12Bʉtobʉsa rojose rĩne yirũtu vare ti ñajare, gãmerã maire quẽne manibʉsacoarʉaroja. 13To bajiro ti bajiboajaquẽne yʉre ajitirʉ̃nʉ tʉjamenare, adi macarʉcʉro ti jedirojʉ, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩna vaborotire ĩnare yirẽtobosarʉcʉmi Dios. 14“Ʉjʉ Dios yarã quẽnaro ĩ yirona mʉa ñarʉajama, Jesúre ajitirʉ̃nʉña” yire queti, adi macarʉcʉro ñarã masa ñaro cõrone gotimasiojeo ecorʉarãma. Ĩna masijedicõaro berojʉ adi macarʉcʉro jedirʉaroja.

15Diore gotirẽtobosarimasʉ Daniel ñamasir'i ado bajiro ucamasiñumi: “Adi macarʉcʉro jedirirodo sĩgʉ̃, ‘Diore rʉ̃cʉbʉobeticõato ĩna’ yigʉ, Dios ĩ bojabetire yirʉcʉmi. Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ ĩ ñasere masirʉarãja mʉa”, yiucamasiñumi Daniel ñamasir'i. (Yʉ, Mateo, adi papera Daniel ĩ ucamasirere Jesús ĩ gotisere yʉ ucasere ĩacõari, ajimasiña.) To bajiri Dios ĩ bojabetire ĩ yisere ĩacõari, “Jerusalén maca ti jedirotirʉ̃mʉ cõñaro bajiaja”, yimasirʉarãja mʉa. 16To bajiro bajirirʉ̃mʉ Judea sitana gʉ̃tayucʉjʉ guaro rudicoajaro ĩna. 17Sĩgʉ̃ ĩ ya vi joejʉ jesagʉma, rujiacõari, ĩ ya vi jubeajʉ gajeyeũni ñasere juaátĩmabetirʉcʉmi. 18Gãji, vesejʉ moañagʉ̃, ĩ ye sudire juagʉ tudiatĩmabetirʉcʉmi, rujarĩmarone yʉ ejaroti ti ñajare. 19Rõmia macʉ sãñarã, ũjurã cʉorã quẽne, rojose tãmʉorʉarãma ĩna, ũmatĩmabetica yirã. 20“Bʉto oco quedirirʉ̃mʉre, to yicõari, ʉsʉsãjariarʉ̃mʉre bajibeticõato” yirã, Diore sẽnicõa ñarũgũña. 21To bajiro bajirirʉ̃mʉri bʉto rojose tãmʉorʉarãma masa. Adi macarʉcʉro ñasʉoriarʉ̃mʉri masa rojose ĩna tãmʉoadire rẽtoro tãmʉorʉarãma ĩna. Rojose ĩna tãmʉoro bero, to bajise rojose tãmʉobetirʉarãma yuja. 22“Yoaro mebʉsane rojose tãmʉoato masa” Dios ĩ yibetijama, sĩgʉ̃ catirʉyarocʉ manibogʉmi. “Yʉ yarã ñaña mʉa” ĩ yirere cʉdiriarãre ĩamaigʉ̃ ñari, “Yoaro mebʉsane rojose tãmʉoato ĩna”, yirʉcʉmi Dios.

23To bajiro bajiñarirodorire, “Ãnine ñaami ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i. Ejayumi” gãjerã ĩna yijama, ĩnare ajibeja mʉa. To yicõari, gãjerãjʉama, “Tone ñagʉ̃mi. Ejayuju” mʉare ĩna yijaquẽne, ĩnare ajibeja mʉa. 24Jãjarã yitorã ñarʉarãma, “Yʉne ñaja ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõagʉ̃” yirã, to yicõari, “Diore gotirẽtobosarimasa ñaja yʉa” yirã. To bajiro yirã, ĩaĩañamani jairo yiĩorʉarãma, masare yitorã. To bajiro yirʉarãma, “‘Yʉ yarã ñaña mʉa’ Dios ĩ yirere cʉdirã quẽne, manijʉare ajitirʉ̃nʉato” yirã. 25Tire mʉare yʉ gotimasiosere quẽnaro tʉoĩaña mʉa. Ti bajiroto rĩjoro jediro mʉare gotijeobʉ yʉ. 26To bajiri, “Yucʉ́ manojʉ ñagʉ̃mi, ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i” mʉare ĩna yijama, ĩarã vabetirʉarãja mʉa. To yicõari, “Vi jubeajʉ yayiorojʉ ñagʉ̃mi, ‘Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉja mʉ’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i” ĩna yijama, ĩnare ajitirʉ̃nʉbetirʉarãja mʉa. 27Macarʉcʉro jediro bʉjo ĩ yabesere masa ĩna ĩarore bajiro Dios ĩ roticõacacʉ, yʉ vadore yʉre ĩare ñarʉaroja. 28Rijar'i, ĩ boacũñarorema, yuca ejarãma ĩna —yʉare yicami Jesús. i

“Dios ĩ roticõacacʉ tudiejarʉcʉja yʉ”, Jesús ĩ yire queti

(Mr 13.24-37; Lc 21.25-33; 17.26-30, 34-36)

29To yicõari, quẽna ado bajiro yʉare yicami Jesús:

—Tire rojose ĩna tãmʉo gajanorijaʉne, gaje vãme rojose bajirʉaroja. Muiju ʉ̃mʉagʉ asibetirʉcʉmi yuja. Ñamiagʉ quẽne busubetirʉcʉmi. Ñocoa quẽne vẽjacoarʉarãma. To yicõari, õ vecayere nʉrʉobatorʉcʉmi Dios. 30To bajiro ti bajiro ĩacõari, “Õ vecagʉ Dios ĩ roticõagʉ̃ rujiadigʉagʉ yigʉmi”, yʉre yirʉarãma masa. Yʉ rujiadire ĩacõari, güirã, otirʉarãma. Yʉ masise rãca, oco bueri vatoajʉ bʉto yʉ busubatorujiadire ĩarʉarãma. 31Õ vecajʉ trompeta jutise ocaruyurʉaroja. To cõrone, “ ‘Yʉ yarã ñaña’ Dios ĩ yirere cʉdiriarãre jʉdoaga soje, jũnaga soje, varuaga soje, gajejacatʉa varuaga soje ñarã jedirore juarẽoato” yigʉ, ángel mesare cõarʉcʉja yʉ. To yʉ yijare, yʉ yarã ñaro cõrone juarẽorʉarãma ĩna —yʉare yicami Jesús.

32To yicõari, quẽna ado bajiro yʉare goticami Jesús:

—Gotimasiore queti mʉare gotigʉ yaja yʉ. Higuera vãme cʉtiʉre tʉoĩaña mʉa. Higuera vãme cʉtiʉ gajecu bʉcʉamʉjacõari, jũ mameaja. Tire ĩacõari, “Mojoroaca rʉyaja cʉ̃ma ti ejaroti”, yimasiaja mani, jud'io masa. 33Mʉare yʉ gotisere bajiro bajisere ĩacõari, “Mojoroaca rʉyaja Jesús ĩ vadiroti”, yimasirʉarãja mʉa. 34Riojo mʉare gotiaja yʉ. Adirodo ñarã mʉa bajireajediroto rĩjoro, mʉare yʉ gotirore bajirone bajirʉaroja ti. j 35Adi macarʉcʉro ñaro cõrone, to yicõari, õ vecaye quẽne jedicoarʉaroja. To bajiboarine, yʉ ocama, jedibeti mʉorʉ̃gõcõarʉaroja.

36“Ado cõrone ejarʉcʉmi Jesús” yimasigʉ̃ magʉ̃mi. Ángel mesa quẽne, masimenama ĩna. Dios macʉ ñaboarine, “To cõro ejarʉcʉja yʉ”, yimasibeaja yʉ quẽne. Yʉ jacʉ sĩgʉ̃ne masigʉ̃mi —yʉare yicami Jesús.

37Quẽna ado bajiro yʉare gotirẽmocami Jesús:

—Noé ñamasir'i ĩ ñariarodo masa ĩna bajiñamasiriarore bajiro bajiñarʉarãma, Dios ĩ roticõacacʉ, yʉ tudiejarirʉ̃mʉre quẽne. 38Adi macarʉcʉro ti rujaroto rĩjoro, bare ba, idi, manajo cʉti, yicõa ñamasiñujarã ĩna. Diore tʉoĩari mene, “¿To bajiroado yatique?” yimenane, jairica cũmua quẽnogajanocõari, Noé ĩ vasãjaro ũnone to bajiro yicõa ñamasiñujarã ĩna. 39“To bajiroado yiroja” ĩna yimasibetone, ĩnare ruureacõamasiñuju Dios. To bajirone bajirʉarãma masa, yʉ tudiejarirʉ̃mʉre quẽne. 40Yʉ ejarirʉ̃mʉ jʉarã ʉ̃mʉa ĩna vesejʉ moañarʉarãma. To ĩna yiñarone, sĩgʉ̃ ãmiecorʉcʉmi. Gãjima, ãmiecobetirʉcʉmi. 41Rõmia jʉarã trigore vãiañarʉarãma. To bajiri, sĩgõ ãmiecorʉocomo. Gajeoma, ãmiecobetirʉocomo.

42To bajiro bajiroti ti ñajare, roori ñarʉarãja mʉa, “To cõrone tudiejarʉcʉmi mani ʉjʉ” yʉre yimasimena ñari. 43Sĩgʉ̃ vi ʉjʉ, “Adi ñami juarudirimasʉ ejarʉcʉmi” ĩ yimasijama, roori ñabogʉmi, ĩre matarʉ. 44To bajiri, “Dios ĩ roticõagʉ̃ ĩ tudiejarotire mani masibetirĩmarone tudiejaromi” yirã, roori ñarũgũrʉarãja mʉa —yʉare yicami Jesús.

“Ado bajiro bajigʉmi yʉ tudiejarotire roori ñagʉ̃ma”, Jesús ĩ yire queti

(Lc 12.41-48)

45Quẽna ado bajiro yʉare gotirẽmocami Jesús:

—Ado bajiro bajirʉcʉmi yʉre quẽnaro ajitirʉ̃nʉ tʉjabecʉ, quẽnaro tʉoĩagʉ̃: Ʉjʉ, gajerojʉ ñagʉacʉ, ĩ varoto rĩjoro, “Yʉ ya vianare yʉre codebosaba” yigʉ, ĩre moabosarimasʉre ĩ cũ var'ire bajiro bajigʉ ñagʉ̃mi. 46Ĩ ʉjʉ, ĩ rotivariarore bajirone ĩ moayurere tudiejacõari, ĩ ĩaejajama, quẽnaro ĩre yigʉmi, ĩre moabosarimasʉre. 47Riojo mʉare gotiaja yʉ. Ʉjʉ ĩ bojarore bajirone ĩ yire ti ñajare, ĩ cʉose jedirorene ĩre ĩatirʉ̃nʉ rotigʉmi. 48-49Ado bajiro bajirʉcʉmi yʉre quẽnaro ajitirʉ̃nʉbecʉma: Rojose yigʉ ĩ ñajama, ʉjʉ, ĩ vato bero, “Yoatojʉ tudiejagʉmi” yitʉoĩagʉ̃ ñari, ĩ ʉjʉ moabosarimasare rojose yigʉmi. To yicõari, idimecʉrũgũrãre baba cʉticõari, ĩna rãca idirũgũgʉ̃mi ĩ quẽne. 50To ĩ yiñarone, ĩ ʉjʉ, tudiejagʉmi. 51Tudiejacõari, ĩ rotiriarore bajiro ĩ yibetire ti ñajare, rojose ĩre yigʉmi. To bajiri “Quẽnaro yirã ñaja yʉa” yiboarine, ĩna yirore bajiro yimena rojose ĩna tãmʉorore bajirone tãmʉogʉ̃mi. Bʉto rojose tãmʉogʉ̃ ñari, guji põguẽ, oti, yigʉmi —yʉare yicami Jesús.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index