Foirm chuardtha

San Lucas 13

“Rojose mʉa yisere yitʉjacõari, Dios ĩ bojarore bajirojʉa mʉa yibetijama, rojose mʉa yise vaja bajiyayirʉarãja mʉa quẽne”, Jesús ĩ yire queti

1Tirʉ̃mʉne queti gotirã Jesús tʉjʉ ejayujarã ĩna. Ĩ tʉjʉ ejacõari, ado bajise ĩre gotiyujarã ĩna:

—Galilea sitana, Diore yirʉ̃cʉbʉoriavijʉ sãjaejacõari, Diore rʉ̃cʉbʉorã, vaibʉcʉrãre sĩañujarã ĩna. To ĩna bajirone, Ʉjʉ Pilato ĩ yarãre ĩnare sĩaroticõañuju —Jesúre yigotiyujarã ĩna.

2-3To bajiro ĩna yigotisere ajicõari, ado bajiro ĩnare gotiyuju Jesús:

—Galileana ĩna bajiyayirere mʉare gotirʉcʉja yʉ: Bʉto rojose ĩna yise vaja me bajiyayiyujarã ĩna. Gãjerã Galileana rẽtoro rojose yirã me ñaboayujarã ĩna. Mʉa quẽne, rojose mʉa yisere mʉa tʉoĩavasoabetijama, bajiyayicoarʉarãja mʉa. 4-5Siloé vãme cʉti macajʉre cojo vi, juriaquediato, jʉaãmocãrãcʉ, cojo gʉbo jedi, gaje gʉbo idia jẽnituarirãcʉ masare sĩañuju ti. Bʉto rojose ĩna yire vaja me bajiyayiyujarã ĩna quẽne. Gãjerã Jerusalén macana rẽtoro rojose yirã me ñaboayujarã ĩna. Mʉa quẽne rojose mʉa yisere yitʉjacõari, Dios ĩ bojarore bajirojʉa mʉa yibetijama, bajiyayicoarʉarãja mʉa —ĩnare yigotiyuju Jesús.l

Higuera vãme cʉtiʉ rica manire tʉoĩacõari, Jesús ĩ gotimasiore

6Quẽna gaje queti gotimasiore queti ĩnare gotiyuju Jesús:

—Sĩgʉ̃ masʉ vese cʉtigʉ ñagʉ̃mi. Ĩ ya vesere higuera vãme cʉtiʉre otegʉmi. Ĩ oter'i, “Bʉcʉa, rica cʉticoatoja ti” yigʉ, ĩagʉ̃ vacʉmi. Vaejacõari, ĩaboagʉmi. Rica manicõaroja. 7To ñagʉ̃mi, ĩ vesere codebosarimasʉ. To bajiri, ĩjʉare ado bajiro gotigʉmi: “Jẽre idia cʉ̃ma tiʉre rica macaboaja yʉ. Rica manirũgũaja ti. Quẽarocacõaña mʉ, tiʉre. Rojoricʉ ñaja ti. Gaji ote vasoaroti ñaja”, ĩre yigotigʉmi. 8-9To ĩ yiboajaquẽne, ado bajiro ĩre cʉdigʉmi vese coderimasʉ: “Maji. Quẽarocabeticõato mani. Adi cʉ̃mare quẽne quẽnaro tiʉre ĩacoderʉaja yʉ. Sita quẽnase tu, vaibʉcʉrã gʉda quẽne tu, quẽnaro tiʉre code, gaje cʉ̃ma gãme tudiĩarʉarãja mani quẽna. To cõrone ti rica manicõajama, quẽarocarʉarãja mani”, ĩre yicʉgʉdimi vese coderimasʉ —ĩnare yigotiyuju Jesúsm

Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ rõmiore Jesús ĩ catiore queti

10Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ti ñaro Dios ocare ĩna buerivijʉ masare gotimasio ñañuju Jesús. 11Ĩnare ĩ gotimasio ñarojʉre ñañuju sĩgõ rõmio. Yoaro, jʉaãmo cõro, cojo gʉbo jedi, gaje gʉbo idia jẽnituarirãca ñaricʉ̃mari so ʉsʉjʉ vãti ĩ sãñajare, mubiarine ñacõañuju so. 12-13To so bajiñasere ĩacõari, sore yiyuju.

—Jẽre mʉ rijaye cʉtise mʉre jedicoajʉ ti —sore yiyuju Jesús.

To yigʉne, so sʉyarojʉa joere ĩ ãmori ñujeoyuju. Ĩ ñujeorirĩmarone, riojo vʉ̃mʉjocoasuju so yuja. Vʉ̃mʉjogone, ado bajiro gotiyuju:

—Jesús sʉorine quẽnaro yʉre yami Dios —yigotiyuju so.

14To bajiro so yiboajaquẽne, Dios ocare ĩna buerivi ʉjʉ, so quẽnaejasere ĩacõari, Jesúre ĩajũnisiniñuju ĩ. “Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉre catiorotibeama ʉjarã. To bajiri, ‘Rojose yigʉ ñaami’ ”, Jesúre yijũnisiniñuju ĩ. To bajiro Jesúre ĩre yijũnisinigʉ̃ ñari, ado bajiro masajʉare gotiyuju:

—Tocãrãca semana, cojomo cõro coja jẽnituarirãcarʉ̃mʉri, moariarʉ̃mʉri ñaja ti. To cõrojʉ mʉa catirotire sẽnirã vadirũgũroti ñaja. Adirʉ̃mʉ ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ũnorema to bajiro yirã ejabesa mʉa —ĩnare yigotiyuju ĩ.

15To bajiro ĩnare ĩ yirone, ado bajiro ĩre gotiyuju Jesús:

—“Quẽnaro yirã ñaja yʉa” yitʉoĩaboarine, rojorã ñaja mʉa. Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉ ti ñaboajaquẽne, mʉa ta vecʉare, burroare, bare ecariavijʉ ñarãre ĩnare jojiocõari, ĩna oco idirojʉ tʉ̃a varũgũaja mʉa. 16To bajiro mʉa yirũgũse ñajare, adiore yʉ catiosere ĩacõari, bʉto variquẽnaroti ñaboaja mʉare. Vaibʉcʉ me ñaamo. Mani yo, Abraham ñamasir'i jãneñone ñaamo so. Vãtia ʉjʉ sore siacõari, cʉogʉre bajiro yiyumi. Jʉaãmo cõro, cojo gʉbo jedi, gaje gʉbo idia jẽnituarirãca cʉ̃mari to bajiro sore cʉoñañumi. To bajiro sore ĩ yicʉoñajare, “Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉne sore catiocõaroti ñaroja”, yibʉ yʉ. Mʉa quẽne yʉre bajiro tʉoĩamasiña —ĩre yiyuju Jesús, ti vi ʉjʉre.

17To bajiro ĩ yisere ajicõari, “Riojo gotiami”, yibojoneñujarã ĩna, ĩre tud'iriarã. Gãjerãjʉama, bʉto variquẽnañujarã ĩna, jediro quẽnase rĩne Jesús ĩ yirũgũsere ĩacõari.

“Mostaza vãme cʉtiʉ rica, ajeare bajiro bajiaja”, Jesús ĩ yire

(Mt 13.31-32; Mr 4.30-32)

18Higuera, rica manire sĩgʉ̃ ĩ rocare queti Jesús ĩ gotiro bero, ado bajirone masare gotimasioñuju:

—“Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉja mʉ” yigʉ, Dios ĩ cõagʉ̃, yʉ gotimasiosere no bojarã ĩna ajitirʉ̃nʉjama, mʉare yʉ gotisere mojoroaca ajimasiboarine, rojose ĩna ñare cʉtisere tʉoĩavasoacõari, tocãrãcarʉ̃mʉri quẽnaro ñamʉjarʉ̃gʉ̃cõari, quẽnaro ajimasimʉjarʉ̃gʉ̃jama, ado bajiro bajirʉaroja: n 19Sĩgʉ̃ ĩ ya vese mostaza ajea otegʉmi. To bajiri ĩ oterica mojoricaca ñaboarine, ti judibʉcʉacoajama, ote yucʉ́ri rẽtobʉsaricʉ jairicʉ ñaroja tiʉ. Jairicʉ ti ñajare, tiʉ rʉjʉrijʉ minia ĩna ria cʉtirotijʉrire quẽnorãma ĩna —ĩnare yigotimasioñuju Jesús.

“Pan vauvasere bajiro bajiaja” Jesús ĩ yire queti

(Mt 13.33)

20Quẽna ado bajiro gotimasioñuju Jesús:

—“Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉja mʉ” yigʉ, Dios ĩ cõagʉ̃, yʉ gotimasiosere no bojarã ĩna ajitirʉ̃nʉjama, mʉare yʉ gotisere mojoroaca ajimasiboarine, rojose ĩna ñare cʉtisere tʉoĩavasoacõari, tocãrãcarʉ̃mʉri quẽnaro ñamʉjarʉ̃gʉ̃cõari, quẽnaro ajimasimʉjarʉ̃gʉ̃jama, ado bajiro bajirʉaroja: 21Rõmio, pan quẽnogoago, trigo vetare idiaji vasãcõari, pan ũmato vauvasere vʉogomo so. To so yijare, jairo vauvaroja ti. Tire bajirone bajirʉaroja, Diore rotibosagʉre yʉre ajitirʉ̃nʉrã jãjarãbʉsa mʉa bʉjʉroti —ĩnare yigotimasioñuju Jesús.

“Eyabetisoje ñaja Dios tʉjʉ vana sãjariaro”, Jesús ĩ yigotimasiore queti

(Mt 7.13-14, 21-23)

22Jerusalénjʉ vacʉ ñaboarine, tocãrãca maca ĩ rẽtorimacarire ĩnare gotimasiovasuju Jesús. 23To ĩ bajivatone, sĩgʉ̃ ĩ rãcagʉ ĩre sẽniĩañuju ĩ:

—¿Yʉ ʉjʉ, masa rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ vaborona Dios ĩ yirẽtobosarona, mojoroaca ñarãti? —ĩre yisẽniĩañuju, Jesúre.

To bajiro ĩ yisere ajicõari, ĩ rãcanare ado bajiro ĩnare gotimasioñuju Jesús:

24—Ʉjʉ Dios yarã quẽnaro ĩ yirã mʉa ñarʉajama, eyabetisojere sãjarãre bajiro josarʉarãja mʉa. Ti josaboajaquẽne, ĩ yarã ñaña mʉa. Riojo mʉare gotiaja yʉ: Ĩ yarã mejʉama, jãjarã ñarʉarãma õ vecajʉ eyabetisoje sãjarʉaboarã. 25-26Soje bibero bero ejarʉarãma ĩna. To bajicõari, sojere jãnamasimena ñari, ado bajiro yʉre sẽniĩaboarʉarãma ĩna: “Ʉjʉ, soje jãnaña mʉ” yʉre yiboarʉarãma. To ĩna yirone, “Mʉare masibeaja yʉ”, ĩnare yirʉcʉja yʉ. To bajiro ĩnare yʉ yisere ajicõari, ado bajiro yʉre yirʉarãma ĩna: “Mʉ rãca bare ba, idi, yicanane ñaja yʉa. Yʉa ya macajʉre ejacõari, yʉare gotimasiocajʉ mʉ”, yiboarʉarãma ĩna. 27To ĩna yirone, “‘Jẽre mʉare masibeaja’ yigotigajanomʉ yʉ. ¡Vasa! Rojorã ñaja mʉa”, ĩnare yirʉcʉja yʉ. 28To yʉ yirone, ĩna ñicʉa, Abraham, Isaac, Jacob, to yicõari Diore gotirẽtobosamasiriarã ñajediro Dios tʉjʉ quẽnaro ĩna ñasere ĩacõari, bʉto sʉtiritirʉarãma ĩna, ĩnare yʉ sãjarotibetijare. To bajicõari, bʉto rojose tãmʉorã ñari, guji põguẽ, oti, yirʉarãma ĩna. 29To bajiboarine Dios tʉjʉ ejarʉarãma gãjerã. Muiju ĩ jiado vadiriarã, ĩ rocasãto vadiriarã, to yicõari varuaga soje vadiriarã, gajejacatʉa varuaga soje vadiriarã ñarʉarãma. Tojʉre ĩ rãca barujirʉarãma ĩna.o 30Jãjarã adojʉ ñamasurã, õ vecajʉarema ñamasumena ñarʉarãma ĩna. Adi macarʉcʉrojʉ jãjarã ñamasumenama, õ vecajʉarema ñamasurã ñarʉarãma —ĩnare yigotimasioñuju Jesús.p

31To bajiro ĩ yigotimasiorone, Jesús tʉjʉ ejayujarã fariseo masa sĩgʉ̃ri. Ĩ tʉjʉ ejacõari, ado bajiro gotiyujarã ĩna:

—Gajerojʉ vacoasa mʉ. Ʉjʉ Herodes, mʉre sĩarʉ macañañuju ĩ —Jesúre yigotiyujarã ĩna.

32To bajiro ĩna yisere ajicõari, ado bajiro ĩnare cʉdiyuju Jesús:

—Herodere quẽnaro tʉoĩagʉ̃re ado bajiro ĩre gotiba mʉa: 33“Moaroti ñaja yʉre maji. Masa ʉsʉrijʉ sãñarãre vãtiare ĩnare burearoti, to yicõari rijaye cʉtirãre catioroti ñaja yʉre maji. Yʉma, yʉ bajiñarotire quẽnaro masiaja yʉ. To bajiri Jerusalénjʉne vacʉ bajiaja yʉ. To bajiro yʉre varotiami Dios. Tone Diore gotirẽtobosamasiriarãre sĩarearũgũmasiñujarã ĩna, masa. Tone yʉre quẽne sĩarʉarãma ĩna”. To bajiro yʉ gotisere yʉre gotibosaba mʉa —ĩnare yicʉdiyuju Jesús.

Jerusalén macana ĩna bajirotire Jesús ĩ tʉoĩasʉtiritire queti

(Mt 23.37-39)

34To bajiro ĩnare yigajanocõari, Jerusalén macanare ĩre ĩna sĩarocaro bero ĩna bajirotire tʉoĩacõari, ado bajiro yiyuju Jesús:

—Jerusalén macana, Diore gotirẽtobosamasiriarãre sĩamasiriarã jãnerabatia ñacõama ĩna. Dios ĩ cõamasiriarãre ĩ ocare gotimasiorimasare gʉ̃tane ĩnare reasĩamasiriarã jãnerabatia ñaama. Cojoji me gãjaboco so querʉjʉ ẽñeroca so rĩare so juarẽorore bajiro ĩnare yirʉaboacajʉ yʉ, ĩnare coderʉ. To bajiro yʉ yirʉaboajaquẽne, ĩnajʉa yʉre bojabeticama. 35To bajiri jẽre “Ĩna ñarijʉre codetʉjacõaja yʉ yuja”, yitʉoĩami Dios. Riojo gotiaja yʉ: “‘¡Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i vadiami! ¡Quẽnase ĩre yivariquẽnato mani! ¡Diore rotibosagʉ ĩ ñajare, ĩre quẽnaro yato Dios!”, yʉre ĩna yiroto rĩjoro, quẽna jʉaji yʉre ĩabetirʉarãma ĩna —ĩnare yitʉoĩa ñagõñuju Jesús, Jerusalén macanare.

Dios oca gotirituti

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index