Foirm chuardtha

Matɨye 10

NJé ndo je lə Jəju kɨ dɔgɨ gɨde e joo

(Mk 3.16-19; Lk 6.14-16)

1Jəju ɓa njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo, adɨ-de tɔgɨ kadɨ tuwəəi ndɨl je kɨ majal je, ajii njé mo̰y je, kɨ njé rɔ to je, pətɨ. 2Tɔ njé kaw kɨlə je kɨ dɔgɨ gɨde e joo ə to kɨn: E kɨ dɔsa̰y e Sɨmo̰, kɨ ɓari-e nə Pɨyər əi kɨ ngokone Andɨre; Jakɨ əi kɨ Ja̰ kɨ nga lə Jəbəde; 3Pɨlɨpɨ əi kɨ Batɨləmi, Tomasɨ əi kɨ Matɨye kɨ nje taa la-mbə; Jakɨ kɨ ngo lə Alpe əi kɨ Tade; 4Sɨmo̰ kɨ e mbo̰ njé rɔ mbata kɨngə dɔ lə ɓe ləde tɨ əi kɨ Judasɨ Isɨkarɨyotɨ kɨ nje kun dɔ Jəju.

Jəju ulə njé kaw kɨlə je ləne kɨ dɔgɨ gɨde joo

(Mk 6.7-11; Lk 9.2-5; Lk 10.3-12)

5Jəju ulə njé kaw kɨlə je ləne kɨ dɔgɨ gɨde joo kɨ ndu kɨn ə nə: «Awi rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, al, taa awi me ɓe-bo je tɨ kɨ Samari tɨ al tɔ. 6Awi kɨ rɔ gɨn kojɨ tɨ kɨ Isɨrayəl, kɨ toi tə batɨ je kɨ ndəmi be kɨn yo. 7Dɔ rəbɨ tɨ, ɨləi mbḛ təkɨ ko̰ɓe lə Luwə e ɓasi. 8Ə aji njé mo̰y je, adi njé koy je ḭḭ lo koy tɨ, adi banjɨ ur kɔ rɔ njé banjɨ je tɨ adɨ rɔde ay, ə ɨtuwəi ndɨl je kɨ majal dɔ dɨje tɨ tɔ. E nḛ kɨ ɨngəi kare, ə adi dɨje kare tɔ. 9Uni ɔr al nɨm, la al nɨm, sɨlə al nɨm, ɨləi dɔ nda tɨ kɨ ɓədɨsi tɨ al. 10Taa, uni ɓɔl kaw mba al nɨm, ɔyi kɨbɨ joo al nɨm, ɔyi sa al nɨm, uni kagɨ tɔsɨ al nɨm tɔ. Tadɔ sɔbɨ kadɨ nje ra kɨlə ɨngə nḛ kusone ji dɨje tɨ kɨ ra kɨlə dande tɨ. 11Lokɨ uri me ngon ɓe tɨ, ə se me ɓe-bo tɨ ə, ɨdəji ta, ə re ɨngəi dəw kɨ asɨ kadɨ uwə səsi rɔne tɨ ɓa, ɨsi ɓe lie no̰o̰ bɨtɨ kadɨ awii. 12Lokɨ uri me kəy tɨ nɨngə, ɨrai dɨje kɨ me tɨ lapɨya. 13Kɨn ə re uwəi səsi kɨ rɔde tɨ ɓa, kadɨ lapɨya ləsi aw kɨ dɔde tɨ, a kɨn ə re uwəi səsi kɨ rɔde tɨ al tɔ ɓa, kadɨ ɨtəli ɨtaai lapɨya ləsi gogɨ. 14A kɨn ə re, me kəy tɨ, ə se me ɓe tɨ, dɨje mbati kuwəi səsi kɨ rɔde tɨ, ə se mbati koo dɔ ta ləsi ɓa, lokɨ ɨsɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨn kɨ taga ə, ɨndəi bu kɨ njasi tɨ kɔ.+ 15M-əl səsi təkɨ rɔjetɨ, ndɔ gangɨ ta tɨ ə, ta kɨ gangɨ kɨ dɔ ɓee tɨ kɨn a ɨtə ya̰ Sodom kɨ Gomɔr ɓəy+

Ko̰ kɨ a ɨngə njé ndo je lə Jəju

(Mk 13.9-13; Lk 12.11-12; 21.12-19)

16«Kɨ ne kɨn, mi m-ɨlə səsi tə batɨ je be dan jagɨm je tɨ. Majɨ kadɨ ɨndəi kəm kədɨ dɔ rɔsi tɨ tə li je be, ə ɨsɔli lɔm lɔm tə də dum je be tɔ. 17Adɨ kəmsi ədɨ dɔ rɔsi tɨ kɨ rɔ dɨje tɨ, a awi səsi lo gangɨ ta je tɨ, a tɨndəi səsi kɨ ndəy kabɨlay gɨn kəy kaw-naa je tɨ. 18A awi səsi no̰ njé ko̰ ɓe je tɨ kɨ no̰ ngar je tɨ kɨ boy kɨ mbata ləm. Lo kɨn tɨ, əi je kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, a e ta rəbɨ kɨ kadɨ a ɨngəəi najɨ kɨ ma kɨ dɔm tɨ rɔsi tɨ. 19Lokɨ a uwəi səsi kadɨ awi səsi lo gangɨ ta tɨ, o̰i no̰si kadɨ mesi ɓəl kə nə se ta ri ə a əli-de wa, ə se a əli-de kɨ kuje kɨ ban wa. Ta kɨ kadɨ əli-de ɓa, Luwə a ɨndə tasi tɨ loe tɨ no̰o̰. 20Tadɔ e səi je wa ə a əli ta al, nə e NDɨl bawsi Luwə ə a un səsi kadɨ əl-n ta. 21NGakonaa je a uni dɔnaa awii lo tɔl-naa tɨ, baw ngon a aw kɨ ngon kadɨ tɔli-e kɔ, nɨngə ngan je, mede a majal kɨ njé kojɨ-de je, ə a uni dɔde awii kadɨ tɔli-de tɔ. 22Dɨje pətɨ mede a majal səsi kɨ mbata ləm, nə dəw kɨ uwə rɔne ba bɨtɨ ta tɔl tae tɨ ə a ɨngə kajɨ. 23Lokɨ a adi səsi ko̰ me ɓe-bo tɨ kɨ kare ə, a̰yḭ-naa awi e kɨ nungɨ tɨ. Nɨngə təkɨ rɔje tɨ adɨ m-əl səsi, a ɨləi ta nja ɓe-bo je kɨ Isɨrayəl tɨ naa tɨ al ɓəy ə mi NGon dəw m-a m-re.

24NJe ndo ɨtə nje ndo-e nḛ al, taa ɓəə ɨtə ɓane al tɔ. 25NJe ndo, re asɨ kɨ nje ndo-e nḛ be ɓa, e ngay; ə ɓəə, re asɨ kɨ ɓane ɓa e ngay tɔ. Kɨn ə, ɓa nje kəy wa mɨndɨ ə, dɨje ɓari-e Bəljəbul kɨ e ngar lə ndɨl je kɨ majal nɨngə, njé kɨ me kəy tɨ lie ya̰de a to ban?

Luwə kɨ karne ba ə e dəw kɨ sɔbɨ ɓəl-e

(Mk 8.38; Lk 9.26; 12.2-9)

26Ɨɓəli-de al, tadɔ nḛ ra kɨ gɨdɨ ngə̰y tɨ kɨ gɨne a tḛḛ al goto, taa nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, kɨ dəw a gər al ka goto tɔ. 27Nḛ kɨ m-əl səsi lo kɨ ndul tɨ, əli tae kada wangɨ, ə nḛ kɨ dɨje kɔti mbisi tɨ ngun ngun ngun, ɨləi mbḛe dɔ kagɨ tɨ taa tɔ. 28Ɨɓəli dɨje kɨ a tɔli darɔsi par, ɓɨ asi tɔl ndɨlsi al kɨn, al. Nə kadɨ ɨɓəli Luwə kɨ asɨ kadɨ tujɨ ndɨlsi əi kɨ darɔsi naa tɨ me por tɨ lə su kɨn. 29Dɨje ɨsɨ gati kɨ ngan yəl je joo ə gusɨ kare adɨ oi ne, nə kɨ kare dande tɨ kɨ kadɨ osɨ nangɨ kɨ kanjɨ kadɨ Bawsi Luwə ndɨgɨ goto. 30Kɨ ɔjɨ dɔsi, bḭ dɔsi wa kɨn ka Luwə tɨdə kare kare gər kɔre. 31Ɨɓəli nḛ madɨ al, səi je, Luwə oo ndasi ɨtəi ngan yəl je kɨ ngay.

32Dəw kɨ ra kɨ un ndune ta kəm dɨje tɨ wangɨ, təkɨ n-e dəw ləm, mi ka m-a m-un ndum no̰ Bai tɨ, kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ, təkɨ e dəw ləm tɔ. 33Nə dəw kɨ najɨ ta kəm dɨje təkɨ, n-gər-m al, mi ka m-a m-najɨ ta kəm Bai tɨ, kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ təkɨ m-gər-e al tɔ.»

Jəju ə nə n-re kɨ rɔ dan dɨje tɨ

(Lk 12.51-53; 14.26-27)

34«Ɨgai mesi tɨ təkɨ m-re kɨ lapɨya dɔnangɨ tɨ al; m-re kɨ lapɨya al, nə m-re kɨ rɔ dan dɨje tɨ. 35M-re kɨ gangɨ-naa dan ngon kɨ dɨngəm tɨ əi kɨ bawne, m-re kɨ gangɨ-naa dan ngon kɨ dəne tɨ əi kɨ kone, m-re kɨ gangɨ-naa dan ngon kɨ dəne tɨ əi kɨ məmne kɨ dəne. 36Dəw madɨ, dɨje kɨ me kəy tɨ lie e wa, a təli njé ba̰ je lie+ .

37Dəw kɨ ndɨgɨ kone, ə se bawne ɨtə-m, dəwe kɨn asɨ kadɨ e dəw ləm al. Dəw kɨ ndɨgɨ ngonne kɨ dɨngəm, ə se kɨ dəne ɨtə-m, dəwe kɨn asɨ ta kadɨ e dəw ləm al. 38Dəw kɨ un kagɨ-dəsɨ ləne dɔne tɨ, ə un gom, al, dəwe kɨn asɨ ta kadɨ e dəw ləm al. 39Dəw kɨ ge ngəm rɔne ne wa, a tḭ tae, nə dəw kɨ ɨlə rɔne kɔ kɨ mbata ləm, ta rɔe a tḭ al.»

Ta kɨ dɔ nḛ kɨgə go ji tɨ

(Mk 9.41)

40«Dəw kɨ uwə səsi kɨ rɔne tɨ, e mi ə dəwe uwə-m kɨ rɔne tɨ. Nɨngə dəw kɨ uwə-m kɨ rɔne tɨ, e nje kɨlə-m ə uwe kɨ rɔne tɨ tɔ. 41Dəw kɨ uwə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ rɔne tɨ, mbata ke kɨ e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɓa, a ɨngə nḛ kɨgə go ji kɨ asɨ naa kɨ ya̰ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ wa kɨn be tɔ. Dəw kɨ uwə dəw kɨ dana kɨ rɔne tɨ, mbata ke kɨ e dəw kɨ dana ɓa, a ɨngə nḛ kɨgə go ji kɨ asɨ naa kɨ ya̰ dəw kɨ dana wa kɨn be tɔ. 42M-əl səsi təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ adɨ man kɨ sɔl wa kɨn par me ngon kal man tɨ, kɨ kare dan njé kɨ du tɨ kɨ dan njé ndo je tɨ ləm kɨn, mbata ke kɨ e nje ndo ləm ɓa, dəwe kɨn, təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, a nal nḛ kɨgə go ji ləne al.»