Foirm chuardtha

Markɨ 16

Jəju ḭ lo koy tɨ

(Mt 28.1-8; Lk 24.1-11; Ja̰ 20.1-2)

1Lokɨ ndɔ taa kə̰ə̰ də, Mari kɨ Magɨdala nɨm, kɨ Mari kɨ ko̰ Jakɨ nɨm, Salome nɨm, ndogi yɨbɨ kagɨ kɨ ətɨ mbi, mba kaw kɔy rɔ nɨn Jəju tɨ. 2NDɔ dɨmasɨ, kɨ sḭ ɓatɨ ba, lokɨ kadɨ ɨsɨ bə kɨn, ə yə awi dɔ ɓadɨ tɨ. 3Lokɨ ɨsɨ awi nɨngə, əli-naa dande tɨ əi nə: «NGa kɨn, naa ə tə nduguru mbal ta ɓadɨ tɨ rangɨ adɨ-je ə?» 4Nə lokɨ uni kəmde nɨngə, oi kadɨ mbal ka kɨn, dəw nduguru-e rangɨ. 5Dəne je kɨn uri me ɓadɨ tɨ nɨngə, oi ngon kɨ basa madɨ kare, ɨlə kɨbɨ ngal kɨ nda rɔne tɨ, ɨsɨ-n kɨ dɔ ji ko̰ tɨ. Lo kɨn tɨ, ɓəl ra dəne je. 6Nə, ngon kɨ basa ka kɨn əl-de ə nə: «Ɨɓəli al. Ɨsɨ sangi Jəju kɨ Najarətɨ tɨ, kɨ dɨje ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, nə e goto ne, ḭ taa lo koy tɨ. Oi lo kɨ ɨləi-e tɨ ə to kare kɨn. 7Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, awi əli Pɨyər əi kɨ ndəgɨ njé ndo je lə Jəju təkɨ a aw kadɨ ngɨnə səsi Galile tɨ. Lo kɨn ə a oi-e tɨ, təkɨ əl-n səsi kəte.» 8Dəne je tḛḛi, ɔri ngɔdɨ ta ɓadɨ tɨ ɨsɨ awi, dadi par par kɨ ɓəl, gəri rəbɨ rɔde al. Ta ka əli dəw al, mbata ɓəl tɔl-de.+

Jəju ɔjɨ rɔne Mari kɨ Magɨdala

9[Jəju ḭ lo koy tɨ kɨ ndɔ dɨmasɨ, sḭ ɓatɨ ba. Lokɨ ḭ lo koy tɨ, dəw kɨ dɔsa̰y kɨ tɔje rɔne e Mari kɨ Magɨdala, kɨ ndɔ kɨ tuwə ndɨl je kɨ majal sɨri dɔe tɨ kɔ. 10Nɨngə, Mari ə e nje kaw kəl njé ndo je lie kɨ ɨsi ta kuwə ndoo tɨ kɨ ta no̰ tɨ. 11Nə lokɨ Mari əl-de təkɨ Jəju ḭ lo koy tɨ, adɨ ne wa n-oo-e kɨ kəmne, njé ndo je taai me al.

Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je joo

12Go tɨ, Jəju ɔjɨ rɔne kɔjɨ kɨ to-n ta dangɨ njé ndo je joo kɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, ɨsɨ awi kɨ ngan ɓe je tɨ. 13Lokɨ Jəju ɨngə-de, təli awi ɔri poye ndəge je, nə ndəge je taai mede, al tɔ.

Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde kare

14Ta tɔl tae tɨ, Jəju ɔjɨ rɔne njé ndo je kɨ dɔgɨ gɨde e kare lokɨ ɨsɨ usoi nḛ. Lo kɨn tɨ, Jəju kɔl səde dɔ me nga̰ tɨ, kɨ kəm kutɨ ləde, mbata mbati taai me njé kɨ ooi-e təkɨ ḭ lo koy tɨ. 15Go tɨ, əl-de ə nə: «Awi kɨ dɔ ɓe je kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ, ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ mbi dɨje tɨ pətɨ. 16Dəw kɨ un mene, ə rai-e batəm, nɨngə a ɨngə kajɨ, nə dəw kɨ mbatɨ kun mene, ta kɨ gangɨ a e dɔe tɨ. 17Nḛ kɔjɨ je kɨ nje kɨ uni me de adi Luwə a ɔji ə to kɨn: me tɔm tɨ, a tuwəi ndɨl je kɨ majal, a əli ndon ta je kɨ mba. 18A uwəi li je kɨ jide, nɨngə re a̰yḭ-naa nḛ kɨ nje tɔl dəw ka, a ra səde nḛ madɨ al. A ɨndəi jide dɔ njé mo̰y je tɨ, adɨ njé mo̰y je ngay.»

Jəju təl aw dɔra̰ tɨ

19Go ta je tɨ kɨ Ɓaɓe Jəju əl-de, uni-e awi sie dɔra̰ tɨ, adɨ ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ. 20Go kawe dɔra̰ tɨ, njé ndo je awi ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ. Ɓaɓe e səde naa tɨ, adɨ-de tɔgɨ adɨ rai nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl. Nḛ kɔjɨ je kɨn to be, tɔjɨ kadɨ ta lə njé ndo je e ta kɨ rɔjetɨ.]+