Foirm chuardtha

Markɨ 15

Awi kɨ Jəju no̰ ngar Pɨlatɨ tɨ

(Mt 27.1-2,11-14; Lk 23.1-5; Ja̰ 18.28-38)

1Kɨ sḭ ɓatɨ ba, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, ɨngəi-naa kɨ ngatɔgɨ je, kɨ njé ndo ndu kun je, kɨ njé gangɨ ta je lə Jɨpɨ je ba pətɨ, uni ndude, ɓa dɔi Jəju, awi sie ɨləi-e ji Pɨlatɨ tɨ. 2Ə Pɨlatɨ dəjɨ Jəju ə nə: «Ḭ ngar lə Jɨpɨ je a?» Ɓa Jəju ɨle tɨ ə nə: «E ta kɨ tḛḛ tai tɨ.» 3NJé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je təti ta je ngay dɔ Jəju tɨ. 4Ə Pɨlatɨ təl dəjɨ Jəju ta kɨ rangɨ ɓəy ə nə: «A əl ta madɨ al a? oo ta je pətɨ kɨ dɨje a ɨndəi dɔi tɨ kam!» 5Nə Jəju tḛḛ tane ɨlə tɨ al, adɨ ndɔjɨ Pɨlatɨ kɨ dum.

Gangi ta koy dɔ Jəju tɨ

(Mt 27.15-26; Lk 23.13-25; Ja̰ 18.39—19.16)

6Dɔ ɓal je pətɨ, lo ra nay Pakɨ tɨ, Pɨlatɨ ɔr dangay kare ɨle taa, adɨ e dəw kɨ kosɨ je dəji-e kadɨ ɔr-e dangay tɨ adɨ-de. 7NGa nɨngə dɨngəm kare kɨ ɓari-e nə Barabasɨ e dangay tɨ no̰o̰ tɔ. Uwəi-de dangay tɨ əi kɨ madɨne je ɔjɨ-n dɔ tɔl kɨ tɔli dəw, lo wongɨ tɨ kɨ ra-de dɔ njé ko̰ɓe je tɨ. 8Kosɨ je awi rɔ Pɨlatɨ tɨ, nɨngə dəji-e kadɨ ra nḛ kɨ ɨsɨ ra kəte kəte ka kɨn adɨ-de. 9NGata ə Pɨlatɨ dəjɨ-de ə nə: «Ɨgəi kadɨ m-ɨyə̰ ngar lə Jɨpɨ je taa madɨ səsi wa?» 10Pɨlatɨ dəjɨ ta kɨn be, mbata gər majɨ kadɨ e ni ə ra njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je dɔ Jəju tɨ ə ɨləi-e jine tɨ. 11Nə njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare suləi kosɨ je adɨ dəji Pɨlatɨ kadɨ ɔr Barabasɨ yo adɨ-de ɓɨ Jəju al. 12Pɨlatɨ dəjɨ-de ɓəy ə nə: «Ɨgei kadɨ m-ra ri kɨ e kɨ ɓari-e ngar lə Jɨpɨ je ə?» 13Ɓa əi je təli uni ndude kɨ taa əli Pɨlatɨ əi nə: «Ɨɓe kagɨ-dəsɨ tɨ!» 14Pɨlatɨ dəjɨ-de ə nə: «E ri kɨ majal ə ra ə?» Nɨngə uni ndude kɨ taa ngay ɓəy, əli əi nə: «Ɨɓe kagɨ-dəsɨ tɨ!» 15E be ə, mba kadɨ rɔ kosɨ je nəl-n-de, Pɨlatɨ ɔr Barabasɨ adɨ-de. Nɨngə go tɨ, adɨ ɨndəi Jəju kɨ ndəy kabɨlay, ə ɨle ji asɨgar je tɨ kadɨ ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ.

Asɨgar je ɨbəi Jəju kogii

(Mt 27.27-31; Ja̰ 19.2-3)

16Asɨgar je ɔri Jəju awi sie dana, lo tɨ kɨ ɓari-e pɨrətuwar, me lo tɨ kɨ boy kɨ Pɨlatɨ ɨsɨ tɨ wa kɨn no̰o̰, nɨngə ɓari ndəgɨ asɨgar je pətɨ adi-de rəi. 17Loe tɨ no̰o̰, ɨləi kɨbɨ kɨ kər pɨr pɨr+ rɔ Jəju tɨ, ə oji jɔgɨ kon ɨləi dɔe tɨ tɔ. 18Nɨngə, ɨləi rɔde rai-e lapɨya əi nə: «Lapɨya ngar lə Jɨpɨ je!» 19Ɨndəi dɔe kɨ gakɨra, tɨbi man tade dɔe tɨ, ə ɔsi məkəsɨde nangɨ, rai tə nḛ kɨ ɨsɨ ɔsi gone be. 20Lokɨ ɨbəi-e kogii asɨ-de nɨngə, ɔri kɨbɨ kɨ kər pɨr pɨr ka kɨn rɔe tɨ kɔ, ə təli ɨləi kɨbɨ je lie wa rɔe tɨ gogɨ, ɓa tḛḛi sie taga kadɨ awi ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ.

Ɓəi Jəju kagɨ-dəsɨ tɨ

(Mt 27.32-44; Lk 23.26-43; Ja̰ 19.17-27)

21Dɨngəm kare kɨ Sɨrən tɨ, tɔe nə Sɨmo̰, e baw Aləgɨjandɨr əi kɨ Rupusɨ, ḭ wale, nɨngə asɨgar je uwəi-e ɨndəi tɔgɨ dɔe tɨ adɨ otɨ kagɨ-dəsɨ lə Jəju. 22Awi kɨ Jəju lo madɨ tɨ kare to no̰o̰, ɓari-e nə Golgota, kɨ kɔr me nə: «Lo kɨ to tə ka dɔ dəw be.» 23Gei kadɨ n-adi-e kasɨ kandɨ ndu kɨ bui naa tɨ kɨ nḛ kɨ ɓari-e nə mɨr+ , kadɨ a̰y, nə Jəju mbatɨ ka̰y. 24Go tɨ, asɨgar je ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ, ɓa tɨgəi kɨr (mbare) dɔ kɨbɨ tɨ lie, kadɨ n-ooi nḛ kɨ dəw kɨ ra dande tɨ a ɨngə+ . 25E kɨ kadɨ kɨ jikare, ə ɓəi-e-n kagɨ-dəsɨ tɨ. 26NDangi me batɨ, nḛ kɨ ra ə n-ɓəi-e-n kagɨ-dəsɨ tɨ əi nə: «NGar lə Jɨpɨ je.» 27Ɓəi njé ɓogɨ je joo naa tɨ sie kagɨ-dəsɨ tɨ. Kɨ kare dɔ ji ko̰e tɨ, kɨ nungɨ dɔ ji gəle tɨ tɔ. [ 28Be kadɨ ta kɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: «Tudəi-e dan njé ra majal je tɨ» kɨn tɔl-n tane.]+ 29Dɨje kɨ nje də rəbə, tɨgəi dɔde, nɨngə taji-e, ə əli əi nə: «Ma, ḭ kɨ nje tujɨ kəy lə Luwə, ə təl ra e kɨ rangɨ me ndɔ tɨ kɨ mɨtə ka kam! 30Ajɨ rɔi ḭ wa, ḭ taa dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ ur nangɨ adɨ j-o!» 31Be tɔ ə, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je, ɨbəi Jəju kogii dande tɨ əi nə: «Ajɨ dɨje kɨ rangɨ, nə e wa asɨ kajɨ rɔne al! 32Kɨrɨsɨ, kɨ Luwə mbəte, ngar lə Isɨrayəl je ka kam, kaje ə wa kɨ j-a ne kɨn, kadɨ ḭ taa dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ ur nangɨ adɨ j-o, adɨ tə j-o-n ta lie tə ta kɨ rɔjetɨ!» NJé kɨ ɓəi-de kagɨ-dəsɨ tɨ naa tɨ sie ka kɨn ka taji-e tɔ.

Koy Jəju

(Mt 27.45-56; Lk 23.44-49; Ja̰ 19.28-30)

33Lokɨ kadɨ a jam dɔ ɓe tɨ, lo ndul dɔnangɨ tɨ ba pətɨ, bɨtɨ kadɨ kɨ mɨtə kɨ lo sɔlɔ. 34Nɨngə kadɨ tɨ kɨ mɨtə, Jəju no̰ kɨ ndune kɨ bo ə nə: «Eloyi, Eloyi, lama sabatani?» Kɔr me nə: «Luwə ləm, Luwə ləm, mbari ə ɨyə̰-m kɔ ə?» 35Dɨje madɨ dan njé tɨ kɨ ai no̰o̰, oi ndue, nɨngə əli əi nə: «Oi dəw ka a ɓar Eli!» 36Dəw kare dande tɨ a̰y ngɔdɨ, un nḛ kɨ to hom hom, ɨlə me man kandɨ ndu tɨ kɨ masɨ, nɨngə ɨlə ta gakɨra tɨ adɨ Jəju kadɨ a̰y, ɓa əl ə nə: «Ɨngəmi adɨ j-oi se Eli a re rɨse nangɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ wa?» 37Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, Jəju no̰ kɨ ndune kɨ bo, nɨngə kə̰ə̰e tḛḛ. 38Go tɨ, kɨbɨ gangɨ lo kɨ a me kəy tɨ lə Luwə, tɨl dana joo, ḭ taa nu bɨtɨ re nangɨ.+ 39Kɨ bo lə ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu, kɨ a ta kəm Jəju tɨ, oo-e lo koy tɨ kɨ oy, əl ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨn e NGon lə Luwə.» 40Dəne je madɨ ai no̰o̰ tɔ, ai sa̰y, ɨndəi kəmde a oi nḛ je kɨ ɨsɨ rai nḛ. Dande tɨ, Mari kɨ Magɨdala e no̰o̰ nɨm, Mari kɨ ko̰ Jakɨ kɨ ɨɓari-e ngon kɨ e ko̰ Jose e no̰o̰ nɨm, taa Salome e no̰o̰ nɨm tɔ. 41E əi je kɨn ə ndoləi go Jəju, ta rai sie me nḛ ge je tɨ lie lokɨ e-n Galile tɨ. Nɨngə, dəne je kɨ rangɨ ngay kɨ rəi sie Jorijaləm tɨ ka əi no̰ ɓəy tɔ.

Jɨsəpɨ un nɨn Jəju dɨbɨ

(Mt 27.57-61; Lk 23.50-55; Ja̰ 19.38-42)

42NDɔe tɨ kɨn, e ndɔ kɨ dɨje a ɔsi nja nḛ je naa tɨ ɨndəi, adɨ e ndɔ kɨ no̰ ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ. 43Lokɨ lo sɔl, Jɨsəpɨ kɨ Arɨmate tɨ, kɨ e dəw kare kɨ dɨje ɓuki-e tɨ ngay dan njé gangɨ ta je tɨ lə Jɨpɨ je re. E wa ka ɨsɨ ngɨnə ta ko̰ɓe lə Luwə kɨ kadɨ a re kɨn tɔ. Ɓəl rae al, adɨ aw rɔ Pɨlatɨ tɨ dəje nɨn Jəju. 44Lokɨ Pɨlatɨ oo kadɨ Jəju oy ɓa, əte ɓəl, adɨ ɨlə go nje kɨsɨ dɔ ɓutɨ asɨgar je kɨ ɓu, ade re, nɨngə dəje ə nə se Jəju oy mari nu wa? 45Lokɨ oo ta kɨ ta nje kɨsɨ dɔ asɨgar je tɨ nɨngə, adɨ ta rəbɨ Jɨsəpɨ kadɨ un nɨn Jəju. 46Jɨsəpɨ ndogɨ ta kɨbɨ, rɨsɨ nɨn Jəju dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ re-n nangɨ, dole, ɨle me ɓe nɨn tɨ kɨ uri me mbal tɨ, nɨngə nduguru mbal ɨlə ta tɨ. 47Mari kɨ Magɨdala əi kɨ Mari kɨ ko̰ Jose ai, a oi lo kɨ ɨləi Jəju tɨ.