Foirm chuardtha

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14

Pol əi kɨ Barnabasɨ me ɓe tɨ kɨ Ikonɨyom

1Lokɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ awi Ikonɨyom tɨ, awi me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je kɨ Ikonɨyom tɨ tɔ. Awi əli dɨje ta lə Luwə kəl kɨ ra adɨ dɨje ngay kɨ əi Jɨpɨ je kɨ nje kɨ əi Gɨrəkɨ je adi mede Luwə. 2Nə Jɨpɨ je madɨ kɨ njé me nga̰, ɨndəi ta kɨ majal me dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, suləi-de dɔ ngako̰ je tɨ. 3Be ka, Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨsi Ikonɨyom tɨ ndɔ ba̰y ba̰y. Əli ta lə Luwə kɨ me kɨ tḭ katɨ, ɨndəi tɔgɨde dɔ Ɓaɓe tɨ kɨ ma najɨ dɔ me-majɨ tɨ lie kɨ ɨsɨ ɨləi mbḛe, adɨ-de tɔgɨ adɨ rai nḛ kɔjɨ je kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl. 4Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ me ɓe-bo tɨ gangi naa lo joo, njé kɨ madɨ je əi go Jɨpɨ je tɨ, njé kɨ nungɨ əi go njé kaw kɨlə je tɨ tɔ. 5NJé kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ njé kɨ əi Jɨpɨ je, kɨ kɨ bo je ləde ɨndəi dɔ rɔde dana kadɨ n-adi ko̰ Pol əi kɨ Barnabasɨ, kadɨ n-tɨləi-de kɨ mbal n-tɔli-de. 6Nə Pol əi kɨ Barnabasɨ oi ta kɨn, adɨ a̰yḭ-naa awi ɓɔyɔi rɔde ɓe-bo je tɨ kɨ Lɨkawoni, kɨ Lɨsɨtɨr, kɨ Dərbɨ, kɨ ngan lo je kɨ gɨdɨ tɨ. 7Lo je tɨ kɨn ka, ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɨtɨ tɔ.

Pol əi kɨ Barnabasɨ me ɓe tɨ kɨ Lɨsɨtɨr

8Me ɓe tɨ kɨ Lɨsɨtɨr, dɨngəm kare kɨ njae oy ta gɨne tɨ ɨsɨ no̰o̰. NJae oy lo koje tɨ nu, adɨ njɨyə nja kare al. 9Ə ndɔ kare, ur mbine ɨsɨ oo-n ta kɨ Pol a əl. Ɓa, Pol uwə kəmne kɨ dɔe tɨ oo-e-n ba, nɨngə oo kadɨ aw kɨ kadɨ-me kɨ kadɨ ɨngə-n kajɨ. 10Lo kɨn tɨ, Pol əl-e ta kɨ tɔgɨne ə nə: «Ḭ, a taa dɔ njai tɨ!» Ɓa Dɨngəm ɨbə nangɨ a ḭ taa, a njɨyə.

11Lo kɨ kosɨ dɨje oi nḛ kɨ Pol ra kɨn nɨngə, uni ndude kɨ taa, əli ta kɨ ta lɨkawoni əi nə: «Yo je təli rɔde dɨje tɨ, rəi uri nangɨ danje tɨ.» 12Be ə, ɓari Barnabasɨ «Jəsɨ», ə ɓari Pol «Ərməsɨ» tɔ, mbata Pol ə e nje kəl ta. 13NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare lə Jəsɨ, kɨ ɨsɨ ta lo tɨ taga gɨdɨ ɓe-bo tɨ, re kɨ baw mangɨ je kɨ tɔi nḛ je kɨ ndole rɔde tɨ. Re səde, nɨngə, ndude e naa tɨ kɨ kosɨ je, kadɨ n-ɨləi məsɨ n-adi Pol əi kɨ Barnabasɨ. 14Nə lokɨ, njé kaw kɨlə je, Pol əi kɨ Barnabasɨ oi poyta kɨn, gangi kɨbɨ rɔde tɨ, ɓa a̰yḭ-naa kɨ rɔ kosɨ je tɨ, uni ndude kɨ taa, əli-de əi nə: 15«Madɨje je, ra ban ə a rai nḛ be ə? Je ka je dɨje tə səi be tɔ, nɨngə, re j-ɨlə səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ nɨngə, e mba kadɨ ɨyə̰i kagɨ yo je kɨ ndade goto kɨ ɨsɨ rai-de, ə kadɨ ɨtəli rɔsi go Luwə tɨ kɨ nje kɨsɨ kəm ba, Luwə kɨ nje ra dɔra̰ kɨ dɔnangɨ kɨ nḛ je pətɨ kɨ me tɨ+ . 16Dɔ kagɨ lo je tɨ kɨ man kəte, Luwə ɨyə̰ dɨje pətɨ adɨ uni rəbɨ kɨ mede ndɨgɨ. 17Be wa kɨn ka ɨyə̰ ta tɔjɨ me-majɨ ləne, al: Ulə kɨ man ndi dɔra̰ tɨ adɨ səsi je, adɨ səsi dɔ kagɨ lo kɨ majɨ adɨ ɨngəi kandɨ nḛ je, adɨ səsi nḛ kuso kɨ to mbar je, adɨ rɔnəl rosɨ mesi je.» 18Ta je wa kɨ əli kɨn ka, nga̰ səde ngay kadɨ ɔgi kosɨ je kɨlə məsɨ nangɨ kadɨ-de.

19Lo kɨn tɨ, Jɨpɨ je kɨ ḭ A̰tɨyosɨ kɨ Pɨsɨdi tɨ, kɨ Ikonɨyom, rəi, suləi kosɨ dɨje ka kɨn, ɓuki-de gode tɨ, adɨ tɨləi Pol kɨ mbal kadɨ n-tɔli-e, ɓa ndɔri-e, awi sie, ɨləi-e gɨdɨ ɓe tɨ, oi ə nə oy. 20Nə lokɨ njé ndo je kawi-naa kɨ dɔe tɨ, ḭ taa, təl aw me ɓe-bo tɨ gogɨ. Ɓa lo ti kɨ go tɨ, əi kɨ Barnabasɨ awi kɨ Dərbɨ tɨ.

Pol əi kɨ Barnabasɨ təli gogɨ kɨ A̰tɨyosɨ tɨ kɨ Sɨri

21Lokɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Dərbɨ tɨ, dɨje ngay təli njé ndo je lə Kɨrɨsɨ. Ɓa əi je, təli uni dɔ njade, tḛḛi Lɨsɨtɨr kɨ Ikonɨyom, kɨ A̰tɨyosɨ kɨ Pɨsɨdi tɨ. 22Uləi dɨngəm me njé ndo je tɨ, adi-de ta kɔjɨ kadɨ uwəi tɔgɨde ba me kadɨ-me tɨ ləde. Ɓa, ai dɔ tɨ no̰o̰ əli-de ə nə: «E kɨ ko̰ kɨ ngay ə j-a j-o-n ko̰ɓe lə Luwə.» 23Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨndəi njé kɔr no̰o̰ njé kaw-naa je dɔ njé kaw-naa je tɨ pətɨ kɨ tḛḛi dande tɨ. Ɔgi rɔde nḛ kuso, əli ta kɨ Luwə, ɓa go tɨ, ɨyə̰i-de ji Ɓaɓe tɨ kɨ uni mede adi-e. 24ḬḬ no̰o̰, ɨndəi me ɓe kɨ Pɨsɨdi gangi, awi tḛḛi Pampɨli tɨ+ . 25Ɨləi mbḛ Poy ta lə Luwə me ɓe tɨ kɨ Pərjɨ, ɓa awi tḛḛi ta ba tɨ kɨ Atali. 26Lo kɨn tɨ no̰o̰, uni bato kɨ kaw A̰tɨyosɨ tɨ. A̰tɨyosɨ kɨ e ɓe kɨ ndɔ kɨ njé kɔr no̰ njé kaw-naa je kɨ me tɨ, ɨyə̰i-de ji Luwə tɨ. Ɨyə̰i-de ji Luwə tɨ kadɨ me-majɨ lie e dɔde tɨ mbata kɨlə kɨ ḭḭ lo rae tɨ kɨn. 27Lokɨ tḛḛi A̰tɨyosɨ tɨ, kawi njé kaw-naa je, əli-de nḛ je pətɨ kɨ Luwə un-de ra-n. Ɔji-de tḛḛ kɨ Luwə tḛḛ ta rəbɨ kadɨ-me adɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al. 28Ɨsi kɨ njé ndo je dɔ kagɨ lo ngay A̰tɨyosɨ tɨ.