Foirm chuardtha

Marc 10

Vi Aʼpâgür̂ü Ièsu Rö-I Ké Cöö Vi öyö

Mat 19.1-12; Luk 16.8

1Na wê vi xè ré na Ièsu, na bör̂i pwa rö névâ rö Juda, tö é mèè né Ioridanô. Aè cér̂é rhau vi ya vèâi-r̂é mwâr̂â na pâr̂â ba pa pôr̂ô rö pwar̂a-è, na bör̂i vi aʼpâgür̂ü yè-r̂é na ce, ûr̂û ké waa xi-e. 2Cér̂é bör̂i vi vè ubwa i-e na pâ farésaiö mâ waa yeyèè, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na pâr̂i dèxâ kâmö na ké yè virai bwè xi-e?» 3Aè na aʼcëi na ce: «Ö jië ré na câwâ yè-ve na Mosé?» 4Cér̂é bör̂i êr̂ê: «Na kâyâi na Mosé ké yè yu pèci pè cöö vi öyö mâ virai bwè.» 5Na aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Kèi ké mör̂ö i wêê nénââ xe-ve na ké yu xi-e vi câwâ ka ûr̂û-ré yè-ve. 6Aè tö ka rhavûû, na bör̂i yaxai wi mâ bwè na Bâô. 7Ökâré pûû ké yè kâyâi pevaa mâ pâni-e na wi, mâ vi rhùvia-r̂u cur̂u bwè xi-e, 8cur̂u bör̂i da kaar̂u tëë, aè cur̂u rhaaxâ kar̂ö. 9Tö ökâré, ka pö i Bâô wè nè yè da cöö tëë na dèxâ kâmö.» 10Cér̂é wê pwa tëë rö wêê mwâ, cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è tëë na pâi pa pâgür̂ü wa nô ré. 11Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Ö kâmö ré virai bwè xi-e mâ pè dèxâ bwè, wè na pâr̂â. 12Na ûr̂û-ré na bwè, na ki virai wi xi-e, mâ pè dèxâ wi, wè na pâr̂â.»

Na Aʼvui Pâr̂â O Yar̂i Na Ièsu

Mat 19.13-15; Luk 18.15-17

13Cér̂é bör̂i rhiè mi yè-è bör̂i o yar̂i, cè ki dö paxè-r̂é na ce. Aè cér̂é kurher̂e yè pâr̂â kâmö ré pè xé-r̂é mi na pâi pa pâgür̂ü. 14Aè na tö rhûû-r̂é na Ièsu na bör̂i mör̂ö mâ êr̂ê: «Kâyâi mi ua-nya pâr̂â o yar̂i, aè koa yè aʼrhua-r̂é, wè nè yè ké-r̂é na mwâcir̂i xè nékö paxa ûr̂û-r̂é. 15Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê: ö kâmö ré da cëi mwâcir̂i i Bâô ûr̂û o yar̂i, wè nè yè da vi ru rö-i na ce.» 16Na bör̂i yaküi-r̂é, mâ yùù néxar̂a â-ê rö bwêêwé-r̂é mâ aʼvui-r̂é.

Kâmö Ka Kigör̂ödiwi

Mat 19.16-30; Luk 18.18-30

17Na wê vi rua cè ki wê vi rö wêyê, na bör̂i rhâmâ ua-è na dèxâ kâmö mâ yùù duö béé â-ê yè-è, mâ ërëwaa-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â ka e mwêê, ö jië na nêr̂ê-nya ka e ré gö yè waa cè ki wii na mör̂u xi-nya ka yè da tâwai yèri?» 18Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Xi-yé ré gè aʼyè-nya êr̂ê, gö kâmö ka e? Wè na yèri kâmö ka e, aè Bâô rhar̂i rö. 19Gè dè tâwai pâr̂â mââyöö, êr̂ê: “Koa yè cuu pâr̂â, koa yè vi yö vè mii, koa yè pâr̂â, koa yè vië i vee, koa yè waa vè yaané yè dèxâ kâmö, pè kau pevaa xi-i mâ pâni-i.”» 20Na bör̂i aʼcëi yè-è na wi-ré, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gö rhau köiwaa röi pâr̂â kââ-ré, rhavûû mâ na gö mö ké yar̂i.» 21Na bör̂i rhîwir̂i-e na Ièsu, mâ méar̂i-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Rhaaxâ rö kââ ré yèri-a rö pwar̂a-i; wè vi, mâ vi rhöwöi pâr̂â nékwêêr̂ê-i, mâ nââ yè pâr̂â paxa rhauadè, nè yè mâ wii na ki-i lèèwi rö nékö. Bör̂i ua-nya mi na gèi.» 22Aè na kau yè-è na nô-ré, na bör̂i wê vi xar̂a yéé xi-e, wè, na pôr̂ô na pâr̂â nékwêêr̂ê-ê.

23Na bör̂i rhî vè rhédè na Ièsu, mâ êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü êr̂ê: «Na tâ cérè yè-r̂é paxa pôr̂ô na nékwêêr̂ê-r̂é na ké yè vi ru rö mwâcir̂i i Bâô.» 24Aè cér̂é wê cêrhö na pâi pa pâgür̂ü xè-i pâr̂â nô ré na êr̂ê na Ièsu. Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é tëë mwâr̂â na ce, êr̂ê: «Pâlè-nya, na dö tâ cérè yè-r̂é paxa tâ néwèi yè pâr̂â lèèwi na ké-r̂é vi ru rö mwâcir̂i i Bâô. 25Wè na ûr̂û nè yè tâvèr̂ii yè kaméla na ké yè vi ru rö mèö kaju, rai ké yè vi ru rö mwâcir̂i i Bâô i kâmö ré kigör̂ödiwi e.» 26Cér̂é bör̂i dö cêrhö vè kau, mâ vi tëvë waa vè rhaaxâ, êr̂ê: «Bör̂i wîr̂î ré yè tâwai ké yè mör̂u?» 27Aè na rhî tâwai-r̂é mâ êr̂ê: «Na da tâwai na kâmö, aè na pâr̂i rö Bâô, wè, na rhau pâr̂i Bâô na pâr̂â kââ wânii.» 28Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Tö rhûû, gèvé wê kâyâi pâr̂â kââ mâ vi ua-i.» 29Aè na aʼcëi na Ièsu êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, ö kâmö ré yè kâyâi wêê mwâ, mâ néparii xi-e, mâ pa béé ër̂i-e, mâ pâni-e mâ pevaa, mâ pâlè-è mâ döwö, na pûû-é na gènyâ, mâ pûû-é na vi rherhî ka e, 30wè nè yè cëi ré rèi nédaa xina ka vi kwéjî rai kanii kâmö kâmö, rö-i pâr̂â wêê mwâ, mâ néparii, mâ béé ër̂i, mâ pâni, mâ pâlè-è, mâ döwö, xar̂a bar̂ee kôjuwaa, aè tèi ka tö yawi ka yè pwa mi, wè nè yè cëi mör̂u ka da tâwai yèri. 31Aè bör̂i pa pôr̂ô paxa baayê wè cér̂é mâ vi rhaadè, mâ paxa vi rhaadè wè cér̂é mâ baayê.»

Na Êr̂ê Vè Pèkarir̂i Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mat 20.17-19; Luk 18.31-34

32Cér̂é wê tö wêyê, mâ tèi vi na Iérusalèm, na bör̂i vâr̂â baayêr̂î-r̂é na Ièsu. Aè cér̂é wê vi rhèè, mâ vi ua-è xar̂a bar̂a. Na bör̂i pa vèâi mi pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u na ce, mâ rhavûû ké yè êr̂ê vèa yè-r̂é pâr̂â kââ ré yè pwa yèr̂i-e. 33Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é: «Tö rhûû, gèré vi rua na Iérusalèm, aè é yè kâyâi o i kâmö yè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö mâ pa yu ga, 34mâ cér̂é mâ rhôôr̂u-é yè mé, mâ kâyâi-e yè pâi pa dö töö, mâ cér̂é yè rhônô i-e mâ yiwâr̂i ö-è mâ kurhauʼ-é, mâ yö vè mii-e. Aè nè mâ mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.»

Vi Pëër̂ii Ioané Mâ Iakobo

Mat 20.20-28

35Cur̂u bör̂i pwa yèr̂i-e na Iakobo mâ Ioané, dulè Zébédaio, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gövu rhî vè e cè gèi waa ö kââ-ré gövu yè pëër̂ii yè-i.» 36Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na ce, êr̂ê: «Jië na kââ ré göu bar̂i yè?» 37Cur̂u aʼcëi êr̂ê: «Nââ yè-vu cè ki gövu cuè rö ékar̂a i é gaamëë na dèxâ mâ rö ékar̂a i é dara na dèxâ rö rhîrhér̂é xi-i.» 38Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na Ièsu, êr̂ê: «Göu da tâwai nô né ké vi pëër̂ii xi-u. Nè yè ö pâr̂i cè göu wâyö rö-i mwâ wâyö ré gö wâyö? Mâ yè batiyi-u rö-i batiyi ré é batiyi-nya i?» 39Cur̂u bör̂i êr̂ê: «Na pâr̂i-vu.» Aè na aʼcëi na Ièsu êr̂ê: «Göu yè wê wâyö rö-i mwâ wâyö ré gö wâyö, mâ é yè batiyi-u i batiyi ré é batiyi-nya i, 40aè ké yè cuè xi-u rö-i ékar̂a-nya é gaamëë, mâ ékar̂a-nya é dara, wè na da pâr̂i-nya na ké yè nââ, aè é yè nââ rö yè pâr̂â kâmö ré é kâ vè tö vâ vè ké-r̂é.»

41Cér̂é wê pwêr̂ê na pâi pa pârör̂ö, cér̂é bör̂i rhôê i Iakobo mâ Ioané. 42Na bör̂i aʼyè-r̂é na Ièsu mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Gëve tâwai êr̂ê, cér̂é ré yè tâ néxâi ké yè târ̂î xé-r̂é névâ, wè cér̂é câwâ rö-i mör̂ö, aè cér̂é winô bar̂ee rö-i mör̂ö na cér̂é pâr̂â ör̂ökau pa béé-r̂é. 43Nè yè da ûr̂û-ré rö pwar̂a-ve. Ö kâmö ré bar̂i kau rö pwar̂a-ve, na e na ki kâmö yar̂i xe-ve na ce; 44aè ö kâmö ré bar̂i baayê rö pwar̂a-ve, na e na ki pugèwè-è na ce vè kâmö êê yavia rö pwar̂a pâr̂â kâmö. 45Wè na da pwa bar̂ee na o i kâmö cè ki wii na kâmö yar̂i xi-e, aè nè yè dè kâmö yar̂i na ce, mâ nââ mör̂u xi-e pè cöö pâr̂â kâmö pa pôr̂ô.»

Na Pè Mör̂u Bartiméo Ka Bwi Na Ièsu

Mat 20.29-34; Luk 18.35-43

46Na wê pwa rö Iériko na Ièsu. Na wê vi rua xè-i tëë, cér̂é pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ ba pa pôr̂ô, na bör̂i wê cuè rö arher̂e wêyê na o i Timéo wè Bartiméo, kâmö ka bwi, nêr̂ê-ê na ké yè ânââ. 47Na wê pwêr̂ê êr̂ê, Ièsu, wi xè Nazarèt, na bör̂i rhavûû ké aʼvè kau mâ êr̂ê: «O i David mwêê, Ièsu, méar̂i-nya!» 48Cér̂é bör̂i kurher̂e yè-è na pâr̂â paxa pôr̂ô cè ki tâwâdê, aè na yër̂ëi vè mör̂ö vidii «O i David mwêê, méar̂i-nya.» 49Na bör̂i tömâ na Ièsu, mâ êr̂ê: «Aʼyè-è mi.» Cér̂é bör̂i aʼyè mi kâmö ka bwi, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Mör̂ö na gèi, tömâ rua, wè na aʼyè-i.» 50Na bör̂i cùù virai pè yakôwîî-e, mâ cê tömâ rua mâ vi pwa yèr̂i Ièsu. 51Aè na êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Ö jië ré gè rhî vè e cè göi waa vè ki-i?» Na bör̂i aʼcëi na wi ka bwi, êr̂ê: «Raboni, ökââ nô né ka vi pur̂â éé, cè göi wê rhî!» 52Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Wê vi, wè na pè mör̂u-i na tâ néwèi xi-i.» Na bör̂i wê rhî vè udâ mâ vi ua Ièsu rö wêyê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index