Foirm chuardtha

Luc 18

Yeyèè Né Bwè Jâmé Mâ Kâmö Ka Vi Rhôôr̂u

1Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu dèxâ yeyèè, cè ki mâ da yör̂a rai ké yè pwaér̂ö. 2Na êr̂ê, êr̂ê: «Ökâré dèxâ kâmö ka vi rhôôr̂u nô rö dèxâ népèè névâ, kâmö ka da bar̂a yè Bâô mâ ka da waa e yè kâmö. 3Aè na tö népèè névâ-ré bar̂ee na dèxâ bwè jâmé, aè na bâ ka pôr̂ô vi pwa yèr̂i-e na bwè-ré mâ êr̂ê: “Kâ vè târi vi rhîaa yè-nya.” 4Na bör̂i bâ viö na wi-ré tèi pâr̂â nédaa-ré é. Bör̂i tèi nédèè, na vi êr̂ê rö pwéé-é na ce, êr̂ê: “Gö da bar̂a yè Bâô, mâ gö da waa e yè kâmö, 5aè gö yè dè kâ vè târi nô yè bwè jâmé-a, wè na kâ vè gë-nya, koa wè-nya vi muiaa xè-i ké bâ bëia xi-e yè-nya.”» 6Na bör̂i köiwaa na Ör̂ökau, êr̂ê: «Pwêr̂êwaa na gëve ké êr̂ê i kâmö ka vi rhôôr̂u nô ka da târi na câwâ xi-e. 7Ö jië, nè yè da rhôôr̂u vè târi na Bâô yè pâr̂â kâmö ré na pâbir̂i-r̂é, paxa aʼyè-è rèi bwê mâ daa, aè nè yè yidöö rai aʼcëi yè-r̂é na Bâô ra? 8Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè yè kâ vè târi vi bèr̂éé yè-r̂é. Aè nè yè wê pwa na O i kâmö, ö jië, nè yè pwa yèr̂i vi tâ néwèi rö-a rö bwêê jë ra?»

Yeyèè Né Farésaiö Mâ Télöna

9Na êr̂ê bar̂ee yeyèè-a yè bör̂i kâmö paxa dè tâ néwèi rö yè-r̂é, mâ tâ néxâi êr̂ê, cér̂é târi, aè cér̂é rhî vè döwi bör̂i kâmö. 10«Cur̂u vi na mwâ ka ar̂ii na kaar̂u kâmö na ka pwaér̂ö. Na farésaiö na dèxâ, aè télöna na dèxâ. 11Na bör̂i tömâ rua na wi farésaiö mâ dè pwaér̂ö vè ki-e ûr̂û-â, êr̂ê: “Bâô mwêê, gö ëi yè-i, wè gö da virù vèr̂i bör̂i kâmö paxa pâr̂â, mâ téé na câwâ xé-r̂é, mâ paxa waa nô ka yaané, mâ gö da ûr̂û bar̂ee télöna-â. 12Gö kaar̂u tö mêr̂ê rèi néjêr̂ê ar̂ii, aè gö nââ pè pârör̂ö xè-i pâr̂â nékwêêr̂ê-nya.” 13Aè na tö vi vèr̂i rai na télöna, na da tö komwââda rua na nékö, na bör̂i dèi pèè wâ-ê, mâ êr̂ê: “Bâô mwêê, méar̂i-nya, wè gö kâmö ka yaané!” 14Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ na wê vi na kâmö-a na wêê mwâ xi-e, aè é aʼvè târi-e rai dèxâ. Wè é yè pè yar̂i kâmö ré pè kau-é, aè é yè pè kau kâmö ré pè yar̂i-e.»

Na Aʼvui Pâr̂â O Yar̂i Na Ièsu

Mat 19.13-15; Mar 10.13-16

15Cér̂é bör̂i rhiè mi yè Ièsu pâr̂â o yar̂i cè ki paxè-r̂é na ce, aè cér̂é tö rhûû-r̂é na pâi pa pâgür̂ü mâ aʼrhua-r̂é. 16Na bör̂i aʼyè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Kâyâi-r̂é mi ua-nya pâr̂â pâô yar̂i, aè koa yè aʼrhua-r̂é; wè nè yè ké-r̂é na mwâcir̂i i Bâô paxa ûr̂û-r̂é. 17Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, kâmö ré yè da cëi mwâcir̂i i Bâô ûr̂û o yar̂i, wè nè yè da vi ru rö-i na ce.»

Kâmö Ka Kigör̂ödiwi

Mat 19.16-30; Mar 10.17-31

18Na bör̂i ërëwaa-è na dèxâ ka vi winô, êr̂ê: «Ka vi pur̂â ka e mwêê, jië na nêr̂ê-nya ré gö yè waa cè ki wii na mör̂u xi-nya ka yè da tâwai yèri?» 19Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Xi-yé ré gè êr̂ê gö kâmö ka e? Wè, na yèri kâmö ka e, aè, Bâô rhar̂i rö. 20Gè dè tâwai pâr̂â mââyöö, êr̂ê: “Koa yè waa nô ka yaané, koa yè vi yö vè mii, koa yè pâr̂â, koa yè vië i vee, pè kau pevaa xi-i mâ pâni-i?”» 21Na bör̂i êr̂ê na ce êr̂ê: «Gö wê köiwaa röi pâr̂â kââ-ré rhavûû mâ na gö mö ké yar̂i.» 22Na pwêr̂ê nô ré na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Rhaaxâ r̂ö kââ ré yèri rö pwar̂a-i; wè vi rhöwöi pâr̂â nékwêêr̂ê-i, mâ vi wii yè pâr̂â pa rhauadè, nè yè mâ wii na ki-i lèèwi rö nékö. Bör̂i ua-nya mi na gèi.» 23Na wê tö pwêr̂ê pâr̂â nô-ré, na bör̂i yéé na wêê nénââ xi-e xè-i ké kâmö ka kigör̂ödiwi vè kau xi-e. 24Aè na tö rhûû-é na Ièsu na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Na kau na nêr̂ê kâmö ka kigör̂ödiwi e né ké yè vi ru rö mwâcir̂i i Bâô. 25Üüwa, na tâvèr̂ii yè kaméla na ké yè vi ru rö mèö kaju, aè na cee yè kâmö ka kigör̂ödiwi e na ké yè vi ru rö mwâcir̂i i Bâô.» 26Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâr̂â kâmö pa pwêr̂ê, êr̂ê: «Wîr̂î ré tâwai ké yè vi na ka mör̂u?» 27Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Pâr̂â kââ ré wânii, wè na da tâwai na kâmö, aè na tâwai na Bâô.» 28Na bör̂i êr̂ê na Pètèru, êr̂ê: «Tö rhûû, gèvé wê kâyâi röi pâr̂â wêê mwâ xé-vé mâ ua-i.» 29Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Gö êr̂ê yè-ve avâr̂i êr̂ê, ö kâmö ré kâyâi röi mwâ xi-e mâ bwè xi-e, mâ pâr̂â pâvâdii-e, mâ pevaa mâ pâni-e, mâ pâr̂â pâlè-è vè ki mwâcir̂i i Bâô, 30wè nè yè mâ cëi pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé rö-i cî kani-â, aè rö-i cî kani waavi, wè nè yè mâ cëi mör̂u ka yè da tâwai yèri.»

Na Êr̂ê Vè Pèkarir̂i Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mat 20.17-19; Mar 10.32-34

31Na bör̂i aʼyè pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u na pwar̂a-è mâ êr̂ê: «Tö rhûû, gèré yè vi rua na Iérusalèm, aè, nè yè wê yexèvè na o i kâmö pâr̂â kââ ré cér̂é wê yu mâ na pâr̂â pérövéta. 32Wè é yè kâyâi-e yè pâi pa dö töö; cér̂é yè bör̂i rhônô xi-e, mâ kôjuwaa-è, mâ yiwâr̂i ö-è, 33mâ cér̂é yè kurhauʼ-é, mâ yö vè mii-e, aè nè yè mâ dè mör̂u tëë tèi pè karir̂i nédaa.» 34Cér̂é bör̂i da rhîâgür̂ü pâr̂â kââ-ré; na ûr̂û mêr̂ê aʼ ka tö yêr̂ê yè-r̂é, mâ cér̂é da tâ pâgür̂ü pâr̂â nô-né.

Na Pè Mör̂u Rha Ka Bwi Na Ièsu

Mat 20.29-34; Mar 10.46-52

35Na bör̂i vi vè ubwa i Iériko na Ièsu. Aè na cuè rö arher̂e wêyê na dèxâ kâmö ka bwi ka vi ânââ. 36Na bör̂i tö pwêr̂ê gu né vâr̂â ka kau, na bör̂i ërëwaa êr̂ê: “Ö jië-a?” 37É bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê, Ièsu, wi xè Nazarèt ré vâr̂â. 38Na bör̂i aʼ mâ êr̂ê: «Ièsu, o i David mwêê, méar̂i-nya!» 39Aè pâr̂â kâmö ré vi baayê, wè cér̂é aʼrhua-è cè ki tâwâdê, na bör̂i aʼvè kau rua, êr̂ê: «O i David mwêê, méar̂i-nya!» 40Na bör̂i tömâ na Ièsu mâ vi tùr̂ù yè na ka pè xi-e mi, 41na bör̂i wê pwa, na bör̂i ërëwaa-è, êr̂ê: «Ö jië ré gè rhî vè e cè göi waa yè-i?» Na bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, cè göi wê rhî.» 42Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Gè wê rhî, gè wê mör̂u xè-i tâ néwèi xi-i.» 43Na bör̂i wê rhî vi udâ mâ ua-è, mâ aʼvè e Bâô, cér̂é bör̂i tö rhûû na pâr̂â kâmö wânii cér̂é bör̂i pè kau Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index