Foirm chuardtha

Actes 18

Paulo Rö Korénito

1Kor 1.1-9; 2.1-5; 4.12; 2Kor 11.5-12; 12.12,13

1Tèi nédèè pâr̂â nô-ré, na bör̂i vi xè Aténa na Paulo mâ pwa rö Korénito. 2Na bör̂i tö rhûû dèxâ kâmö xè Juda néé-é na Akila, é ër̂i-e rö Ponoto, aè na mö ké pwa mi xè Itali, cur̂u bwè xi-e Pisila, wè na waa mââyöö na Kélaudia êr̂ê, cér̂é rhau tömâ rua xè Roma na pâr̂â pâi xè Juda. Na bör̂i vi kwéyëër̂i-r̂u na Paulo. 3Na bör̂i tö cér̂é xè-i ké waa xi-e nêr̂ê ka dö virù vèr̂i nêr̂ê-r̂u; wè nêr̂ê-r̂é na ké rhu pâr̂â mwââ mwââlöö. 4Aè na tëvë na ce rö mwâ waa ar̂ii tèi pâr̂â ar̂ii, na bâ wapaur̂u pâi xè Juda mâ pâi xè Éléni.

5Cur̂u bör̂i pwa na Silas mâ Timotéo mi xè Makédonia, na bör̂i oè pwéé Paulo na ké yè ye vè avâr̂i vè mör̂ö yè pâi xè Juda, êr̂ê, Ièsu rö Kérisö. 6Cér̂é bör̂i wê rhî pèr̂è-è na pâi xè Juda mâ aʼvè yaané-é, na bör̂i rhùr̂ùù pâr̂â mêr̂ê-ê yè-r̂é na Paulo, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki bèi tëë ö gwâ-ve na war̂a xe-ve! Na yèri ki-nya xè-i, aè wê rhavûû xina, gö yè vi wa pâi pa dö töö.» 7Na bör̂i vi rua xè-i na ce, mâ vi ru rö mwâ i dèxâ kâmö ka bar̂a yè Bâô, néé-é na Iuséto, wè na tö pavia ö mwâ waa ar̂ii na mwâ xi-e. 8Aè wi-a Kérisépa, ka vi târ̂î mwâ waa ar̂ii, wè na tâ néwèi yè Bâô cér̂é pâr̂â pâ ker̂e-é. Aè cér̂é pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â kâmö xè Korénito ré wê tö pwêr̂ê Paulo mâ tâ néwèi, é bör̂i wê batiyi-r̂é.

9Na bör̂i êr̂ê na Ör̂ökau yè Paulo rö-i ngërhûû rèi bwê, êr̂ê: «Koa yè bar̂a na gèi; aè wè tëvë, koa yè tâwâdê, 10wè gö tö pwar̂a-i, aè nè da tâwai ké yè waa vè yaané-i na dèxâ kâmö, wè na kau na ba xi-nya rö névâ-â.»

11Aè na rhaaxâ nédö mâ kanii na ma rhaaxâ var̂ui xi-e rö ka tö-i, mâ aʼpâgür̂ü yè-r̂é nô i Bâô. 12Rèi nédaa ré na wê vi winô rö névâ rö Akaia na Galio, cér̂é bör̂i rhau ua Paulo rhaaxâ r̂ö wêê nénââ na pâi xè Juda, mâ yörhèè-è na kaa per̂e né vi rhôôr̂u, 13mâ êr̂ê: «O wi-a, wè na bâ tëvë wapaur̂u pâr̂â kâmö cè ké-r̂é mâ pwaér̂ö yè Bâô rö-i dèxâ wêyê ka da virù vèr̂i mââyöö.» 14Na bör̂i yè mö ké cî néwâ-ê na Paulo cè ki tëvë, na bör̂i êr̂ê na Galio yè pâi xè Juda, êr̂ê: «Pâr̂â kâmö xè Juda éé, nè wii na nô ka téé mâ veevee, na bör̂i târi na gö yè pwêr̂ê-ve. 15Aè na wii na vi caa rö-i pâr̂â nô, mâ pâr̂â néé, mâ pâr̂â mââyöö xe-ve, gëve mâ dè vi tâwai na gëve, aè gö da bar̂i ka vi kâ vè târi pâr̂â kââ-ré.» 16Na bör̂i yayâwâ-r̂é na ce xè kaa per̂e né vi rhôôr̂u. 17Cér̂é bör̂i tâ tuwir̂i Soséthèni, kâmö ka vi târ̂î mwâ waa ar̂ii, na pâr̂â pâi xè Juda, mâ kujir̂è-è rö némèè kaa per̂e né vi rhôôr̂u. Aè na rhî vè döwi pâr̂â nô-ré na Galio.

Na Rhöö-è Tëë Na Paulo Na Anétioka

Apos 21.23-36; 20.16; 14.26

18Na cuè rö-i bar̂ee na Paulo tèi pâr̂â nédaa ka pôr̂ô, na bör̂i yeaa pâi pâ kaavèâi, mâ lèè xè-i na Suria, cér̂é Pisila mâ Akila, aè na wê péö gwâ-ê rö Kénékéré, wè, pètâbâ né dèxâ vi kîbô xi-e. 19Cér̂é bör̂i pwa rö Éféso, na bör̂i tâ kâyâi-r̂u rö-i. Na bör̂i vi ru rö mwâ waa ar̂ii na ce, mâ vi tëvë cér̂é pâi xè Juda. 20Cér̂é bör̂i aʼrhua-è cè ki cuè vè mwââ wîr̂î rö pwar̂a-r̂é; na da bör̂i cëi nô xé-r̂é. 21Na bör̂i yeaa-r̂é, mâ êr̂ê: «Gö yè mâ dè mi tëë wa-ve na ki rhî vè e na Bâô.» Na bör̂i lèè vi xè Éféso. 22Na bör̂i wê cir̂i rö Kaisaréa, na bör̂i vi rua na Iérusalèm na ka nôâ pâr̂â ékalésia, na bör̂i vi ria na Anétioka. 23Aè na wê pôr̂ô na pâr̂â nédaa né tö-i xi-e, na bör̂i vi xè-i, mâ rhâwaa köiwaa névâ rö Galatia mâ Férugia, mâ na nââ mör̂ö yè pâr̂â pâ kaavèâi.

Apolo Rö Éféso Mâ Rö Korénito

Apos 15.41; 16.4-6; Mat 13.12; 1Kor 3.4-8

24Na bör̂i pwa rö Éféso na dèxâ kâmö xè Juda, néé-é na Apolo, é ër̂i-e rö Alésanédia, kâmö ka tâwai vi vaa, mâ ka gaamëë rö-i pèci ar̂ii. 25Na wê tâwai-e wêyê i Ör̂ökau, mâ na wê pixê aau na pwéé, na bör̂i tëvë mâ aʼpâgür̂ü e pâr̂â nô né Ièsu, aè na wê rhîâgür̂ü rö nô né vi batiyi i Ioané. 26Na bör̂i rhavûû na ce ké yè tëvë ayöru rö mwâ waa ar̂ii. Cur̂u bör̂i wê tö pwêr̂ê-ê na Akila mâ Pisila, cur̂u bör̂i aʼyè-è mâ pèri vèa e yè-è nô né wêyê i Bâô. 27Aè na rhî vè e na ce ké yè vi na Akaia, cér̂é bör̂i pè mör̂ö-è na pâi pâ kaavèâi mâ yu pèci yè pâi pa pwêr̂êwaa, cè ké-r̂é cëi-e. Na bör̂i wê pwa na ce, na bör̂i wê nââbéé vè kau pâi paxa tâ néwèi rö-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô. 28Wè na bâ mör̂ö na ce rö ka vi caa-r̂é cér̂é pâi xè Juda rö némèè pâr̂â kâmö, mâ pèri vèa vè târi rö-i ka yu mâ', êr̂ê, Ièsu, wè Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index