Foirm chuardtha

1 Thessaloniciens 2

Wakè I Paulo Rö Tèsalonika

1Gëve tâwai, wè pa kaavèâi-vé, êr̂ê, na wê da vi bwir̂i na ké pwa xé-vé rö pwar̂a-ve. 2Wè tèi nédèè ké wê kôjuwaa-ve rö névâ rö Filipi, ûr̂û ké dè tâwai xe-ve, gèvé bör̂i vi xar̂a tâ néwèi yè Bâô xé-ré, mâ vi vaa i mör̂ö vi rherhî rö néjêr̂ê pâr̂â mârhër̂ë. 3Wè na da kavèè vi vaa xé-vé na vi mür̂ü, mâ vi tâ néxâi ka téé mâ veevee. 4Aè na ki dè tâ néxâi-ve na Bâô cè ki kâyâi yè-ve vi rherhî xi-e, gèvé bör̂i vi na ka vi vaa i, na da kââ cè gèvé e yè kâmö, aè na dè e yè Bâô, ré dâwaa wêê nénââ xé-ré. 5Wè gëve tâwai êr̂ê, na yèri rö-i ka vi pur̂â xé-vé, ka yè êr̂ê pè pè kau-vé, mâ pè tâ néxâi dèxâ vi wêêgûr̂û ka téé. Na ye vè avâr̂i-nya na Bâô. 6Ké yè pè kau-vé i kâmö, wè gèvé da mèyè rai-ve mâ rai dèxâ kâmö. 7Na wê pâr̂i-vé xè-i ké aposetolo i Kérisö xé-vé, ké yè tâ néxâi ké yè vi winô, aè gèvé bâ vi xar̂a kièo rö pwar̂a-ve. Na dö yamaiwaa pâlè-è na bwè ka vi pè ji-ré, 8na bör̂i virù na vi méar̂i xé-vé yè-ve, nè yè bör̂i wê dè e yè-vé cè ki nââ yè-ve, na da vi rherhî i Bâô rö, aè mör̂u xé-vé bar̂ee, xè-i dö wêê nénââ xé-vé. 9Gèvé tâ néxâi tëë, pâ kaavèâi-vé, pâr̂â nêr̂ê-vé mâ bwêêpë xé-vé: gèvé vi vaa i yè-ve vi rherhî i Bâô na gèvé bâ wakè rèi bwê mâ daa cè ki da yéé yè dèxâ rai-ve.

10Gëve tâwai ye vè avâr̂i-nya mâ Bâô bar̂ee, êr̂ê, na wê ar̂ii, mâ târi mâ na wê da vi teyâ na câwâ xé-vé yè-ve paxa tâ néwèi. 11Gëve wê tö rhûû êr̂ê câwâ xé-vé yè-ve vidù, na wê ûr̂û câwâ i dèxâ pevaa yè pâr̂â pâlè-è, 12mâ gèvé bâ pè aʼ-ve, mâ pè mör̂ö-ve, mâ wapaur̂u-ve, cè ke-ve vi xar̂a ké waa ka pâr̂i Bâô, ré aʼyè-ve yè mwâcir̂i xi-e mâ rhîrhér̂é xi-e.

13Tö ökâré, gèvé da tâ mui rai ëi yè Bâô, wè gëve cëi nô ka ar̂ii ré gèvé vi vaa i yè-ve, gëve bör̂i da cëi ûr̂û nô i kâmö, aè gëve cëi ye vè avâr̂i, êr̂ê, nô i Bâô rö. Dè nô xi-e ré rhèvar̂ai-e vè awir̂è rö xe-ve paxa tâ néwèi. 14Pa kaavèâi éé, gëve wê vi pè vi cir̂i pâ Ékalésia i Bâô, rö-i Ièsu Kérisö paxa tö Juda, wè gëve tö bwêêpë xè-i pâ ker̂e-ve, na virù vèr̂i cér̂é ré wê bwêêpë xè-i pâi xè Juda. 15Cér̂é wè pâi xè Juda ré wê yö vè mii Ièsu, mâ pâ pérövéta, mâ kôjuwaa-ve, mâ cér̂é da e yè Bâô, mâ cér̂é rhîaa i pâr̂â kâmö. 16Cér̂é aʼrhua-vé rai vi pur̂â xé-vé yè pâr̂â bâ wânii vè pè mör̂u-r̂é. Na bör̂i dö rhâri na dâ né nô ka yaané xé-r̂é, aè na bèi ö-r̂é na vi rhôê i Bâô cêmè rö léé.

Rhî Vè E I Paulo Cè ki Tö Rhûû Tëë Pâi Xè Tèsalonika

17Aè pâ kaavèâi-vé, gèvé tö vidù xina rö-i kar̂ö, na da rö-i wêê nénââ. Na bör̂i wê kau na rhî vè e xé-vé ké yè vi bèr̂éé na ka tö rhûû-ve. 18Gèvé bör̂i waa cè gèvé vi pwa yèr̂i-ve, tèi dèxâ mâ tèi dèxâ, gö dè waa ûr̂û-ré na gènyâ Paulo, aè na bâ aʼrhua-vé na Satana. 19Wè âri ka vi târ̂î xé-vé, mâ vi or̂o xé-vé, mâ bwaar̂a né rhîrhér̂é xé-vé? Na wêr̂êi, na da gëve ré ûr̂û-ré rö némèè Ör̂ökau xé-ré Ièsu, rèi nédaa né ké yè pwa xi-e mi? 20Üüwa, dè gëve ré rhîrhér̂é xé-vé mâ vi or̂o xé-vé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index