Foirm chuardtha

ܡܬ‌ܝ 20:23

23ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܡ̣ܢ ܟܵܣܝܼ ܗܲܪ ܒܸܬ ܫܵܬܹܝܬܘܿܢ، ܘܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܵ‌ܐ ܕܒܝܼܘܼܗ̇ ܦܵܝܫܹܢ ܥܡܝܼܕܵܐ ܒܸܬ ܥܵܡܕܝܼܬܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܬܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܝܼ ܘܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ ܠܹܐ ܐܵܢܵܐ ܝܵܗܒܹܢܵܗ̇، ܐܸܠܵܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܵܐ ܝܘܼܗܒܹܠܬܵ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܗܘܼܕܸܪܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܡ̣ܢ ܒܵܒܝܼ.“