Foirm chuardtha

ܠܘܩܐ 12:3

3”ܣܵܒܵܒ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܚܸܫܟܵܐ ܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ، ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܫܡܝܼܥܵܐ ܒܒܲܗܪܵܐ، ܘܡܸܢܕܝܼ ܕܒܟܘܼܚܝܵܬܹ̈‌ܐ ܓܵܘ ܢܵܬܝܵܬܹ̈‌ܐ ܦܲܛܦܸܛܝܼܬܘܿܢ، ܥܲܠܔ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬܹ‌ܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܟܪܸܙܵܐ.