Foirm chuardtha

Lulkavq 9

Yeiqsul gaqkhoel tsel-nvq gaq bhai khoel gai-aivq-a nail ganl

1A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul gaqkhoel tsel-nvq gaq bhai khul khi, neivq iqsanl bhai the dov nia dai maqkhaiq, nal nail goel nail juq bhai lav meeq bhiq nia dai maqkhaiq, aqyu juq bhai bhaqaoq bivq-a nail ngaol. 2Miqyail Milkhaoq nail ganl cavq bhiq dai maqkhaiq, nal nail juq bhai lav meeq nia dai, aivq aqyu juq bhai khoel gai-aivq-a nail ngaol. 3Yeiqsul ge nail: “Gailphail nail haqbhoil teevq phaq-ail thaq oil-aivq. Joiqniovq, phalthaoq, jaqjaq daoldaol khi mail phul iqsanl, thaq oil-aivq. Phailkhaoq nvq keiv iqsanl thaq oil-aivq. 4Nuljuq ilkhaol khul il bhai dav ail khi ngaol-aoq, meenq al meenq nee maq dov ail-u kev dai, al il bhai jaol yaoq. 5Nuljuq meenq al meenq nee mail dov ail-u phao, nuljuq bhai maq hav lavq-a nail tsaol-aq nail laiq nail tsa nail phaq bhi dov lal khi, salkhil pevq dai, aqkhil pavq-uvq khe khaqlail naoq khal-ail ceevq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 6Alheel ngel-i mail, aqyu juq dov ail khi, teevq gu nee teevq gu lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq cavq bhiq ail-a nail ngaol. Khal ail kev-a nail dao bhai, nal nail goel nail tsaol-aq bhai lav meeq bhiq-a nail ngaol.

Heiqlol Aqgilpav neq, Yeiqsul khaq sil gaq dai, maq heeq nia-ail

7Alhai pevq lal thailthaiq nail bhai, Gaqliqlail milkhaoq bhai uvthaiq nail heeqphaq Heiqlol Aqgilpav ya gaiq-u phao, aivq teevq peivq-ail noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, “Ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq gaoq doevq kovq lal thaq nail niil” dai, tsaol-aq teevq pav ganav juq ge nail ngaol. 8Teevq pav ganav juq ge nail neq: “Eillilya dov lal thaq nail niil” dai, ge nail ngaol. Teevq pav ganav juq ge nail: “Aivq neq, aq-u khe Miqyail nail haqbhoil gedan nail teevq gaq ganav gaoq doevq kovq lal thaq nail niil” dai iqsanl, ge nail ngaol. 9Heiqlol ge nail: “Ngal Yaolhaq nail uqhuq tsilceiv-a nail ngaol. Niidai phaq-ail nl nail hal nail ganl, ngal ya gaiq-a nail tsaol-aq niil gaq, khaq sil gaq meeq” dai, ge ge-ail, Yeiqsul bhai moel movq deedee nail ngaol.

Tsaol-aq ngaq hinl gaq bhai bhi jaq-a nail ganl

10Aq-u phao, Yeiqsul-i mail khoel gai-aivq-a nail gaqkhoel al juq kovq lal khi, aqyu juq-i mail khal nl khal hal-a nail ganl juq, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul aqyu juq bhai taivq-ail khul khi, Bheiqjeildaq dai khul nail meenq bhai ail-a nail ngaol. 11Tsaol-aq munl munl ma al juq, Yeiqsul Bheiqjeildaq nail meenq bhai ail nail dai, heeq nia-u phao, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. Aivq aqyu juq bhai hav khi, Miqyail Milkhaoq nail ganl cavq bhiq khi, lav meeq bhiq heeq phaq-ail tsaq nail juq bhai, lav meeq bhiq-a nail ngaol.

12Nqkivq kivq lee-u phao, gaqkhoel tsel-nvq gaq aivq jaol nail bha lal khi, “Tsaol-aq munl munl ma niil juq, julgu bhai maqkhaiq, jaolkhaoq jaollaoq bhai maqkhaiq, yavq ail khi jaqjaq daoldaol ul jaq ail nia dai, aqyu juq bhai bhi kovq ail yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, niilniai neq, haqtsoiq niil” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

13“Nuljuq aqyu juq bhai bhi jaq yaoq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. Aqyu juq ge nail: “Tsaol-aq niidai nail haqbhoil nvjuq jaqjaq daoldaol maq ul ail haq neq, nvjuq khaqmul ngaq heeq khi mail delgil nvq maol aol-ail teevq-eel ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 14Yaqyov-aq taivq-ail ngaq hinl gaq niidai bhee nail ngaol. “Tsaol-aq niidai bhai teevq munl ngaq tsel gaq ngaq tsel gaq dai, bhi jaoldeel yaoq” dai, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 15Yaqlaol juq iqsanl, Yeiqsul-i mail ge nail khe-ai tsaol-aq iqsanl bhai bhi jaoldeel-u phao, aqyu juq iqsanl mail, jaoldeel-a nail ngaol. 16Yeiqsul khaqmul al ngaq heeq khi mail delgil al nvq maol oil-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aivq nqtavq phao gaollel khi, Miqyail bhai tsiqeeq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, khaqmul al ngaoqpav khi, “Tsaol-aq niil juq nail sivtavq bhai tsiqthaq-ail bhiq yaoq” dai, ge bhiq khi mail, yaqlaol juq bhai tsiq bhiq-a nail ngaol. 17Tsaol-aq iqsanl mail teevq bov ya jaq-a nail ngaol. Maq jaq gil-ail jaiq lal-a nail juq gov kovq daiq-u phao, pheeqdeel nee tsel-nvq deel gov bhee-a nail ngaol.

Yeiqsul neq, khaq sil gaq

18Teevq n neq, Yeiqsul teevq gaq taivq-ail geeqlaoq hal-u phao, yaqlaol juq iqsanl aivq nee mail jaol nail ngaol. Aq-u phao, “Tsaol-aq yaq ngaq bhai khaq sil gaq dai, ge nail-aiq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai naldaiq bhiq-a nail ngaol.

19“Tsaol-aq teevq pav ganav juq naoq bhai, ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq niil dai, ge nail ngaol. Teevq pav ganav juq neq, Eillilya niil dai, ge khi teevq pav ganav juq neq, aq-u khe Miqyail nail haqbhoil gedan nail teevq gaq ganav gaoq doevq kovq lal thaq nail niil dai, ge nail ngaol” dai, aqyu juq ge kovq bhiq-a nail ngaol.

20“Nuljuq thoil, ngaq bhai khaq sil gaq dai, ge nail-aiq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai naldaiq-u phao, “Naol neq, Miqyail nail Khali ngaol” dai, Bheiqtuvluv ge kovq bhiq-a nail ngaol.

Tsaol-aq nail Yaqyov neq, deeq heivq nail bhai ya daq nail ngaol

21“Ganl niil teevq gaq bhai iqsanl thaq ge bhiq dei-eiq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai daoq mailma-ail bivq-a nail ngaol. 22Al ovqtavq aivq ge nail: “Tsaol-aq nail Yaqyov neq, maodai phaq ya daq deedee nail ngaol. Aqivq aqtsu juq, Philma juq khi mail aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq aivq bhai khaonq ha nail ngaol. Aivq neq, deeq heivq nail bhai ya daq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, hail n bhee lal haq neq, aivq gaoq doevq kovq lal naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yovqgavq nail lavqyavq yovqgavq ya bavq nail ngaol

23Al ovqtavq, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Tsaol-aq teevq gaq, ngaq nail haoqnao tsaothel lavq movq haq neq, yovqgavq nail neekhaol ya khaonq ha-ail ceevq khi, yaoq n yaoq n nee, yovqgavq nail lavqyavq yovqgavq bavq khi, ngaq nail haoqnao ya tsaothel lavq nail ngaol. 24Khul gaq maqkhaiq, yovqgavq nail doevq nail phaq yovqgavq bhi jel-ail movq haq neq, yovqgavq nail doevq nail phaq sunq-ail nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, khul gaq maqkhaiq, ngaq nail haqbhoil yovqgavq nail doevq nail phaq bhi sunq-ail haq neq, doevq nail phaq ya nail ngaol. 25Tsaol-aq teevq gaq ganav, miltsaq niil heeq heeq lao ya gil khi ngaol-aoq, aivq nail doevq nail phaq cov-ail sunq-ail haq neq, aivq nail haqbhoil khul nail ganl gaoq tsoiq nail-aiq. 26Tsaol-aq teevq gaq ganav, ngaq bhai maqkhaiq, ngaq nail daoq bhai maqkhaiq haqsil haq neq, Tsaol-aq nail Yaqyov iqsanl, aivq nail seiqleiq khaoqsail lavqkhoel nee maqkhaiq, Aqbhu Miqyail khi mail meeq nail haol nail nqtavq gaqkhoel nail seiqleiq khaoqsail lavqkhoel nee maqkhaiq, yavq kha lee-u phao, tsaol-aq al gaq bhai haqsil nail ngaol. 27Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Niilniai thulphaol-nvq thaq nail tsaol-aq teevq pav ganav juq, Miqyail Milkhaoq bhai maq ya moel-u kev dai, maq ya sil-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul nail maivphaoq khi mail aqgaq aqdoi phal lal-a nail

28Yeiqsul alhai ge gaq khi, eivq n niidai bhee lal-u phao, aivq Bheiqtuvluv, Yaolhaq khi mail Yaqkov bhai hevq khi, gaoqjaoq bha dav lai khi, geeqlaoq hal lai-a nail ngaol. 29Aivq geeqlaoq hal thailthaiq-u phao, aivq nail maivphaoq phal lal khi, aivq nail aqgaq aqdoi iqsanl phulleq dai, pevq lal khi mail aqbhaq bhaq deedee nail ngaol. 30Aq-u phao, tsaol-aq nvq gaq Yeiqsul nee mail daoq ge tsaoq nail ngaol. Al nvq gaq neq, Molseiq khi mail Eillilya ngaol. 31Tsaol-aq al nvq gaq seiqleiq khaoqsail aol nail lavqkhoel nee, Yeiqsul Yeiqlulsaqlaiq meenq bha ya sil nail ganl, aivq nee mail ge tsaoq pheeljaq thailthaiq nail ngaol. 32Bheiqtuvluv khi mail aivq nail aqtsaoq nvq gaq, maivtuv tuv thailthaiq nail ngaol. Aqyu juq geel lal-u phao, Yeiqsul nail seiqleiq khaoqsail bhai khi mail aivq nee mail thulphaol-nvq thaq nail nvq gaq bhai, ya moel-a nail ngaol. 33Tsaol-aq al nvq gaq Yeiqsul nee mail pav ail-u phao, Bheiqtuvluv Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail: “Heeqphaq-ol, ngadao niilniai jaol nail aqmeeq nial. Nvjuq yavqtsoel hail tsoel cov naol. Naoq nail haqbhoil teevq tsoel, Molseiq nail haqbhoil teevq tsoel khi mail, Eillilya nail haqbhoil teevq tsoel cov naol” dai, maq noeq maq mav-ail ge bhiq-a nail ngaol.

34Aivq alhai ge thailthaiq-u phao, nqdil aqyu juq bhai uvthaiq-ai thaq nail ngaol. Nqdil aqyu juq bhai uvthaiq-ai thaq-u phao, aqyu juq geesil-ai bhiq nail ngaol. 35“Tsaol-aq niil gaq neq, ngaq-i mail tsel dov-ai thaq nail ngaq nail Yaqyov ngaol. Aivq nail daoq naldaiq yaoq” dai, nqdil al nail lavqkhoel nee aqthel meel dov-ai leevq-a nail ngaol. 36Aqthel al meel dov-ai leevq gaq-u phao, Yeiqsul teevq gaq taivq-ail jaol nail bhai, aqyu juq ya moel-a nail ngaol. Aqyu juq-i mail ya moel-a nail ganl al juq, yanq yaq lao al nail lavqkhoel, aqyu juq teevq gaq bhai iqsanl maq ge bhiq dai, aqtsi tsu dai jaol-a nail ngaol.

Bhi bhaoqga nail yaqyov teevq gaq nail ganl

37Yaoq n yaoq, aqyu juq gaoqjaoq nee mail yavq kha lee-u phao, tsaol-aq munl munl ma aqyu juq bhai hav laq lal-a nail ngaol. 38Aq-u phao, tsaol-aq munl munl ma nail lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq teevq gaq khul khul-ail ge nail: “Saqlaq-ol, ngaq nail yaqyov bhai heldaiq lee lavq yaoq dai, ngal naoq bhai hal nail ngaol. Ngal yaqyov niil teevq gaq taivq-ail jaol nail ngaol. 39Aivq nail lavqkhoel bhai neivq aol khi, neivq aivq bhai nieivq thaiq-u phao, aivq teevq pov nee gul kav lal khi, bhi bhaoqga nail ngel-i mail, moeqthaoq nee khaqmevq bheelmevq dov lal-a nail ngaol. Neivq aivq nail lavqkhoel nee, khaq mao-ail maq dov ail nail nee ovqtavq, teevq pov ganav gaoq dov ail khi ngaol-aoq, aivq bhai mailma-ail khoeq bhiq jiovq bhiq deedee nail ngaol. 40‘Neivq the dov lee lavq yaoq’ dai, ngal naoq nail yaqlaol juq bhai hal khi ngaol-aoq, aqyu juq maq the dov nia-il” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

41Aq-u phao, Yeiqsul ge nail: “Niil yeel nail tsaol-aq juq-ol, nuljuq neema thaqtsaol nail neema maq aol nail nee ovqtavq, tsaq nail daol nail phaq bhai iqsanl, lav pov lav phal-il. Ngal nuljuq nee mail khaq mao kev dai, ya jaol-ai haq nail-aiq. Ngal nuljuq bhai khaq mao kev dai, ya ol-ai haq nail-aiq. Naoq nail yaqyov nia hel lavq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

42Yaqyov al gaq lal thailthaiq-u phao, neivq aivq bhai doeq ha gai khi, bhi bhaoq gaoq bhi ga lai-a nail ngaol. Yeiqsul neivq aqcavq al maol bhai khaq khi, yaqyov al gaq bhai lav meeq bhiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aivq nail aqbhu nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq-a nail ngaol. 43Aq-u phao, tsaol-aq iqsanl mail Miqyail nail eeq dee heel deedee nail bhaqaoq bhai ya moel khi, noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol.

“Ngal ya sil naol” dai, Yeiqsul gaoq ge nail ganl

Aivq-i mail khal nl nail juq bhai, tsaol-aq iqsanl mail noeq-u maq dov-ail pevq ail-u phao, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq bhai ge bhiq-a nail: 44“Daoq niil daoq bhai aqmeeq-ai naldaiq khi noeq thaq-ai yaoq. Tsaol-aq nail Yaqyov neq, tsaol-aq yaq nail aqlavq lavqkhoel-ai, av bhiq nail bhai ya daq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 45Aqyu juq daoq al daoq bhai maq naldaiq heeq nia-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq bhai maq bhi naldaiq heeq nia nail dai khi, oil-uvq-ai thaq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq ganl al, maq naldaiq tseq-ail.

Khaq sil gaq yu nee maqtsil eeq jaiq nail

46Aq-u phao, “Ngadao juq nail lavqkhoel khaq sil gaq yu nee maqtsil eeq jaiq nail-aiq” dai, yaqlaol juq teevq gaq nee teevq gaq, jil pheeljaq thailthaiq nail ngaol. 47-48Aqyu juq nail neema lavqkhoel bhai noeq thailthaiq nail al, Yeiqsul heeq nia nail ngel-i mail, yaqnoil teevq gaq aivq nail aqjail bhai hevq thaq khi mail, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Ngaq nail aqmil kov-uvq nee, yaqnoil niil gaq bhai hav-a nail tsaol-aq, ngaq bhai hav-a nail ngaol. Ngaq bhai hav-a nail tsaol-aq neq, ngaq bhai bhi lee lavq-a nail gaq bhai hav-a nail ngaol. Nuljuq nail lavqkhoel, yu nee maqtsil niil nail gaq, yu nee maqtsil eeq nail gaq pevq lal naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Ngadao bhai neejiav jiav nail phao maq jaol nail tsaol-aq, ngadao phao jaol nail ngaol

49“Heeqphaq-ol, tsaol-aq teevq gaq naoq nail aqmil bhai juq juq-ail, neivq bhai the dov nail bhai, nvjuq ya moel-a nail ngaol. Aivq neq, ngadao juq nail munl lavqkhoel bhai maq aol nail ngel-i mail, nvjuq aivq bhai lav tsoiq-a nail ngaol” dai, Yaolhaq Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

50Yeiqsul ge nail: “Aivq bhai thaq lav tsoiq. Ngadao bhai neejiav jiav nail phao maq jaol nail tsaol-aq, ngadao phao jaol nail ngaol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul Yaqkov khi mail Yaolhaq bhai khaq-a nail ganl

51Aivq bhai nqtavq kovtavq-ai tsiqdal laivq nail aqjail jail lal-u phao, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha lai naol dai, Yeiqsul noeqceiv-ai thaq nail ngaol. 52Saqmaqliv tsaol-aq nail julgu teevq gu bhai, “Ngaq nail haqbhoil lav sav thaq-ail dei-eiq” dai, Yeiqsul gaqkhoel juq bhai ge bhiq khi mail aivq nail iqmoeq bhi lai-a nail ngaol. Gaqkhoel al juq, Saqmaqliv tsaol-aq nail julgu teevq gu bhai lai kev-a nail ngaol. 53Yeiqsul Yeiqlulsaqlaiq meenq bha lai thailthaiq nail ngel-i mail, julgu daiyal al juq aivq bhai maq hav-al. 54Yeiqsul nail yaqlaol Yaqkov khi mail Yaolhaq al bhai ya moel-u phao: “Heeqphaq-ol, nqtavq kovtavq nee mail miqjaq bhi ga lee khi, aqyu juq bhai poiv ha gil dai, naol nv-nvq gaq bhai khoel movq-ail laiq” dai, naldaiq-a nail ngaol. 55Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul haoqnaol naolkovq kovq daiq khi, aqyu nvq gaq bhai khaq-a nail ngaol. 56A bhai nee ngal-aq, aqyu juq julgu yaoq gu yaoq bhai lai-a nail ngaol.

Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq movq nail juq

57Aqyu juq gailphail lail ma bhai lai thailthaiq-u phao, tsaol-aq teevq gaq lal khi, “Naol khaq bha ail khi ngaol-aoq, ngal naoq nail haoqnao tsaothel leevq naol” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

58Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail: “Kheeqsiv neq, aivq nail aqkhaol bhao nail ngaol. Nqtavq phao bhail nail keivq-avq iqsanl, aivq nail aqkheel bhao nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Tsaol-aq nail Yaqyov neq, uqhuq bavq thaq duq maq jiav-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

59“Ngaq nail haoqnao tsaothel lavq yaoq” dai, Yeiqsul yaoq gaq yaoq bhai ge bhiq-u phao, “Heeqphaq-ol, ngaq nail aqbhu bhai iqmoeq bhi duq pheeq-ail lavq yaoq” dai, tsaol-aq al gaq hal nail ngaol.

60Yeiqsul ge nail: “Sil-a nail tsaol-aq juq neq, aqyu juq nail gaiqlaq bhai, aqyu juq duq pheeq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, naol neq, Miqyail Milkhaoq nail ganl daoq cavq cavq ail yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

61Yaoq gaq yaoq ge nail: “Heeqphaq-ol, ngal naoq nail haoqnao tsaothel leevq naol. Thailhai ngaol-aoq, ilkhaol phao jaol-ail ceevq-a nail juq bhai, iqmoeq bhi ge gaiq-ail lavq-o” dai, hal nail ngaol.

62Yeiqsul ge nail: “Niaoqtseq lavqkovq bhai nieivq thaiq khi mail haoqnaol naolkovq kovq daiq nail tsaol-aq neq, Miqyail Milkhaoq bhai maq geel-nvq-ail” dai, aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index