Foirm chuardtha

Yaolhaq 8

1[Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul neq, Saqloq gaoqjaoq bhai dav lai-a nail ngaol. 2Nqhao navqmav-ail, aivq uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail khainl lavqkhoel bhai gao yavq kha lee khi, tsaol-aq iqsanl mail, aivq jaol nail bha lal-a nail ngaol. Aq-u phao, aivq jaoldeel khi aqyu juq bhai cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. 3Aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq khi mail Phaqliqsail juq, yu nee mail bheeq nail yaqmai-aq teevq gaq bhai moel khi Yeiqsul jaol nail bha hel lavq-a nail ngaol. Yaqmai-aq al gaq bhai gaoltsi-ai hevq thaq-ai thaq nail ngaol. 4Aq-u phao, aqyu juq ge nail: “Saqlaq-ol, yaqmai-aq niil gaq, yu nee mail bheeq nail bhai, nvjuq moel khi nieil lavq-a nail ngaol. 5Niilheel nail tsaol-aq bhai lovmav-i mail ya liv heivq naol dai, Molseiq nail aoldaoq kovqdaoq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail ngaol. Naol neq, khalhai ge nail-aiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 6Aqyu juq alhai ge nail neq, Yeiqsul bhai oeqbal thaq nia dai, aivq bhai laonqdaiq-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul thaoqkovq khi, miltsaq bhai lavqnoil-i mail gevq-a nail ngaol. 7Aq-u phao, aqyu juq aivq bhai naldaiq thailthaiq nail ngel-i mail, aivq thul lal khi ge nail: “Nuljuq nail lavqkhoel, oeqbal maq aol nail tsaol-aq teevq gaq, lovmav-i mail aivq bhai iqmoeq liv yaoq” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 8A bhai nee ngal-aq, aivq teevq pov gaoq thaoqkovq khi, miltsaq bhai lavqnoil-i mail gaoq gevq-a nail ngaol.

9Aqyu juq Yeiqsul nail daoq al daoq ya gaiq-u phao, aqkovq jiav jaiq nail gaq nee mail, aqkovq nil jaiq nail gaq bhai kev dai, teevq gaq khai-aq neq, teevq gaq dov gil-ail khi, Yeiqsul teevq gaq taivq-ail jaol-ail ceevq-a nail ngaol. Yaqmai-aq al gaq iqsanl, a bhai thulphaol nail ngaol. 10Aq-u phao, Yeiqsul thul khi ge nail: “Aqyu juq khaq bha ail gil-aoq nail-aiq. Tsaol-aq teevq gaq iqsanl, naoq bhai yalkhaq maq dal lavq-al lai laiq” dai, naldaiq-a nail ngaol.

11“Heeqphaq-ol, ngaq bhai teevq gaq iqsanl yalkhaq maq dal lavq-al” dai, yaqmai-aq al gaq ge bhiq-a nail ngaol. Yeiqsul ge nail: “Ngal iqsanl naoq bhai yalkhaq maq dal. Ail yaoq. Oeqbal thaq gaoq nl ail dei-eiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.]

Yeiqsul neq, miltsaq nail aqbhaq ngaol

12Yeiqsul aqyu juq bhai teevq pov gaoq ge bhiq-a nail: “Ngal neq, miltsaq nail aqbhaq ngaol. Ngaq nail haoqnao lal nail tsaol-aq neq, aqnav nail lavqkhoel bhai maq ya tsao-ail. Aqdoevq bhi doevq nail aqbhaq, aivq jiav nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

13Phaqliqsail juq, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail: “Naol neq, naoq nail ganl salkhil khanq nail niil. Naoq nail salkhil neq, maq tsaq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

14Yeiqsul ge nail: “Ngaq nail ganl, ngal salkhil khanq khi ngaol-aoq, ngaq nail salkhil neq, tsaq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngal khaq bha nee lee khi, ngal khaq bhai ail nail dai iqsanl, heeq kivq naol. Ngal khaq bha nee lee khi, ngal khaq bhai ail nail dai iqsanl, nuljuq maq heeq nia-ail. 15Nuljuq neq, miltsaq yaq yalkhaq dal nail khe-ai, dal nail ngaol. Ngal neq, tsaol-aq teevq gaq bhai iqsanl, yalkhaq maq dal. 16Thailhai ngaol-aoq, ngal yalkhaq dal-ail nul neq, ngal dal nail neq, tsaq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngal teevq gaq taivq-ail jaol nail maq ngel. Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail Aqbhu, ngaq-ai nee mail jaol nail ngaol. 17Tsaol-aq nvq gaq salkhil khanq haq neq, salkhil khanq nail al, tsaq nail ngaol dai, nuljuq nail aoldaoq kovqdaoq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail ngaol. 18Ngaq nail ganl, ngal salkhil khanq nail ngaol. Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail Aqbhu iqsanl, ngaq nail ganl salkhil khanq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

19“Naoq nail Aqbhu khaq bha jaol nail-aiq” dai, aqyu juq naldaiq nail ngaol. Yeiqsul ge nail: “Nuljuq neq, ngaq bhai iqsanl, ngaq nail Aqbhu bhai iqsanl maq heeq nia-ail. Nuljuq ngaq bhai heeq nia-ail nul neq, ngaq nail Aqbhu bhai iqsanl, heeq nia naol” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol. 20Uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail khainl lavqkhoel bhai, phuldaq daq duq bhai jaol khi daoq al juq, Yeiqsul cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq nail yanq maq tsaq nail ngel-i mail, tsaol-aq teevq gaq-ail, aivq bhai maq nieivq-al.

Nuljuq ngal lai nail bhai maq lal nia-ail

21Yeiqsul teevq pov gaoq ge nail: “Ngal lai naol. Nuljuq ngaq bhai halpov khi ngaol-aoq, nuljuq nail oeqbal lavqkhoel bhai ya sil naol. Nuljuq ngal ail nail bhai maq lal nia-ail” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

22Aq-u phao, Yuldav nail tsaol-aq juq ge nail: “ ‘Nuljuq ngal lai nail bhai maq lal nia-ail’ dai, aivq ge nail neq, aivq bhai aivq lav heivq nail khi mail meeq” dai, ge nail ngaol.

23Yeiqsul ge nail: “Nuljuq neq, nqtavq nail kov-uvq khe tsaol-aq ngaol. Ngal neq, nqtavq nail tsaol-aq ngaol. Nuljuq neq, miltsaq bhai tavq nail ngaol. Ngal neq, miltsaq bhai maq tavq. 24Alheel ngel-i mail, nuljuq neq, nuljuq nail oeqbal lavqkhoel nee ya sil naol dai, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Ngaq-i mail ge-a nail khe-ai, ngaq bhai al gaq nial dai, nuljuq neema maq thaqtsaol haq neq, nuljuq neq, nuljuq nail oeqbal lavqkhoel nee ya sil naol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

25“Naol khaq sil gaq thoil” dai, aqyu juq aivq bhai naldaiq-a nail ngaol. Yeiqsul ge nail: “Iqmoeq-u nee, nuljuq bhai ge bhiq-ai thaq nail khe-ai ngaol” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol. 26“Ngal nuljuq nail ganl ge khi, yalkhaq dal heeq phaq-ail tsaq nail mee nia phaq jiav-ai haq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail gaq neq, saljial ivq nail ngaol. Ngal aivq nail daoq ya gaiq-a nail khe-ai, miltsaq yaq bhai ge bhiq naol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

27Yeiqsul-i aqyu juq bhai ge bhiq-a nail gaq neq, Aqbhu Miqyail ngaol dai, aqyu juq maq heeq nia-ail. 28Alheel ngel-i mail, Yeiqsul ge nail: “Nuljuq tsaol-aq nail Yaqyov bhai kha thul-u phao, ngal neq al gaq nial dai, nuljuq heeq nia lal naol. Ngal taivq-ail neq, khul maq nl nail nee ovqtavq, Aqbhu Miqyail ngaq bhai cavq lavq cov lavq-a nail khe-ai taivq-ail, ngal ge nail bhai iqsanl, nuljuq heeq nia lal naol. 29Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail gaq, ngaq-ai nee mail jaol nail ngaol. Ngal teevq gaq taivq-ail ya jaol dai, aivq ngaq bhai maq khaonq-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq neema tsaq nail phaq, ngal khaq mao iqsanl nl nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 30Aivq daoq al daoq ge-u phao, tsaol-aq maodai aivq bhai neema thaqtsaol lal-a nail ngaol.

Maldil tsaq nail phaq neq, nuljuq bhai bhi jel-ail lavq nail ngaol

31Aq-u phao, aivq bhai neema thaq tsaol nail Yuldav nail tsaol-aq bhai, Yeiqsul ge bhiq-a nail: “Nuljuq ngaq nail daoq bhai naldaiq haq neq, nuljuq ngaq nail yaqlaol maldil pevq lal naol. 32Nuljuq maldil tsaq nail phaq bhai ya heeq nia lal khi, maldil tsaq nail al phaq neq, nuljuq bhai bhi jel-ail lavq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

33Aqyu juq ge nail: “Nvjuq neq, Aqbhaqlaqhaq nail jeq-e jaq-a ngaol. Nvjuq yu nail yaqkav teevq pov iqsanl, maq jiovq daiq haq-al. ‘Nuljuq bhai phaiq lavq naol’ dai, naol khalhai ge nail-aiq” dai, Yeiqsul bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

34Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Oeqbal nl nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee mail, oeqbal nail yaqkav ngaol. 35Yaqkav neq, ilkhaol lavqkhoel bhai khaq mao iqsanl ya jaol nail maq ngel-ail. Yaqyov neq, khaq mao iqsanl jaol nail ngaol. 36Yaqyov nuljuq bhai phaiq lavq haq neq, nuljuq yaqkav jiovq nail nee maldil jel-ail nail ngaol. 37Nuljuq neq, Aqbhaqlaqhaq nail jeq-e jaq-a ngaol dai, ngal heeq kivq naol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq nail daoq bhai maq hav bhoel nail ngel-i mail, nuljuq ngaq bhai deeq heivq nail dai khi, halpov nail ngaol. 38Ngal neq, ngaq nail Aqbhu nee mail jaol-u phao, moel-a nail juq ge nail ngaol. Nuljuq iqsanl, nuljuq nail Aqbhu-i mail cavq bhiq cov bhiq-ai thaq nail khe-ai nl nail nial” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Neivq heeqphaq nail yaq juq

39Yuldav nail tsaol-aq juq Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail: “Aqbhaqlaqhaq neq, nvjuq nail aqbhu ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul ge nail: “Nuljuq Aqbhaqlaqhaq nail yaq ngel haq neq, Aqbhaqlaqhaq nl nail khe-ai nl nail ngaol. 40Miqyail-i mail ngaq bhai ge lavq-a nail maldil pevq nail phaq ngal nuljuq bhai ge bhiq khi ngaol-aoq, nuljuq ngaq bhai deeq heivq nail khi halpov nail ngaol. Aqbhaqlaqhaq neq, thailhai maq nl-ail. 41Nuljuq neq, nuljuq nail aqbhu nl nail khe-ai nl nail nial” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Aqyu juq ge nail: “Nvjuq neq, del yaq maq ngel. Miqyail teevq gaq taivq-ail nvjuq nail Aqbhu ngaol” dai, Yeiqsul bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

42Yeiqsul ge nail: “Miqyail nuljuq nail Aqbhu ngel haq neq, nuljuq ngaq bhai gaiq-a naol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Miqyail jaol nail nee ngal lee-a nail ngaol. Ngaq nail neenoeq nee lee-a nail maq ngel-ail, aivq ngaq bhai khoel-ai leevq-a nail ngaol. 43Ngaq-i mail ge nail daoq bhai khul khi mail, nuljuq maq gov heeq nia nail dai ngal-aq neq, ngal cavq nail cov nail daoq bhai nuljuq maq naldaiq nul nail, ngel-i mail ngaol. 44Nuljuq nail aqbhu neq, neivq heeqphaq ngaol. Aivq neema tsaq nail khe-ai, nuljuq nl movq nail ngaol. Aivq neq, iqmoeq-u nee tsaol-aq bhai lav heivq nail aqheel ngaol. Aivq nail lavqkhoel bhai tsaq nail phaq teevq peivq-ail maq aol nail ngel-i mail, tsaq nail lavqkhoel bhai aivq maq jaol nia-ail. Aivq goiqbhaoq bhaoq-u phao, aivq nail lavqkhoel bhai pevq nail khe-ai, aivq bhaoq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq neq, goiqbhaoq bhaoq nail aqheel pevq khi, goiqbhaoq bhaoq nail aqbhu ngaol. 45Ngal maldil tsaq nail daoq ge nail ngel-i mail, nuljuq ngaq bhai neema maq thaqtsaol-ail. 46Ngaq bhai oeqbal aol-ail nial dai, nuljuq nail lavqkhoel khaq sil gaq tsiqtsoe kivq nail-aiq. Ngal maldil tsaq nail daoq ge nail ngel haq neq, khul khi mail, nuljuq ngaq bhai neema maq thaq tsaol nail-aiq. 47Miqyail nail lavqkhoel nee pevq dov lal-a nail tsaol-aq neq, Miqyail nail daoq naldaiq nail naol. Thailhai ngaol-aoq, nuljuq neq, Miqyail nail lavqkhoel nee pevq dov lal-a nail maq ngel-ail. Alheel ngel-i mail, Miqyail nail daoq bhai nuljuq maq naldaiq movq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aqbhaqlaqhaq maq doevq lee-u nee mail, Yeiqsul jaol nail ngaol

48Yuldav nail tsaol-aq juq ge nail: “Naol neq, Saqmaqliv nail tsaol-aq ngaol. Al ovqtavq, neivq aol nail tsaol-aq iqsanl ngel-ail nial dai, nvjuq ge nail neq, tsaq nail maq ngel-ail laiq” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

49Yeiqsul ge nail: “Ngal neivq aol nail tsaol-aq maq ngel. Ngal ngaq nail Aqbhu bhai thaqeeq nail ngaol. Nuljuq neq, ngaq bhai maq thaqeeq-ail. 50Thailhai ngaol-aoq, seiqleiq khaoqsail ya dai, ngal halpov nail maq ngel. Ngaq bhai seiqleiq khaoqsail bhi ya nail dai khi, halpov nail teevq gaq jaol nail ngaol. Aivq neq, yalkhaq dal nail gaq ngaol. 51Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Ngaq nail daoq naldaiq nail tsaol-aq, teevq thal-iq maq ya sil ail” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

52Yuldav nail tsaol-aq juq ge nail: “Naol neq, neivq aol nail tsaol-aq nial dai, niil aq-il nvjuq heeq kivq duq-ao nail ngaol. Aqbhaqlaqhaq khi mail Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq iqsanl, sil gil-aoq nail ngaol. ‘Ngaq nail daoq naldaiq nail tsaol-aq, khaq mao iqsanl maq ya sil-ail’ dai, naol ge nail laiq. 53Naol ngadao nail aqbhu Aqbhaqlaqhaq nee maqtsil eeq jaiq nail laiq. Aivq neq, sil-aoq nail ngaol. Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq iqsanl sil-a nail ngaol. Naol neq, khaq sil gaq jiovq nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

54Yeiqsul ge nail: “Seiqleiq khaoqsail ya dai, ngal nl haq neq, seiqleiq khaoqsail al neq, teevq peivq-ail ganl maq tsoiq-ail. Ngal seiqleiq khaoqsail ya dai, ngaq nail Aqbhu ganl nl nail ngaol. Nuljuq ngaq nail Aqbhu al gaq bhai, ‘Aivq neq, nvjuq nail Miqyail ngaol’ dai, ge nail ngaol. 55Thailhai ngaol-aoq, nuljuq aivq bhai maq heeq nia-ail. Ngal neq, aivq bhai heeq kivq naol. Ngal iqsanl, aivq bhai maq heeq kivq-ail dai ge-ai nul neq, ngal iqsanl, nuljuq khe-ai goiqbhaoq bhaoq nail tsaol-aq pevq naol. Thailhai ngaol-aoq, ngal aivq bhai heeq kivq khi, aivq nail daoq naldaiq nail ngaol. 56Ngal lee nail aqn bhai ya moel naol dai, noeq khi, nuljuq nail aqbhu Aqbhaqlaqhaq lavqkhiq tsail nail ngaol. Aivq maldil ya moel khi, lavqkhiq ya tsail-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

57Yuldav nail tsaol-aq juq ge nail: “Naol neq, ngaq tsel kovq maq bhee lal haq-al. Naol Aqbhaqlaqhaq bhai moel daiq-ao nail laiq” dai, naldaiq-a nail ngaol.

58Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Aqbhaqlaqhaq maq doevq lee-u nee mail, ngal jaol nail ngaol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 59Alheel ngel-i mail, aqyu juq lovmav gov khi, aivq bhai liv nail khi ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq maq bhi moel dai, Yeiqsul neq, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nee mail dov ail-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index