Foirm chuardtha

Gaqkhoel 9

Saolluv Khali yaq pevq lal-a nail ganl

1-2Saolluv neq, Yeiqsul nail yaqlaol juq bhai maq ya heivq-u neq, maq juq dai, khaq mao iqsanl ge ge-ail jaol nail ngaol. Daqmaqsail meenq bhai jiav nail uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma khe aqivq juq bhai bivq nail dai khi, aivq Philma bhai haoqgavq hal-a nail ngaol. Hal-a nail al neq, Yeiqsul nail gailkhaol bhai tsao nail yaqyov-aq juq bhai maqkhaiq, yaqmai-aq juq bhai maqkhaiq, khal ya moel nail tsaol-aq juq bhai pheethaiq khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha bhi hel-aivq lavq yaoq dai, hal-ai thaq nail ngaol. 3Aivq Daqmaqsail meenq bhai ail-a nail ngaol. Aivq meenq aqjail bhai kev ail-u phao, teevq pov taivq-ail aivq bhai nqtavq nee mail aqbhaq teevq jaoq bhaq lee-a nail ngaol. 4Aq-u phao, aivq ga tsuq ail-a nail ngaol. “Saolluv-ol, Saolluv-ol, khul khi mail naol ngaq bhai khoeq lavq jiovq lavq nail-aiq” dai, ge nail aqthel Saolluv ya gaiq-a nail ngaol.

5“Heeqphaq-ol, naol khaq sil gaq” dai, Saolluv naldaiq-u phao, aqthel al ge kovq bhiq-a nail: “Ngal neq, naol khoeq bhiq jiovq bhiq thailthaiq nail Yeiqsul ngaol. 6Thul yaoq. Meenq bhai aol lai yaoq. Naol khalhai ya nl nail dai, a bhai ge lavq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

7Aivq nee mail ail thailthaiq nail tsaol-aq al juq aqthel al ya gaiq khi ngaol-aoq, teevq gaq bhai iqsanl maq moel-a nail ngel-i mail, noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi thulphaol-nvq thaq nail ngaol. 8Saolluv thul khi, maivneev bhai dil daiq-u neq, teevq phaq iqsanl maq moel nia dai, pevq ail-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, aqyu juq aivq nail aqlavq bhai nieivq thaiq khi, Daqmaqsail meenq bhai hel laivq-a nail ngaol. 9Hail n bhee dai, aivq maivneev maq moel nia-al. Al hail n nail lavqkhoel aivq maq jaq maq daol dai, jaol-a nail ngaol.

Saolluv Daqmaqsail meenq bhai jaol-u phao khe ganl

10Aq-u phao, Daqmaqsail meenq bhai Aqnaqnil dai mil-ai thaq nail yaqlaol teevq gaq jaol nail ngaol. Heeqphaq Yeiqsul aqhaqlal lavqkhoel nee Aqnaqnil bhai bhi moel khi, “Aqnaqnil-ol” dai, khul-a nail ngaol. “Heeqphaq-ol, ngal niilniai jaol naol” dai, Aqnaqnil ge kovq bhiq-a nail ngaol.

11Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail: “Thul yaoq. Gailkhaol aqdaol dai khul nail al khaol bhai ail yaoq. Yuldav nail ilkhaol-ai, Daqsul meenq bhai jaol nail Saolluv bhai heldaiq ail yaoq. Aivq geeqlaoq hal thailthaiq nail ngaol. 12Aivq nail maivneev moel lal dai, Aqnaqnil dai khul nail gaq aol lal khi, aivq nail kovtavq bhai aqlavq bavq dav nail bhai, aivq aqhaqlal lavqkhoel nee ya moel-aoq nail ngaol” dai, Yeiqsul Aqnaqnil bhai ge bhiq-a nail ngaol.

13Aqnaqnil ge kovq bhiq-a nail: “Heeqphaq-ol, tsaol-aq al gaq nail ganl, mee nia gaq ngaq bhai ge lavq daiq-a nail ngaol. Aivq neq, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha jaol nail naoq nail tsaol-aq bhai, haqeiv nail phaq khadai nl bhiq thailthaiq nail bhai iqsanl, ngal ya gaiq-a nail ngaol. 14Niilniai iqsanl, naoq bhai uqhuq khal thaoq nail tsaol-aq iqsanl bhai, nieivq nail dai khi, aivq Philma juq bhai hal ya-ai thaq nail ngaol” dai, Aqnaqnil ge kovq bhiq-a nail ngaol.

15Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail: “Ail yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol-aq al gaq, yu nail jeq-e jaq-a bhai maqkhaiq, heeqphaq juq nail sivtavq bhai maqkhaiq, Ilsaqleiqlal nail tsaol-aq nail sivtavq bhai maqkhaiq, ngaq nail aqmil bhai heeq nia lal dai bhi nl nail dai khi, ngaq-i mail tsel dov-ai thaq nail ngaol. 16Ngaq nail aqmil nail haqbhoil aivq khadai khoeq nail jiovq nail bhai ya daq nail dai, ngal neq, aivq bhai bhi moel naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

17Alheel ngel-i mail, Aqnaqnil ail khi, ilkhaol al il bhai aol ail-a nail ngaol. Aivq Saolluv nail kovtavq bhai aqlavq bavq dav khi ge nail: “Jaqbheq Saolluv-ol, naol gailphail bhai lee thailthaiq-u phao, Heeqphaq Yeiqsul aivq nail aqmaol naoq bhai bhi moel-a nail ngaol. Naol maivneev moel lal khi, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhee lal dai, Yeiqsul ngaq bhai naol jaol nail bha khoel-ai leevq-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 18Aq-u phao, teevq pov taivq-ail, Saolluv nail maivneev nee mail ngaqgiq khe-ai dul nail phaq ga dov lee khi, aivq nail maivneev moel nia lal-a nail ngaol. Aq-u phao, Saolluv thul khi, ulcuvq saol-a nail ngaol. 19A bhai nee ngal-aq, aivq aoq jaq khi, gaq aol kovq lal-a nail ngaol.

Saolluv neq, Daqmaqsail meenq bhai jaol nail yaqlaol juq nee mail micil tsaq dai, jaol-a nail ngaol. 20A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul neq, Miqyail nail Yaqyov ngaol dai, teevq pov taivq-ail Saolluv uqhuq thaoq nail ilkhaol juq nail lavqkhoel bhai cavq bhiq ail-a nail ngaol. 21Ya gaiq-a nail tsaol-aq iqsanl mail noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi ge nail: “Yeiqlulsaqlaiq meenq lavqkhoel, Yeiqsul bhai uqhuq thaoq nail tsaol-aq juq bhai khoeq bhiq jiovq bhiq nail al gaq maq ngel-ail laiq. Niilniai iqsanl, alheel nail tsaol-aq juq bhai nieivq khi, Philma juq jaol nail bha hel-aivq nail dai khi, aivq lee-a nail, maq ngel-ail laiq” dai, aqyu juq ge nail ngaol. 22Saolluv neq, teevq n nee teevq n aqhaqlal phao gaq kav lal khi, Yeiqsul neq maldil Khali ngaol dai, aqmeeq-ai cavq bhiq cov bhiq nail ngel-i mail, Daqmaqsail meenq bhai jaol nail Yuldav nail tsaol-aq juq aivq bhai khalhai ya ge kovq bhiq nail dai, teevq peivq-ail noeq-u maq dov-ail.

23Mee nia n mee nia yanq jel ail-u phao, Saolluv bhai deeq heivq naol dai, Yuldav nail tsaol-aq juq maoqbhaoq nl pheeljaq-a nail ngaol. 24Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq maoqbhaoq nl-a nail ganl Saolluv ya heeq nia-a nail ngaol. Aqyu juq neq, Saolluv bhai deeq heivq nail dai khi, nqkiv n-gaol maqkhaiq, meenq nail lolgov juq bhai lovq nail ngaol. 25Alheel ngel-i mail, Saolluv nail yaqlaol juq, nqkiv lima phao aivq bhai hel-aivq khi, kavlaol bhai bhi aol lai khi, laolkhoiq nail lavqniil phao phaiq kha gai-aivq-a nail ngaol.

Saolluv Yeiqlulsaqlaiq meenq bha jaol-u phao khe ganl

26Saolluv Yeiqlulsaqlaiq meenq bha kovq ail khi, yaqlaol juq nee mail teevq gaq khe-ai jaol nail khi mail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq yaqlaol pevq lal-a nail bhai aqyu juq neema maq thaqtsaol dai, iqsanl mail geesil nail ngaol. 27Aq-u phao, Bhaqnaqbhal lee khi, aivq bhai gaqkhoel juq jaol nail bhai hel-aivq-a nail ngaol. Saolluv gailphail lail ma bhai Heeqphaq Yeiqsul bhai khalhai khi ya thaoqphuq-a nail ganl bhai maqkhaiq, Yeiqsul aivq bhai daoq ge tsaoq bhiq-a nail ganl bhai maqkhaiq, Bhaqnaqbhal-i mail aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. Daqmaqsail meenq lavqkhoel bhai, Yeiqsul nail aqmil kov-uvq nee Saolluv maq geesil dai, cavq bhiq-a nail ganl iqsanl, aivq aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 28A bhai nee ngal-aq, Saolluv aqyu juq nee mail ya jaol khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq doi dai, aqyu juq nee mail tsao tsao-ail, Yeiqsul nail aqmil bhai juq juq-ail, maq geesil dai, cavq bhiq-a nail ngaol. 29Heiqlaqsal daoq ge nail Yuldav nail tsaol-aq juq nee iqsanl mail, aivq daoq ge tsaoq khi jil pheeljaq-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, aqyu juq aivq bhai deeq heivq nail dai khi, laijai nail ngaol. 30Aqivq jaqbheq Khali yaq juq ganl al heeq nia-u phao, Saolluv bhai Gailsaqlil meenq bhai hevq kel-aivq bhiq khi, Daqsul meenq bhai bhi kovq ail-a nail ngaol.

31Aq-u phao, Yuldav milkhaoq, Gaqliqlail milkhaoq khi mail Saqmaqliv milkhaoq, yaoq dao yaoq-ao nee jaol nail Khali yaq munl juq neesal-ovq nail lavqkhoel nee ya jaol khi, gaq eeq lal kav lal-a nail ngaol. Aqyu juq Miqyail bhai ev deedee nail ngaol. Meeqnail Haolnail Aqhaqlal tsaojao-ai nail khe-ai, aqyu juq doevq khi, tsaol-aq mao lal thailthaiq nail ngaol.

Ailneiq bhai bhi meeq lai-a nail ganl

32Aq-u phao, Bheiqtuvluv doi doi dai tsao tsao-ail khi, Luldaq meenq bhai jaol nail Khali yaq juq jaol nail bha, ail kev-a nail ngaol. 33A bhai khil sil lavq sil sil nail ngel-i mail, eivq kovq bhee dai iqthaiq thailthaiq nail Ailneiq dai mil-ai thaq nail gaq bhai, ya moel-a nail ngaol. 34“Ailneiq-ol, Yeiqsul Khali naoq bhai bhi meeq lai-aoq nail ngaol. Thul yaoq. Naoq nail iqjial laiqyov yaoq” dai, Bheiqtuvluv aivq bhai ge bhiq-u phao, aivq thaiqphuq dai, thul lal-a nail ngaol. 35Aq-u phao, Luldaq meenq khi mail Saqlol milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq iqsanl mail, meeq lal-a nail tsaol-aq al gaq bhai ya moel khi, Yeiqsul bhai neema thaqtsaol lal-a nail ngaol.

Daoqkavq bhai bhi doevq kovq lal-a nail ganl

36Yulbheiq meenq bhai Daqbhiltav dai mil-ai thaq nail yaqlaol jiovq nail yaqmai-aq teevq gaq jaol nail ngaol. Aqmil al mil bhai Heiqlaqsal daoq Daoqkavq dai khul nail ngaol. Yaqmai-aq al gaq, yaoq n yaoq n nee mail yu bhai aqmeeq phaq nl bhiq khi, haq yaq aoq yaq juq bhai bivq nail ngaol. 37Yanq al yanq bhai aivq nal khi sil-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, aivq nail aqmaol bhai ulcuvq bhi jiivq khi, ilkhaol pultavq khe teiv-nvq bha jiav nail sunq teevq sunq bhai bavq thaq-a nail ngaol. 38Luldaq meenq neq, Yulbheiq meenq nail aqjail bhai jiav nail ngel-i mail, Bheiqtuvluv Luldaq meenq bhai jaol nail ganl, yaqlaol juq ya gaiq-u phao, aqyu juq tsaol-aq nvq gaq bhai khoel khi, “Maq naq dai, nvjuq jaol nail bha lavqtsail mail lee lavq yaoq” dai, Bheiqtuvluv bhai bhi ge gaiq lai-a nail ngaol.

39Alheel ngel-i mail, Bheiqtuvluv teevq pov taivq-ail aqyu nvq gaq nee mail ail-a nail ngaol. Aivq a bhai ail kev-u phao, aivq bhai ilkhaol pultavq khe teiv-nvq bha hevq dal laivq-a nail ngaol. Miqtsiq miqma juq iqsanl mail, Bheiqtuvluv nail aqjail bhai thulphaol khi, nioil nioil-ail, Daoqkavq doevq-u phao khe guvq-ai thaq nail aqgaq aqdoi juq, Bheiqtuvluv bhai heldaiq bhiq-a nail ngaol.

40Bheiqtuvluv aqyu juq iqsanl bhai bhi dov ail-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aivq peevqceevq kovdoiq doiq khi geeqlaoq hal-a nail ngaol. Aivq sil-ai thaq nail tsaol-aq jiav nail phao tsiqphaoq khi, “Daqbhiltav-ol, thul yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. Yaqmai-aq al gaq maivneev bhai dil lal khi, Bheiqtuvluv bhai moel-u phao, thul khi jaol lal-a nail ngaol. 41Bheiqtuvluv aqlavq gaoltsaoq khi aivq bhai he thul bhiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq neq, Khali yaq juq khi mail al nail lavqkhoel khe jaol nail miqtsiq miqma juq bhai khul khi, doevq lal-a nail yaqmai-aq al gaq, aqyu juq nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq-a nail ngaol. 42Ganl al ganl Yulbheiq meenq meenq lao gaiq doi ail khi, tsaol-aq maodai Yeiqsul bhai neema thaqtsaol lal-a nail ngaol. 43Bheiqtuvluv neq, Yulbheiq meenq bhai Silmoq dai mil-ai thaq nail bavkov lav sav gaoq nail gaq nail ilkhaol bhai micil tsaq dai, jaol-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index