Foirm chuardtha

Miamun 14:3-4

3-4I wain ibiani: kiŋ gamp isiʼ isiʼ 5 igi impa waraŋʼ i Kiŋ Kedoraumer isaŋʼ udzuf 12, da bitsintaʼ bawaʼa udzuf 13 da intap ruan sinuŋʼ araŋan da ifa mpruʼ ruan imiŋʼ Bump Sidim (aru uruts Sur miŋʼa gin da aruani).

5Da waʼa udzuf 14, Kiŋ Kedoraumer irut kiŋ iruʼ da bits ugu impruʼ da gan garaman siŋa-ari impruʼ ruan ifan da yis garam Refa mpada Astirot Karnaim, garam Tsuts mpada Ham da garam Em mpada Bump Kiriataim,