Foirm chuardtha

Galat eyŋ e lɛl 1

Ɛsŋn

1-2Ɛm Pↄl, lel ɛm lisijimɛl a fɛŋ ekʼanŋ aŋa ab ab e nin ɛm, mʼam awŋ Galat e Sinyamel a lɛl na. Mʼel ɛrm ɛs, gbɛkↄ ow elm agŋ mum oglog ɛgŋ kaka fɛŋ ɛwmʼm ɛrm ɛs. Tasi ɛm a, Jesu Krist in obi lel Ɛs Nyam ekʼigbmʼn luw ɛm ab ab, ɛwʼm ɛrm ɛs. 3Ke Nyam ɛy Ɛs lel Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ab ɛ́dŋ ↄny ↄwrↄ ke ɛ́ŋan ɛrm es ɛy. 4Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ɛwr in sosi awoba, yecʼɛtŋ ke lʼéb lʼɛlu ɛy es ɛy e sikpl ab ɛm. Li sↄg ɛy wus na e suŋ ab ɛm, ɛsɛ elel eke Nyam ɛy Ɛs erur ab af. 5Anygbɛl él Nyam eci sɛgŋ fɛŋ! Amɛn.

Amani Mamn tasi a

6Nyam ɛsŋ ↄny bibm a ekʼɛŋan Krist sosiɛm a eci; sica ow am ɛwʼm any iti eke kʼupŋn in ij fafa nɛnɛ, ke ɛ́wal am lɛɛr “Amani Mamn” ɛjeci nyam. 7Nawrɛ ɛm a, Amani Mamn tasi ɛjeci anm; agŋ gbɛ anŋ ekʼam wuwal ↄny nuŋ ɛm, ke am erur ekʼitŋn Amani Mamn a eke bi dad Krist ecʼodad a. 8Na sosiɛm, ekʼɛgŋ kaka fɛŋ am dad ↄny Amani Mamn ɛjeci ekʼelm ow a eke si dad ↄny a ecʼodad, ke Nyam ógŋ ↄwlʼl, ekʼow el ɛy oglog ɛrm ɛs nyam ekʼanŋ afr ow bↄbↄ yɛji. 9Mʼikŋ anym mi dad ɛtŋ ɛmɛny mʼam dadr ɛm: ekʼɛgŋ kaka fɛŋ am dad ↄny Amani Mamn ɛjeci ecʼodad ekʼótarm es yecʼa eke sʼↄŋ ↄny ab ab, ke Nyam ógŋ ↄwlʼl.

10Sica kↄ agŋ ecʼaw eke kʼawʼm a mʼam ↄl es, kↄ Nyam ecʼab ee? Kↄ agŋ mʼam ↄl eke kʼerurʼm ee? Njaŋ! Blel mʼam ↄl ekʼagŋ kʼↄny ɛm ecʼerur ana, mi kʼↄtum mʼelm Krist e libↄwi.

Elel eke Pↄl eel ɛrm ɛs

11Agŋ lisijimɛl, mʼam dad ↄny eke kʼuwr any ekʼAmani Mamn a eke mʼↄb mʼok ↄny a, elm ɛgŋ e low eke ↄkn. 12Ow elm ɛgŋ ogŋ mʼebm, ɛtŋ ɛgŋ kaka fɛŋ yɛji yɛgam im ow e low, kↄ Jesu Krist in obi ɛlu ow e low ↄkm yɛgmʼm.

13Ɛtŋ irir wɛl dad ↄny elel eke mi kokr lɛgŋ ab ɛm eke mʼanŋ Jwifɛl e Nyam nuŋ igŋ ebr ab ɛm a e low. Uwr elel eke mʼijr agŋ a fɛŋ ekʼel Nyamel ecʼagŋ a gbre, ke mʼɛw lɛc ɛm eke mi ki ŋuŋn ɛl ab any. 14Lɛgŋ ab ɛm a, wɛl bʼɛkn tasi, eke mʼafŋ ɛm lawlɛl a fɛŋ ekʼel ɛm ecʼↄwↄrŋ ab es, Jwifɛl e Nyam nuŋ igŋ ebr a ecʼów fɛŋ e kok ɛm. Mʼↄny lɛc mʼakm ɛl fɛŋ ɛy lagŋɛl e Nyam nuŋ igŋ ebr ab ɛm e sol esig e dogŋn owi ɛm.

15Gbɛkↄ, gbuŋ ke wɛl éwʼm a ɛtŋ Nyam sↄsum ocʼm in eci sↄrŋ ikŋ ab ɛm, ɛtŋ lʼɛsŋʼm eke mi ki kok in e juma. 16Ɛtŋ eke lʼɛgŋ lʼeb eke li kʼɛlu Jim ↄkm li yɛgmʼm, yecʼɛtŋ ke mʼↄ́tu mʼim mʼↄb in ecʼAmani Mamn a e kokoba mʼok agŋ ekʼelm Jwifɛl a, mʼiim mʼibram ɛgŋ kaka eke ki yɛgmʼm low. 17Ɛtŋ mʼɛwlm mʼiim Jerusalɛm mʼɛknm agŋ a ekʼikŋ anym el ɛrm ɛsɛl gbuŋ ke ɛm yɛji mʼel a; kↄ kpɛkŋ mʼↄkŋ any mʼim Arabi wus af, yogŋ anake mʼanŋ mʼɛwl mʼow Damas ɛb ɛm a. 18Akpo nyahan ɛc gbuŋ ɛtŋ mʼim mʼɛy Jerusalɛm; yogŋ anake mʼuw Piɛr any, ke mʼanŋ in ab toŋ sɛgŋ lɛw yen a. 19Mʼɛknm ɛrm ɛs ɛjeci kaka, ekʼow elm Ɛs Kↄtↄkↄ lisijim Jak cɛ. 20Low na eke mʼam awŋ ↄny ow e lɛl a, el low nawrɛ tasi; mʼam eb Nyam daŋku ekʼow elm yadŋ mʼↄnym.

21Ow e jam a, mʼim Siri lele Silisi ab eci wus ab af. 22Gbɛkↄ Jude ecʼagŋ a ekʼub Krist nawrɛ a, kʼɛknm im any af lɛgŋ kaka. 23Low cɛ eke -lʼirir wɛl dad ɛm e lís a el: «Ɛgŋ a eke lɛgŋ sig ɛm a, bʼijr ɛy gbre a, lɛgŋ na ɛm am dad Amani Mamn a eke sʼub nawrɛ ke lʼerur eke li ki ŋuŋn a e low.» 24Ɛtŋ -nʼam kↄklm Nyam ɛm sosiɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index