Foirm chuardtha

Iburu 10:8

8Yesu Dawama kawama eno wei, Ae i abuma ofereni odekabai arara meba ibake rooro uke dakaku. Enoba emuama emenu meramawere ukeka mune imusu odifisane ibake abuma ofereni odaisake inaama yaraisaro Ae ibai eraada rooro uke dakakua eno wei. Ibake i orouma i ofereni odekae Godinu darawaduroma ukeibisade nono Yesuma ibaibake eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index