Foirm chuardtha

Juan 8

I Danda nga Maki'ubay

si Ma'in Kakasal-na

1Mangno pada'iray si Jesus si tagudtod nag'arunan Bukid-na si Ka'ulibuhan. 2Kamananalungan pabwilta iya si hawan-na si templo. Nagtiripunan iya si dimu'an mga a'a, sanglit aningkulo' iya pagturo' si mga iya. 3Aniya' mga paragturo' bala'od pati' mga Parisiyo magpamawa danda nga sadakup-na mga iya maki'ubay si ma'in kakasal-na. Agpatunggu-nay to mga iya tangnga' si mga a'a ngan 4agpinugad-na mga iya si Jesus, “Ma'istro, sadakop kami' to danda nga maki'ubay si ma'in kakasal-na. 5Ari si Bala'od agmando' si Moises pagtalutog si da'ito klasi danda. Tara', para si ka'aw ay may siguro i tama'?” 6Agpinugad mga iya sinan pagpurbar si Jesus basi' kon anala' pagsaruman, sapa'akusar-nay to mga iya.

Pero paduko' dina si Jesus ngan agtikang pagpasurat si tutturu'-na si pitak. 7Ngan ga'i namay gayod mga iya pahuway si kapapatilaw, anunggo si Jesus ngan aminugad, “Kon say si ka'am i gana' sala'-na, iya i primiro manalutog sito danda.” 8Mangno anduko' gihapon iya ngan agsurat ari si pitak.

9Si pakapamati'-na mga iya sinan, agsa'uru'addangan mga iya pag'amban tikang si kamabu'utan hasta nga si Jesus na hamok i mabilin pati' i danda nga agparatutunggo pa ari. 10Anunggo si Jesus ngan aminugad, “Ni', singnga na mga iya? Gana' ba' mabilin pagpatok kamatayon si ka'aw?”

11Anduko' i danda ngan aminugad, “Sinyor, gana' namay.”

Aminugad may si Jesus, “Hasta ako ga'i may liwat amatok si ka'aw. Hala, pada'iraya na ngan ambanin na i pagparapakasala'!”+

Si Jesus i Danta'-na

si Kalibutan

12Si manunod pagpahalling-na si Jesus atubang si mga a'a agpinugad iya, “Ako i danta'-na si kalibutan. Bisan say magsunod si ako, sigurado nga ga'i aglalangngan si kalu'uman lugod aka'angkon dina si danta' nga magbuwan si ungod kinabuhi'.”

13Pero agsupla-na dina iya si mga Parisiyo, “Ka'aw gihapon mismo i magtistigos si kalugaringun-mo, sanglit ma'in makatutu'o i nagpahalling-mo.”

14Anaruman may si Jesus, “Bisan kon ako mismo i magtistigos para si kalugaringun-ko, kamatu'uran gihapon i nagpahalling-ko tungod kay sayod ako kon ay i tinikangan-ko ngan kon ay i tarakkahan-ko. Pero ga'i kam agpakatu'anan kon ay i tinikangan-ko o kon ay i tarakkahan-ko. 15Aghusgar kam si ako sigon si sakulawan-bi si pagka'a'a-ko ina'anto; pero ako, ga'i aghusgar si bisan say. 16Pero kon anhusgar may dina ako, sigurado nga tama' gayod i disisyun-ko kay ma'in hamok ako sulo i maghimo sinan kundi' aghuwang kami' si Tata' nga magpabawa si ako. 17Aka'anna' si Bala'ud-bi nga kon aniya' duwangan magtistigos sigurado nga kamatu'uran i mga pinahallingan-na. 18Addangan ako si magtistigos para si kalugaringun-ko, ngan i addangan pa, iya i magpabawa si ako nga gana' la'in kon ma'in i Tata'.”

19Mangno agpamatilaw mga iya, “Singnga may i tatay-mo?”

Anaruman may si Jesus, “Ga'i ako sakilala-bi ngan da'inan may i Tatay-ko kay kon sakilala-bi ako, sakilala-bi may liwat kunta' i Tatay-ko.” 20Agpahalling sinan si Jesus ngan pagparaturu'-na ari si hawan-na si templo matapit si pangnganganna'an si mga nagpahalad. Pero gana' ni addangan mandakop si iya tungod kay ga'i pa anakka i uras-na.

21Aminugad gihapon si Jesus si mga iya, “Pa'amban ako ngan sigurado anda'-bi. Agkaramatay kam huwang si mga kasal'anan-bi ngan ga'i kam agpakatuttot si parada'irayan-ko.”

22Tungod sinan, agsipurupatilaway i mga punu'-na si mga Hebro, “Ay daw i karuyag sidngun-na si pagpinugad-na nga ga'i kita kam agpakatuttot si parada'irayan-na? Tingali ag'unay iya.”

23Pero agpadayon si Jesus pagpahalling, “Tikang kam si hawod pero ako tikang si dyata'. Sakop kam si kalibutan pero ako ma'in. 24Agpinugad-ta kam nga agkamaratay kam huwang si mga kasal'anan-bi ngan kon ga'i kam agpanutu'o nga akoy ray mismo+ nagpakilala-koy ray si ka'am, sigurado nga agkamaratay kam huwang si mga kasal'anan-bi.”

25Agpaminugad may mga iya, “Kay say ba' kaw gayod?”

Anaruman may si Jesus, “Kon ay i pagpakilala-ko si ka'am tikang pa si panikangan. 26Malabbat i surudya'un-ko si ka'am pati' parapatukun-ko ngan tungod kay panno' si kamatu'uran ngan tarapuran i magpabawa si ako, kinahanglan sumat-ko gayod ato si kalibutan kon ay i sapamati'an-ko tikang si iya.”

27Ga'i mga iya agpanabot nga agsumatan-na mga iya hi'unong si Tatay-na. 28Sanglit aminugad si Jesus, “Kon alsa-bi na i Pinili' A'a, iya na kam dina akatu'anan nga akoy ray nagpakilala-koy ray si ka'am. Sakatu'anan-bi liwat nga ga'i ako agbuhat si kalugaringun-ko hamok kundi' agpahalling hamok ako kon ay i nagturu'-na si Tata'. 29I magpabawa si ako pirmi aghuwang si ako ngan ga'i ako agpata'anan-na tungod kay pirmi agbuhat-ko i makapalipay si iya.” 30Malabbat i magpanutu'o si iya si pakapakali-na mga iya sinan.

I mga Dadi'-na si Abraham

31Agpinugad-na si Jesus i mga Hebro nga aniya' pagtutu'u-na si iya, “Kon ga'i kam palabba si nagturu'-ko, ungod kam gayod nga mga inadalan-ko. 32Sasayuran-bi i kamatu'uran, ngan i kamatu'uran na i magpalibri si ka'am.”

33Agpanaruman may mga iya, “Kami' i mga ka'uru'ampuhan-na si Abraham ngan ga'i pa kami' nag'uripon si bisan say. Ay kay agpinugad kaw nga linibri kami'?”

34Anaruman si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, bisan say magparapakasala', uripon iya si sala'. 35I uripon ma'in gayod kwintado si pamilya, pero i dadi' kwintado hasta si kahastahan. 36Sanglit kon palibri-na kam si Dadi' ungod gayod i pagkalibri-bi. 37Sayod ako nga mga ka'uru'ampuhan-na kam si Abraham pero ag'imamatay-bi dina ako tungod kay ga'i agbuwanan-bi lugar i allingun-ko. 38Agsumatan-ta kam si nagpakulaw-na si ako si Tata', ngan ka'am may agbuhat si sapamati'an-bi tikang si tatay-bi.”

39Agpanaruman mga iya, “Tatay kami' si Abraham.”

Aminugad may si Jesus, “Kon ungod kam nga mga dadi'-na si Abraham buhat-bi may kunta' i nagbuhat-na. 40Kundi' ag'imamatay-bi gayod ako dina, ako nga magsumat si ka'am si kamatu'uran nga sapamati'an-ko tikang si Diyos. Ga'i nan agbuhat-na si Abraham. 41Ag'irog kam dina si buhat-na si kalugaringun-bi tatay.”

“Ma'in kami' mga dadi' si gawas,” lingun-na may mga iya. “Gana' la'in Tata' kami' kon ma'in hamok i Diyos mismo.”

I mga Dadi'-na si Satanas

42Aminugad si Jesus si mga iya, “Kon ungod nga i Diyos i Tatay-bi, kunta' higugma'-bi ako tungod kay tikang ako si Diyos ngan ina'anto atiya' ato. Ga'i ako pada'ito nga kalugaringun-ko hamok; kundi' iya i magpapada'ito si ako. 43Ay kay ga'i sasabutan-bi i allingun-ko? Tungod kay ga'i kam amakali si nagpahalling-ko. 44I tatay-bi nga tagtawa' si ka'am, iya si Satanas, ngan agkararuyag kam pagtuman si karuyag-na si tatay-bi. Adda iya kriminal tikang pa gayod si panikangan ngan bullu'on iya kay ga'i anan si iya i kamatu'uran. Si pagbullu'-na, agpakulaw hamok iya si ungod kina'iya-na kay ungod gayod nga bullu'on iya pati' tata'-na si dimu'an kabubullu'an. 45Pero ako lugod nga agsumat si kamatu'uran, ga'i agtutu'u-bi! 46Aniya' ba' si ka'am makapamatu'od nga aniya' baratunun-ko si sala'? Kon agsumat ako si kamatu'uran, ay kay ga'i ako agtutu'u-bi? 47Bisan say nga tawa'-na si Diyos akapakali si nagpahalling-na si Diyos. I rason kon ay kay ga'i kam agpakapakali, kay si kamatu'uran ma'in kam tawa'-na si Diyos.”

Si Jesus pati' si Abraham

48Nagpinugad si Jesus si mga punu'-na si mga Hebro, “Ma'in ba' kami' tama' si pagpinugad nga adda kaw Samaritano pati' nga nagbawa-bawa kaw si mara'at espirito?”

49Anaruman may si Jesus, “Ga'i ako nagbawa-bawa si mara'at espirito kundi' agrispitar hamok ako si Tatay-ko pero ka'am ga'i agrispitar si ako. 50Ga'i ako aghingyap nga aka'unrahan i kalugaringun-ko, lugod aniya' addangan maghingyap sinan para si ako, ngan iya i huwis. 51Sumatan-ta kam si kamatu'uran, kon i a'a agsunod si allingun-ko, gana' kamamatayun-na.”

52Tungod sinan agpaminugad i mga punu'-na si mga Hebro, “Ina'anto sasayuran kami' na nga ungod kaw gayod nagbawa-bawa si mara'at espirito! Amatay si Abraham ngan da'inan may i mga paragsumat. Apa'i may kay akapinugad pa kaw hamok gihapon nga kon i a'a agsunod si allingun-mo, ga'i iya kakinda si kamatayon? 53Mas gamhanan pa ba' kaw kuntra si papo' kami' Abraham? Amatay iya ngan da'inan may liwat i mga paragsumat. Ngan ka'aw, say may kaw si pagkagasi-mo?”

54Anaruman si Jesus, “Kon ako mismo magpa'unra si kalugaringun-ko gana' sinan kwinta-na. Kundi' i magpa'unra si ako gana' la'in kon ma'in i Tatay-ko nga nag'aku'-bi nga Diyus-bi. 55Ga'i kam angilala si iya pero angilala ako. Kon aglirong ako, akapariho ako si ka'am nga mga bullu'on, pero ungod nga sakilala-ko iya ngan agsunod ako si allingun-na. 56Alipay i papu'-bi Abraham si pag'ikukulaw si pagtakka-ko ngan si panakka-ko bali gayod i kalipay-na.”

57Agpinugad i mga punu'-na si mga Hebro, “Ga'i pa ngani' kaw agsingkwinta anyos tapos agpinugad kaw nga sakulawan-mo si Abraham!”

58Anaruman may si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, myintras a'allom si Abraham, dati na ako!” 59Tungod sinan agpangaddo' mga iya bato pagtalutog si iya, pero patago' dahulo si Jesus mangno pakawara' iya ari si hawan-na si templo.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index