Foirm chuardtha

Juan 6

Agpakakan si Jesus

mga Singko Mil A'a

Mateo 14:13-21; Markos 6:32-44; Lukas 9:10-17

1Si adda bisis pakatba si Jesus si dambila'-na si Danaw Galilea nga nag'arunan liwat Danaw Tiberias. 2Kalabbatan i magpamaktas paglanat si iya kay agpakakulaw to si pagpahalap-na si mga maburong nga agbuwan si mga iya pangngilalahan si langitnon kasiguruhan. 3Padu'ung-na kas Jesus pati' si mga inadalan-na, pasagka mga iya pan tagudtod ngan agtiringkulu'ay ari. 4Matapit na siray i pyista-na si mga Hebro nag'arunan Paglabay.

5Pamantaw-na si Jesus, sakulawan-na i kalabbatan tidugok si iya, mangno amatilaw iya si Felipe, “Singnga kita sito amalli pan pammakakan-ta si mga a'ay ro?” 6Yaynan patilaw, pagpurbar hamok i katuyu'an-na kay aniya' na dati si isip-na kon ay i buruhatun-na.

7Anaruman may si Felipe, “Bisan tu'ig hamok aka'ikib i balang a'a, anggasto kita kam mga dos syintos dinari+ diplata pagballi pan.”

8Aniya' pa liwat mamahalling si mga inadalan-na nga iya si Andres, i sirari-na si Simon Pedro, 9“Aniya' ato adda dadi'-dadi'on pa lalla nga agbalon lima bug'os pan+ pati' duwa agon. Pero ambot daw kon aniya' ba' sito pulus-na para si kalabbat-nay nan mga iya.”

10Aminugad si Jesus si mga inadalan-na, “Pamatingkulu'u-bi mga iya dimu'an.” Mahaway ari i kagabunan sanglit agpakatingkulo' i mga a'a ngan i kalabbat-na bisan si mga lalla hamok anakka mga singko mil. 11Mangno, addu'-na si Jesus i pan, agpasalamat si Diyos ngan makigpumwan-na si magpaningkulo'. Iya gihapon i nagbuhat-na si duwa agon, ngan akabuwanan i dimu'an tubtob si mga karuyag-na.

12Ngan bagtok na i mga a'a, agpinugad-na si Jesus i mga inadalan-na, “Tipunu-bi i mga la'a kay basi' ga'i akarag.” 13Dusi sagad pa dina i makapannu'an si la'a si lima bug'os pan. 14Pakakulaw-na si mga a'a sinan pangngilalahan si langitnon kasiguruhan nga nagbuhat-na si Jesus, aminugad mga iya, “Sigurado iya nayto gayod i nagparapanimulat-ta kam paragsumat nga tipada'ito si kalibutan.” 15Pakasabut-na si Jesus nga tidugok i mga a'a pagpirit si iya pagpabaya' basi' akatu'inan nga magin mga hadi'-na, patalikot dina si Jesus ngan pasagka pa nga iya hamok sulu-sulo.

Aglalangngan si Jesus

si Buwahi'

Mateo 14:22-33; Markos 6:47-51

16Ngan paglulu'om na, padalugdog pan danaw i mga inadalan-na si Jesus, 17ngan agpamanakay si paraw pagtalabok si danaw pan syudad Capernaum. Ngan malu'om na, ga'i pa hamok gihapon anakka si Jesus si nagtupu'an-na kunta'. 18Mangno angusog i bariyo ngan bali kamamahaya si alon. 19Ngan mga lima o annom kilumitro na i mga linahi'an-na, sakulawan-na mga iya si Jesus nga aglalangngan si buwahi' padugok si paraw ngan bali i mga kulba-na. 20Pero aminugad to dina si mga iya, “Akoy to, dakam atalaw.” 21Mga malipayon dayon mga iya pagpasakay si iya ngan hintak anakka dayon i paraw si tarakkahan-na.

22-23Ka'asumuhan, aniya' mga paraw magpanakka tikang si syudad Tiberias nga agdu'ong matapit ari si lugar nagpamanganan-na si mga a'a si pan katapus-na si Ginu'o pagpasalamat si Diyos. Mangno, agpaka'intom to mga a'a nga adda may hamok i paraw ari pati' ma'in huwang si Jesus pagsakay si mga inadalan-na ngan agpamataliwan nga mga iya hamok. 24Sanglit si pakakatu'an-na mga iya nga ga'i na ari si Jesus pariho si mga inadalan-na, aniya' si mga iya mamanakay si mga paraw basi' agpakapada'iray si Capernaum pag'anda' si Jesus.

Si Jesus i Karakanon

nga Makabuwan Kinabuhi'

25Si pakabagat-na mga iya si Jesus ari si dambila'-na si danaw aminugad mga iya, “Rabbi,+ sumiran pa kaw ato?”

26Anaruman si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, agpara'anda'-bi ako tungod kay agkabaragtok kam si nagkakan-bi pan, ma'in tungod kay akasayod na kam si mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan naghimu-ko. 27Dakam agparapabudlay pag'anda' si karakanon nga apan'os, lugod anda'u-bi i karakanon nga gana' pagrara'atun-na hasta si kahastahan.+ Pumwan-nay nan si ka'am si Pinili' A'a. Human na i Diyos Tata' pagpublikar si pag'alagad-na si iya.”

28Sanglit agpatilaw mga iya, “Ay may i angay buruhaton kami' pagtuman si nagkinahanglan-na trabaho si Diyos?”

29Anaruman si Jesus, “Yayto i nagkinahanglan-na si Diyos trabaho: Agtapura kam si nagpabawa-na.”

30Sanglit amatilaw gihapon mga iya, “Ay may pangngilalahana si langitnon kasiguruhan nga sahimu-mo basi' akakulaw kami' ngan agtapod si ka'aw? Ay may i hinimu-mo? 31Agpamangan i mga ginikanan kami' si karakanon nag'arunan manna ari si disyirto nga tikang si langit, sigon si maka'anna' si Kasuratan: ‘Agbuwanan-na mga iya karakanon man langit basi' agpakakakan.’+

32Aminugad si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, ma'in si Moises i magbuwan si ka'am si karakanon man langit, kundi' i Tatay-ko dina i magbuwan si ka'am si ungod karakanon nga tikang si langit. 33I karakanon nga tikang si Diyos iya i addangan nga man langit ngan agbuwan to kinabuhi' si mga a'a-na si kalibutan.”

34Lingun-na may mga iya, “Sinyor, mismo ina'anto, buwanin kami' dayon da'inan sinan karakanon.”

35Sanglit agsumat si Jesus, “Ako i karakanon nga agbuwan kinabuhi'. Bisan say i padugok si ako gana' kalilingantuhun-na ngan bisan say i manutu'o si ako gana' ka'u'uhawun-na. 36Pero pariho si nagsumat-ko si ka'am, ga'i pa kam hamok gihapon anutu'o bisan kon sakulawan-bi na ako. 37I dimu'an nga nagpatubyan-na si Tata' si ako, padugok si ako ngan bisan say nga padugok si ako, ga'i agtabrug-ko. 38Kay pada'ito ako tikang si langit ma'in pagtuman si katuyu'an-ko kundi' pagtuman si katuyu'an-na si magpabawa si ako. 39I katuyu'an-na si magpabawa si ako nga gana' sarungay-ko si dimu'an nagpatubyan-na si ako hasta nga banhaw-ko mga iya si damuri allaw. 40Da'ito sito i binuhat-ko kay i katuyu'an-na si Tatay-ko nga bisan say i padugok pirmi si Dadi' ngan agtapod si iya, aka'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. Allum-ko mga iya si damuri allaw.”

41Tungod sinan, aniya' si mga Hebro magtikang pagpanngurub-ngurob si pagpinugad-na, “Ako i karakanon nga tikang si langit.” 42Agpaminugad mga iya, “Ma'in ba' to si Jesus, nga dadi'-na si Jose? Akatu'anan kita kam kon say i mga mahanak-na. Ay kay ina'anto akapinugad iya, ‘Tikang ako si langit’?”

43Anaruman si Jesus, “Dakam agparapanngurub-ngurob anan. 44Gana' makadugok si ako kon ma'in inagda-na si Tata' nga magpapada'ito si ako, ngan ako i mamanhaw si iya si damuri allaw. 45Aka'anna' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat: ‘Turu'an-na si Diyos i dimu'an a'a.’+ Bisan say i mamakali si Tata' ngan aka'adal si iya, iya i mandugok si ako. 46Gana' na la'in makakulaw si Tata' kon ma'in hamok i addangan nga tikang si iya. Iya hamok gayod i makakulaw si Tata'. 47Sumatan-ta kam si kamatu'uran, bisan say manutu'o, aka'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. 48Ako i karakanon nga agbuwan kinabuhi'. 49Siray, akapamangan i mga ginikanan-bi karakanon nag'arunan manna ari si disyirto, pero agkamaratay may hamok gihapon mga iya. 50Ina'anto, atiya' i karakanon nga man langit, nga kon sakakan-na si addangan ga'i na iya amatay. 51Ako i allom karakanon nga tikang si langit. Bisan say i mamangan sito karakanon, a'allom hasta si kahastahan. Yayto karakanon iya i isi-ko nga agpumwan-ko para aka'angkon kinabuhi' i mga a'a si kalibutan.”

52Mangno aniya' si mga Hebro magparapamasusuhay hi'unong sito ngan agsiparatilaway, “Pinapa'i-na may sito a'a pagpumwan si isi-na pagpakakan si kita kam?”

53Anaruman may si Jesus, “Sumatan-ta kam si kamatu'uran, hasta nga ga'i kam amangan si isi-na si Pinili' A'a ngan anginom si laha'-na, ga'i anan si ka'am i ungod kinabuhi'. 54Bisan say makakakan si isi-ko ngan maka'inom si laha'-ko, iya i maka'angkon si kinabuhi' nga gana' katapusan-na, ngan banhaw-ko iya si damuri allaw. 55Ungod karakanon i isi-ko, ngan ungod irinumon i laha'-ko. 56Bisan say i makakakan si isi-ko ngan maka'inom si laha'-ko, maki'adda si ako ngan ako may maki'adda si iya. 57Aglihug-na ako si allom pirmi Tata', ngan allom ako tungod si iya. Si pariho pa'agi, i maka'ala' pagkakan ato si ako a'allom may liwat tungod si ako. 58Iyay to i karakanon nga tikang si langit. I makakakan sito a'allom hasta si kahastahan. Ma'in to pariho si manna nga nagkakan-na si kapapu'an-bi, nga aniya' may hamok gihapon mga kamatayun-na.”

59Agpahalling-nay nan si Jesus ngan pagturu'-na si sinaguga ari si Capernaum.

Malabbat Inadalan

i Pa'amban si Jesus

60Si pakapamati'-na sinan si mga inadalan-na, aniya' magpaminugad si mga iya, “Bali kuri pag'ako' si nagturu'-na. Say may manutu'o sinan?”

61Bisan kon gana' magsumat, sakatu'anan-na si Jesus nga agpanngurub-ngurob i mga inadalan-na mahi'unong si mga allingun-na, sanglit agpaminugad-nay to, “Ma'in pa ba' kam andam pag'ako' sito?+ 62Iya pa ba' kon sakulawan-bi i pagbalik-na si Pinili' A'a pan langit! 63I Espirito i magbuwan kinabuhi', ngan gana' kapulsanan-na si pagpapaniguru-na si a'a nga agtapod si kalugaringun-na. I nagsumat-ko si ka'am mga allingon, akapadugok si ka'am si Espirito ngan akabuwan si ungod kinabuhi'. 64Pero aniya' pa si ka'am nga ga'i agpanutu'o.” Akapinugad iya sinan kay tikang pa si tinikangan, akatu'anan na si Jesus kon say i ga'i magpanutu'o si iya ngan kon say i titraydor si iya. 65Agpadayon si Jesus pagpahalling, “Iyay nan i rason kon ay kay akapinugad ako si ka'am nga gana' makadugok si ako hasta nga ga'i iya agsagda-na si Tata'.”

66Tungod sinan, bali labbat si mga inadalan-na i pamabulag ngan ga'i na agpamungyod si iya. 67Sanglit agtilaw-na si Jesus i Dusi, “Tara' ka'am, pabulag ba' liwat kam si ako?”

68Anaruman si iya si Simon Pedro, “Paragdalom, singnga pa may kami' pa'arop? Awinan si ka'aw i mga allingon nga agbuwan si kinabuhi' nga gana' katapusan-na. 69Anutu'o kami' ngan sayod nga ka'aw i Sagrado A'a nagpabawa-na si Diyos.”

70Mangno anaruman si Jesus, “Si ka'am Dusi, ma'in ba' nga ako mismo i magpili' si ka'am? Pero addangan si ka'am i nagdaluman-na si Satanas!” 71I nagtukuy-na sinan iya si Judas nga dadi'-na si Simon Iscariote. Bisan kon addangan iya si Dusi, iya i magtraydor si Jesus si katapus-tapusan.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index