Foirm chuardtha

Hebro 10

Aghalad si Kristo Sin Adda Hamok para si Dimu'an

1I sa'ambit-na kamutangan si magpansunod si bala'od day ritratu-na hamok si mahalap kamutangan nga titakka, ma'in nga iya naynan mismo i nagpanimulat. Sanglit tungod kay i sahimu-na si bala'od pagpakinda hamok pero ga'i akapagusto, ga'i to pwidi akapamatgas si kina'iya-na si a'a nga padugok si Diyos pina'agi si pagpahalad nga nagburubwilta kada ta'on. 2Klarado nga ga'i nan akapamatgas kay kunta' pahuway na mga iya si kahahalad si mga nagpanbuno' hayop kon ungod nga i magpara'ampo' akahugasan na si mga sala'-na hasta si kahastahan ngan ga'i na kunta' iya angabat pa si baratunon si sala'. 3Pero yaynan mga paghalad pagpa'intom nan dina si mga iya kada ta'on si mga sala'-na, 4tungod kay i laha'-na si mga butakal baka pati' si mga kanding, impusibli nga aka'ala' si sala'.

5Sanglit ngan pada'itu-na si Kristo si kalibutan, agpinugad iya,

“Ga'i kaw aruyag si nagpanbuno' hayop pati' i ditangnga' pa nagpamahalad pagpasalamat,

lugod ag'andaman-mo ako puho'.

6Ngan da'inan may, ga'i kaw alipay si nagpamabar'og hayop

pati' i nagpanbuno' para apasaylo i sala'.

7Mangno agpahalling ako, ‘Atiya' ako Diyos,

pada'ito ako pagtuman si katuyu'an-mo+

sigon si maka'anna' si nilikid sinurat hi'unong si ako.’”+

8Primiro agpinugad iya, “Ga'i kaw aruyag si nagpanbuno' hayop pati' i ditangnga' pa nagpamahalad pagpasalamat, ngan gana' makapalipay si ka'aw si nagpamabar'og hayop pati' nagpanbuno' para apasaylo i sala'” bisan kon agmando' i bala'od pagbuhat sito. 9Mangno agpinugad iya, “Atiya' ako, pada'ito ako pagtuman si katuyu'an-mo.” I karuyag sidngon nga agpara'-na na i kada'an ngan agpasalli'-na i baha'o. 10Sanglit tungod kay maynan katuyu'an agtuman-na si Jesu-Kristo, akahugasan i mga sala'-ta kam pina'agi si pagpahalad-na si kalugaringun-na puho' sin adda hamok.

11I kada paraghalad kinahanglan allaw-allaw agtunggo pagtuman si mga rilihuso buruhatun-na ngan agburubwilta iya pagpahalad si pariho hamok klasi nagpanbuno' nga ga'i may hamok aka'ala' si sala'. 12Pero la'in gayod i nagbuhat-na si nagbararagawan-tay to kam paraghalad kay ngan paghalad-na sin adda para apasaylo i sala' hasta si kahastahan, aningkulo' dina iya si kawanan-na si Diyos. 13Tikang siray uras, agpara'antahak iya tubtob nga sapama'ubus-na si Diyos i mga kuntra-na pa nga day pannungtungan-na, 14tungod kay pina'agi si adda hamok paghalari-na, agpamatgas-na hasta si kahastahan i kina'iya-na si mga a'a nga magpakahugasan pirmi si mga sala'-na.

15Hasta liwat i Espirito Santo agpamatu'od si kita kam hi'unong si maka'anna' si Kasuratan siray. Primiro agpa'intom iya:

16“Patangnga'-ko i bala'od anan si mga inisipan-na,

ngan patanum-ko anan si mga pamurubu'ut-na

kay iyay nan dina i pa'agi pagtapit si ako nga tigpasunud-ko

kahuman sinan panahon,” lingun-na si Paragdalom.+

17Agpa'intom pa liwat iya:

“I mga sala'-na mga iya pati' i mga mara'at binuhatan-na

ga'i na intum-ko bisan sumiran pa.”+

18Ngan kon nagpamasaylo nayto, ay pa may i nagparabunu'an panhahalad para si sala'?

I Ga'i Paglabba si Pagla'om

19Sanglit mga kabugtu'an, gana' kasipug-ta pagdugok si Diyos tungod kay libri na kita kam pagsallod si Gisurusagraduhi Lugar pina'agi si laha'-na si Jesus. 20Iyay nan i baha'o pa'agi nga akapatuttot si ungod kinabuhi' pati' i pa'agi pagwasi' si kurtina+ nga gana' la'in kon ma'in i puhu'-na mismo. 21Ngan tungod liwat kay aniya' paraghalad-ta kam nga bali kapambihira nga magmangno si panimalay-na si Diyos, 22pusukado kita kam pagparadugok si Diyos nga kinasing-kasing gayod huwang i kasiguraduhan si pagtu'o kay human na kita aka'angkon si murayaw pamurubu'ot ngan pagbunyag si kita.+ 23Kunta' ga'i kita kam palabba si kasiguraduhan si pagla'om nga nagbusngal-ta na atubang si kalabbatan tungod kay tangkod i magsa'ad si kita kam. 24Lugod, pirmi isip-ta kon pinapa'i-ta pagpukaw si igkasi-ta hi'unong si paghigugma' pati' pagbuhat mahalap. 25Kunta' ga'i kita kam pahuway pag'atindir si pagtiriripon nga iya i sagara'an-na na si ditangnga', lugod agsi'uru'araghatay kita kam labihan na kay sayod kam nga matapit na i Allaw.+

26Kon agtuyo' kita kam pagparasunod si sala' pama'agi+ kahuman akumplito i kata'u-ta kon ay i kamatu'uran, ga'i na kita akaprubitso pa si panhahalad pagpara' si sala'-ta kam 27ngan i mabilin na hamok si kita, iya i makangingirhat pag'antahak si paghusgar pati' si mag'arab-arab api nga tarakkahan-na si mga kuntra-na si Diyos.+ 28Intumu-bi nga bisan say i magsupak si bala'ud-na si Moises, nagmatay nga gana' kurukalu'uyay sigon si pagpamatu'ud-na si duwangan o tallungan tistigos. 29Tara', ma'in ba' siguro anmas pa i kastigo si a'a kon agturutum'akan-na i Dadi'-na si Diyos, kon day gana' hamok si iya i sagrado laha' nga kasarigan si pa'agi pagtapit si Diyos nga nagpahugas si sala'-na, ngan kon agparapangudyut-na i Espirito nga magparaparu'do' si iya si mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos? 30Ngan sayod kita kam si magpinugad nga, “Tawa'-ko i pagkastigo, ako i mamulos,”+ ngan agpinugad liwat iya, “Husgaran-na si Paragdalom i mga ginsakupan-na.”+ 31Bali kamakangingirhat kon satulu-na kita si urong si gana' kamatayun-na Diyos.

32Intumu-bi daw i mga palabay allaw kahuman nga akasana'agan kam kon ay i kamatu'uran, i mga allaw nga ga'i kam aburubantad bisan atubang si maliyat pagti'os bisan singnga kam pa'arop. 33Aniya' mga uras nga mismo ka'am i nagparapamakamalu'an pati' nagparapamasakitan atubang si ka'aha'an ngan aniya' namay mga uras nga palugno' kam hamok si mga nagparapamakamalu'an pati' nagparapamasakitan. 34Agduyugan-bi i mga priso ngan andam kam pag'ako' kon nagbawi'an kam si dimu'an tawa'-bi tungod kay akatu'anan kam nga aniya' tawa'-bi nga mas mahalap ngan agpadayon hasta si kahastahan.

35Sanglit dakam agtapuki-bi i kasiguraduhan-bi, kay sigurado nga mahaya i primyu-bi. 36Kinahanglan kam agpadayon pag'ilob basi' kahuman si pakatuman-bi si katuyu'an-na si Diyos, sakarawat-bi i mga nagsa'ad-na. 37Kay aka'anna' si Kasuratan i nagpahalling-na si Diyos nga ma'in na pira,

“Titakka na i tipada'ito ngan ga'i iya ag'atraso.

38Kundi' antis sinan, i a'a nga matadong pina'agi si pagtapud-na si ako, akaprubitso si ungod kinabuhi'.

Pero i a'a nga abawa si katalaw pag'agi sinan lalan,

sigurado nga ga'i ako alipay si iya.”+

39Kundi' ma'in kita kam huwang sinan mga a'a nga ga'i na kalappa si mga katalaw-na hasta nga agkamaratay bulag si Diyos, lugod huwang kita kam dina si mga magpadayon pagtapod hasta nga agkataralwas.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index