Foirm chuardtha

Revelation 18:5

5 Ana kakafin yai tutu yen inan mar ana fofonin bai,

naatu God nuhin kusib babin ana sinaf kakafih isah.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index