Foirm chuardtha

1 Timothy 3:16

16 It ata tafaror ana kirikirifot an gagamin na’in isan boro men yait ta nayaubamih. Na ibebeyan biyat ana itinin na’atube matar, Anun Kakafiyin ebi’obaiyit i turobe, tounamatar hi’itin, wabin hibai hitit sabuw wanawanahimaim etei hibinan naatu tafaram tutufin etei hitumitum imaibo God bora’ah yen ana marakaw bonamanamarinamaim run.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index